Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Agribank Bình Định

Được đăng lên bởi dangthiminhly92
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------------------

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
Cơ sở thực tập: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Sinh viên thực hiện:HOÀNG THỊ DIỆU THÚY

Lớp: TCNH 34E
Giáo viên Hướng dẫn: Th.S PHAN TRỌNG NGHĨA

BÌNH ĐỊNH, 2014

MỤC LỤC
NỘI DUNG
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN 1
KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH
1.1. Quá trình hình thành và phát triển.................................................5
1.2. Chức năng và nhiệm vụ.................................................................8
........................................................................................................
1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy.................................................................9
1.3.1. Mô hình tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý........................9
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận..........................11
1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng nông nghiêoj và phát
triển nông thôn tỉnh bình định trong những năm gần đây ( 2009 –
2012) .................................................................................................13
PHÂN 2
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH
2.1. Hoạt động huy động vốn.............................................................17
2.2. Hoạt động sử dụng vốn...............................................................
2.2.1. Hoạt động tín dụng........................................................
2.2.2. đầu tư và quản lý vốn khả dụng.....................................
2.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ...................................................
2.4. Hoạt động dịch vụ thu phí ( thanh toán, các khoản dịch vụ
internet banking…) ...........................................................................

2.5. Hoạt động của khối hỗ trợ ( Marketing ngân hàng)....................
PHẦN 3
ĐÁNH GÍA CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN
HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH
BÌNH ĐỊNH

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT

Từ viết tắt

Nội dung

1

CNTT

Công nghệ thông tin

2

CV

Cho vay

3

DNNVV

Doanh nghiệp nhỏ và vừa

4

HXS

Hộ sản xuất

5

KH

Khách hàng

6

NH

Ngân hàng

7

NHNN

Ngân hàng nhà nước

8

NHNo&PTNT

Ngân hàng nông nghiệp và phát
triển nông thôn

9

NHTM

Ngân hàng thương mại

10

TDH

Trung dài hạn

11

TP

Thành phố

12

TW

Trung ương

13

UBND...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG & QUẢN TRỊ KINH DOANH
----------------------
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
Cơ sở thực tập: NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Sinh viên thực hiện:HOÀNG THỊ DIỆU THÚY
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Agribank Bình Định - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Agribank Bình Định - Người đăng: dangthiminhly92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Báo cáo thực tập tổng hợp tại Agribank Bình Định 9 10 905