Ktl-icon-tai-lieu

báo cáo tài chính về công ty sữa VINAMILK.docx

Được đăng lên bởi Bích Ngọc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 3 lần
KẾ QUẢ KINH DOANH
DOANH THU THUẦN
Giá vốn hàng
bán
LỢI NHUẬN GÓP VỐN
CP hoạt động
CP tài chính
Trong đó: CP lãi vay

CP bán hàng
LN sau thuế thu nhập DN
Tổng CP hoạt động
Tổng DT hoạt động tài chính
LN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
LN khác
Tổng LN kế toán trước thuế
CP lợi nhuận
CP thuế TNDN hiện hành
CP thuế TNDN hoàn lại
Lợi ích của cổ đông thiểu số
Tổng chi phí lợi nhuận
LN SAU THUẾ THU NHẬP DN
Khối lượng
Giá cuối kỳ
EPS
PE
Giá sổ sách

2011
21,627,429

2012
26,561,574

2013
30,948,602

15,039,305

17,484,830

19,765,794

6,588,124

9,076,744

11,182,808

246,430

51,171

90,791

N/A

3,115

104

1,811,914

2,345,789
525,197
2,922,157
475,239
6,629,825
287,317
6,929,668

3,276,432
611,256
3,978,479
507,348
7,711,678
254,638
8,010,257

2,517,776
680,232
4,750,580
237,226
4,978,992

778,589
1,137,572
1,483,448
-17,778
-27,359
-7,299
N/A
N/A
-26
760,811
1,110,213
1,476,123
4,218,182
5,819,455
6,534,133
556,003,334 555,798,644 833,639,686
43.4
68.8
109.1
5,176.3
6,980.5
7,838
5.6
6.6
13.9
14.9
18.6
21

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
2011
TÀI SẢN
Tài sản ngắn hạn
Tiền và các khoản tương đương tiền
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
Các khoản phải thu ngắn hạn
Hàng tồn kho
Tài sản ngắn hạn khác
TỔNG TÀI SẢN NGẮN HẠN
Các khoản phải thu dài hạn
Tài sản cố định
(Giá trị hao mòn lũy kế)
Bất động sản đầu tư
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
Tổng tài sản dài hạn khác
Lợi thế thương mại
TỔNG TÀI SẢN
Nợ phải trả
Nợ ngắn hạn
Nợ dài hạn
Tổng nợ
Nguồn vốn
Vốn chủ sở hữu
Nguồn kinh phí và quỹ khác
Tổng nguồn vốn
Lợi ích của cổ đông thiểu số
TỔNG NGUỒN VỐN

2012

2013

3,156,515 1,252,120 2,745,645
736,033 3,909,276 4,167,318
2,169,205 2,246,363 2,728,421
3,272,496 3,472,845 3,217,483
133,434
230,006
160,053
9,467,683 11,110,610 13,018,930
N/A
N/A
737
5,044,762 8,042,301 8,918,417
-1,935,561 -2,422,996 -3,457,466
100,671
96,714
149,446
846,714
284,429
318,308
107,338
150,152
295,113
13,662
174,464
N/A
15,582,672 19,697,868 22,875,414
2,946,537
158,929
3,105,466

4,144,990
59,782
4,204,772

4,956,398
350,663
5,307,061

12,447,205 15,493,097 17,545,489
N/A
N/A
N/A
12,447,205 15,493,097 17,545,489
N/A
N/A
22,864
15,582,672 19,697,868 22,875,414

LƯU CHUYỂN TIỀN TỀ
Lưu chuyển tiền lương từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế
2. Điều chỉnh cho cá khoản
- Khầu hao TSCĐ
- Các khoản dự phòng
- Lợi nhuận thuẩn từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
- Lãi tiền gửi
- T...
KẾ QUẢ KINH DOANH
2011 2012 2013
DOANH THU THUẦN 21,627,429 26,561,574 30,948,602
Giá vốn hàng
bán
15,039,305 17,484,830 19,765,794
LỢI NHUẬN GÓP VỐN 6,588,124 9,076,744 11,182,808
CP hoạt động
CP tài chính 246,430 51,171 90,791
Trong đó: CP lãi vay N/A 3,115 104
CP bán hàng 1,811,914 2,345,789 3,276,432
LN sau thuế thu nhập DN 525,197 611,256
Tổng CP hoạt động 2,517,776 2,922,157 3,978,479
Tổng DT hoạt động tài chính 680,232 475,239 507,348
LN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 4,750,580 6,629,825 7,711,678
LN khác 237,226 287,317 254,638
Tổng LN kế toán trước thuế 4,978,992 6,929,668 8,010,257
CP lợi nhuận
CP thuế TNDN hiện hành 778,589 1,137,572 1,483,448
CP thuế TNDN hoàn lại -17,778 -27,359 -7,299
Lợi ích của cổ đông thiểu số N/A N/A -26
Tổng chi phí lợi nhuận 760,811 1,110,213 1,476,123
LN SAU THUẾ THU NHẬP DN 4,218,182 5,819,455 6,534,133
Khối lượng 556,003,334 555,798,644 833,639,686
Giá cuối kỳ 43.4 68.8 109.1
EPS 5,176.3 6,980.5 7,838
PE 5.6 6.6 13.9
Giá sổ sách 14.9 18.6 21
báo cáo tài chính về công ty sữa VINAMILK.docx - Trang 2
báo cáo tài chính về công ty sữa VINAMILK.docx - Người đăng: Bích Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
báo cáo tài chính về công ty sữa VINAMILK.docx 9 10 561