Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập chuyên đề phải trả người lao động

Được đăng lên bởi lquan0130
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1889 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

LỜI MỞ ĐẦU
Một doanh nghiệp, một xã hội được coi là phát triển khi lao động có
năng suất, có chất lượng, và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ
"Những vấn đề cơ bản trong sản xuất" thì lao động là một trong những yếu tố
quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện
nay nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí
tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong việc tạo
ra năng suất cũng như chất lượng lao động. Trong quá trình lao động người
lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định, do đó muốn quá trình
sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì người lao động phải được tái sản xuất
sức lao động. Trên cơ sở tính toán giữa sức lao động mà người lao động bỏ ra
với lượng sản phẩm tạo ra cũng như doanh thu thu về từ lượng những sản
phẩm đó, doanh nghiệp trích ra một phần để trả cho người lao động đó chính
là tiền công của người lao động (tiền lương).
Tiền lương mà doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để bù
đắp sức lao động mà người lao động đã bỏ ra. Xét về mối quan hệ thì lao
động và tiền lương có quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau.
Như vậy, trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, yếu tố con
người luôn đặt ở vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng
của mình khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền
lương. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm Bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế, kinh phí Công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự
quan tâm của toàn xã hội đến từng người lao động.
Có thể nói rằng, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong
những vấn đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì vậy việc
hạch toán, phân bổ chính xác tiền lương cùng các khoản trích theo lương vào
giá thành sản phẩm sẽ một phần giúp cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên

§¨ng ThÞ H»ng

3

KÕ to¸n – K15b

Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
thị trường nhờ giá cả hợp lý. Qua đó cũng góp cho người lao động thấy được
quyền và nghĩa vụ của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc
đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp. Mặt khác việc tính
đúng, tính đủ và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động cũng là
động lực thúc đẩy họ hăng say sản xuất và yên tâm tin tưởng vào sự phát triển
của doanh nghiệp.
Việc xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đủ và thanh
toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống, tạo niềm tin, khuyến khích...
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp

Một doanh nghiệp, một hội được coi phát triển khi lao động
năng suất, chất lượng, đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ
"Những vấn đề bản trong sản xuất" thì lao động một trong những yếu tố
quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất trong tình hình hiện
nay nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động trí
tuệ, có kiến thức, kỹ thuật cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong việc tạo
ra năng suất cũng n chất lượng lao động. Trong quá trình lao động người
lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định, do đó muốn qtrình
sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì người lao động phải được tái sản xuất
sức lao động. Trên cơ sở tính toán giữa sức lao động người lao động bỏ ra
với lượng sản phẩm tạo ra cũng như doanh thu thu về t lượng những sản
phẩm đó, doanh nghiệp trích ra một phần để trả cho người lao động đó chính
là tiền công của người lao động (tiền lương).
Tiền lương doanh nghiệp trả cho người lao động được dùng để
đắp sức lao động người lao động đã bỏ ra. Xét về mối quan hệ thì lao
động và tiền lương có quan hệ mật thiết và tác động qua lại với nhau.
Như vậy, trong các chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, yếu tố con
người luôn đặt vị trí hàng đầu. Người lao động chỉ phát huy hết khả năng
của mình khi sức lao động mà họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền
lương. Gắn với tiền lương các khoản trích theo lương gồm Bảo hiểm
hội, bảo hiểm y tế, kinh phí Công đoàn. Đây các quỹ hội thể hiện sự
quan tâm của toàn xã hội đến từng người lao động.
thể nói rằng, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong
những vấn đề được cả doanh nghiệpngười lao động quan tâm. Vì vậy việc
hạch toán, phân bổ chính xác tiền lương cùng các khoản trích theo lương vào
giá thành sản phẩm sẽ một phần giúp cho doanh nghiệp có sức cạnh tranh trên
§¨ng ThÞ H»ng 3 KÕ to¸n – K15b
Báo cáo thực tập chuyên đề phải trả người lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập chuyên đề phải trả người lao động - Người đăng: lquan0130
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Báo cáo thực tập chuyên đề phải trả người lao động 9 10 638