Ktl-icon-tai-lieu

Biểu mẫu

Được đăng lên bởi huyentin79
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 352 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Kh¸i niÖm
BiÓu mÉu (Form) lµ ®èi tîng cña ACCESS ®îc thiÕt kÕ ®Ó:

 HiÓn thÞ, xem, nhËp vµ
söa d÷ liÖu mét c¸ch
thuËn tiÖn.
 Thùc hiÖn c¸c thao t¸c
th«ng qua nót lÖnh (do
ngêi thiÕt kÕ t¹o ra).

 NhËp d÷ liÖu trùc tiÕp vµo b¶ng BiÓu
ë chÕ
®é
mÉu
trang d÷ liÖu.

?

So s¸nh c¸ch cËp nhËt trùc tiÕp víi b¶ng vµ c¸ch sö dông biÓu mÉu

b¶ng
 Mét b¶ng hiÓn thÞ
nhiÒu b¶n ghi cïng
mét lóc thµnh hµng vµ
cét
 NhËp vµ hiÓn thÞ d÷
liÖu cho mét b¶ng ë
chÕ ®é trang d÷ liÖu.

Sö
Sö dông
dông biÓu
biÓu mÉu
mÉu
thuËn
thuËn tiÖn
tiÖn h¬n
h¬n

BiÓu mÉu
 BiÓu mÉu thêng hiÖn
tõng b¶n ghi.
 BiÓu mÉu cã thÓ nhËp
vµ hiÓn thÞ d÷ liÖu cho
c¸c trêng tõ nhiÒu b¶ng
 §Ó nhËp d÷ liÖu cho
mét b¶ng cã thÓ t¹o
nhiÒu biÓu mÉu kh¸c
nhau phôc vô cho c¸c
nhãm ngêi dïng cã
quyÒn h¹n kh¸c nhau.

2. T¹o biÓu mÉu míi
C¸ch 1:
Nh¸y ®óp vµo Create
form in Design view
®Ó tù thiÕt kÕ biÓu
mÉu.

C¸ch 2:
Nh¸y ®óp vµo Create
form by using wizard
®Ó dïng thuËt sÜ.

B1: Nh¸y ®óp Create form by using wizard
B2: Trong hép tho¹i Form wizard

Chän nguån d÷ liÖu
Table/Queries
Chän c¸c trêng ®a
vµo biÓu mÉu tõ «
Available Fields
Chän Next ®Ó tiÕp tôc

B3: Chän c¸ch bè trÝ c¸c tr
êng trªn biÓu mÉu

Chän Next ®Ó tiÕp tôc

B4: Chän kiÓu biÓu mÉu

Chän Next ®Ó tiÕp tôc

B5: §Æt tªn biÓu mÉu

Chän Open the form to
view or enter information
®Ó xem vµ nhËp d÷ liÖu

Chän Modify the form’ s
design ®Ó söa thiÕt kÕ
biÓu mÉu.

Chän Finish ®Ó kÕt thóc

3. c¸c chÕ ®é lµm viÖc cña biÓu mÉu
1. ChÕ ®é biÓu mÉu: Lµ chÕ ®é cã giao diÖn th©n thiÖn ®
îc sö dông ®Ó cËp nhËt d÷ liÖu

§Ó lµm viÖc víi chÕ ®é biÓu
mÉu, thùc hiÖn:
 C¸ch 1: Nh¸y ®óp chuét
ë tªn biÓu mÉu.
 C¸ch 2: Chän biÓu mÉu
råi nh¸y nót

2. ChÕ ®é thiÕt kÕ:

Lµ chÕ ®é gióp: xem, söa, thiÕt kÕ
biÓu mÉu míi.

§Ó lµm viÖc víi chÕ ®é thiÕt
kÕ, thùc hiÖn:
 C¸ch 1: Chän tªn biÓu
mÉu råi nh¸y
nót
 C¸ch 2: Nh¸y nót
nÕu ®ang ë chÕ
®é biÓu mÉu.

C¸c thao t¸c thùc hiÖn trong chÕ ®é thiÕt kÕ

* Thay ®æi néi dung c¸c tiªu ®Ò
* §Þnh d¹ng ph«ng ch÷ cho
c¸c trêng d÷ liÖu.
* Thªm, bít, thay ®æi kÝch thíc
c¸c trêng.
* Di chuyÓn c¸c trêng.

Nh¸y nót Save ®Ó lu biÓu mÉu

BiÓu mÉu (FORM)
1. Kh¸i niÖm
BiÓu mÉu lµ mét ®èi tîng cña ACCESS ®Ó xem,
nhËp, söa d÷ liÖu mét c¸ch thuËn tiÖn.
2. T¹o biÓu mÉu míi
3. C¸c ChÕ ®é lµm viÖc víi biÓu mÉu
- ChÕ ®é biÓu mÉu
- ChÕ ®é thiÕt kÕ.

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biểu mẫu - Người đăng: huyentin79
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Biểu mẫu 9 10 650