Ktl-icon-tai-lieu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 2191 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương thứ hai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Mục tiêu: Chương này nhằm giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản
về nội dung của báo cáo tài chính trong ngân hàng, phương pháp lập báo cáo tài
chính và các chỉ tiêu phân tích các báo cáo tài chính. Đặc biệt chương này giúp
cho sinh viên hiểu được mục tiêu của quá trình kế toán tài chính trong ngân hàng,
khái quát toán bộ công tác kế toán trong ngân hàng.
2.1. Bảng cân đối tài khoản
2.1.1. Bảng cân đối tài khoản nội bảng cấp IV (xem mẫu bảng ở phần phụ lục)
Mục dích: Bảng Cân đối Tài khoản cấp IV nhằm kiểm tra lại độ chính xác của của
các tài khoản và tổng hợp số dư và số phát sinh tài khoản dùng để đối chiếu giữa
các bảng chi tiết, bảng tổng hợp và làm căn cứ để lập các báo cáo tài chính tiếp
theo.
Kết cấu của bảng: Ngoài phần tiêu đề và cuối cùng của bảng, phần nội dung chính
của bảng được chia thành 6 cột lớn.
Cột thứ nhất: Tên gọi của tài khoản được sắp xếp từ tài khoản 10111 đến tài khoản
99999
Cột thứ hai: Số hiệu của các tài khoản cấp IV được sắp xếp từ loại 1 đến loại 9
Cột thứ ba: Số đầu kỳ bao gồm 2 cột nhỏ: Số dư Nợ và số dư Có. Số liệu để vào 2
cột này là số cuối kỳ của kỳ trước
Cột thứ tư: Số phát sinh trong kỳ bao gồm 2 cột nhỏ: Số phát sinh Nợ và số pphát
sinh Có. Số liệu để đưa vào các cột này là từ các bảng tổng hợp và các bảng chi
tiết các tài khoản cấp IV được phát sinh trong kỳ.
Cột thứ năm: Phản ánh doanh số quyết toán trong kỳ , bao gồm 2 cột doanh số
quyết toán cho các tài khoản có số phát sinh Nợ hoặc Có
Cột thứ sáu: Số dư cuối kỳ bao gồm hai cột số dư Nợ và số dư Có. Số liệu để vào
2 cột được tính từ số đầu kỳ và số phát sinh. Sau khi có số liệu làm cơ sở để đối
chiếu lại với các số chi tiết và số tổng hợp để xác định lại số liệu đã đưa ra.
2.1.2. Bảng cân đối tài khoản ngoại bảng cấp V (xem mẫu bảng ở phần phụ
lục)
Mục dích: Bảng Cân đối Tài khoản cấp V nhằm kiểm tra lại độ chính xác của của
các tài khoản và tổng hợp số dư và số phát sinh tài khoản chi tiết hơn bảng cần đối

tài khoản cấp IV dùng để đối chiếu giữa các bảng chi tiết, bảng tổng hợp và làm
căn cứ để lập các báo cáo tài chính tiếp theo.
Kết cấu của bảng: Ngoài phần tiêu đề và cuối cùng của bảng, phần nội dung chính
của bảng được chia thành 6 cột lớn.
Cột thứ nhất: Tên gọi của tài khoản được sắp xếp từ tài khoản 10111 đến tài khoản
99999
Cột thứ hai: Số hiệu của các tài khoản cấp IV được sắp xếp từ loại 1 đến loại 9
Cột thứ ba: Số đầu kỳ bao gồm 2 cột nhỏ: Số dư Nợ và số dư Có. Số liệu để vào 2...
Chương thứ hai
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Mục tiêu: Chương này nhằm giúp cho sinh viên nắm được các kiến thức bản
về nội dung của báo cáo tài chính trong ngân hàng, phương pháp lập báo cáo tài
chính các chỉ tiêu phân tích các báo cáo tài chính. Đặc biệt chương này giúp
cho sinh viên hiểu được mục tiêu của quá trình kế toán tài chính trong ngân hàng,
khái quát toán bộ công tác kế toán trong ngân hàng.
2.1. Bảng cân đối tài khoản
2.1.1. Bảng cân đối tài khoản nội bảng cấp IV (xem mẫu bảng ở phần phụ lục)
Mục dích: Bảng Cân đối Tài khoản cấp IV nhằm kiểm tra lại độ chính xác của của
các tài khoản tổng hợp số số phát sinh tài khoản dùng để đối chiếu giữa
các bảng chi tiết, bảng tổng hợp và làm căn cứ để lập các báo cáo tài chính tiếp
theo.
Kết cấu của bảng: Ngoài phần tiêu đề và cuối cùng của bảng, phần nội dung chính
của bảng được chia thành 6 cột lớn.
Cột thứ nhất: Tên gọi của tài khoản được sắp xếp từ tài khoản 10111 đến tài khoản
99999
Cột thứ hai: Số hiệu của các tài khoản cấp IV được sắp xếp từ loại 1 đến loại 9
Cột thứ ba: Số đầu kỳ bao gồm 2 cột nhỏ: Số dư Nợ và số dư Có. Số liệu để vào 2
cột này là số cuối kỳ của kỳ trước
Cột thứ tư: Số phát sinh trong kỳ bao gồm 2 cột nhỏ: Số phát sinh N số pphát
sinh Có. Số liệu để đưa vào các cột này từ các bảng tổng hợp các bảng chi
tiết các tài khoản cấp IV được phát sinh trong kỳ.
Cột thứ năm: Phản ánh doanh số quyết toán trong kỳ , bao gồm 2 cột doanh số
quyết toán cho các tài khoản có số phát sinh Nợ hoặc Có
Cột thứ sáu: Số cuối k bao gồm hai cột số Nợ số dư Có. Số liệu để vào
2 cột được tính từ số đầu kỳ số phát sinh. Sau khi số liệu làm sở để đối
chiếu lại với các số chi tiết và số tổng hợp để xác định lại số liệu đã đưa ra.
2.1.2. Bảng cân đối tài khoản ngoại bảng cấp V (xem mẫu bảng phần phụ
lục)
Mục dích: Bảng Cân đối Tài khoản cấp V nhằm kiểm tra lại độ chính xác của của
các tài khoản và tổng hợp số dư và số phát sinh tài khoản chi tiết hơn bảng cần đối
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 10 215