Ktl-icon-tai-lieu

Cải tổ hệ thống ngân hàng ở Việt Nam

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2011 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Fulbright Economics Teaching Program
2002-03

Development Finance

A Note on Vietnam’s Banking Reform

CAÛI TOÅ HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG ÔÛ VIEÄT NAM
Baøi ñoïc naøy nhaèm muïc tieâu trình baøy moät caùch coù heä thoáng veà caùc cuoäc caûi toå heä thoáng
ngaân haøng ôû Vieät Nam töø khi baét ñaàu coâng cuoäc ñoåi môùi kinh teá naêm 1986. Tröôùc heát
seõ giôùi thieäu khaùi quaùt vaø ñieåm qua nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa caûi toå heä thoáng ngaân haøng
Vieät Nam. Sau ñoù, chuùng ta seõ ñi vaøo chi tieát cuûa töøng ñôït caûi toå ngaân haøng töø naêm
1987 ñeán nay.
1. Nhöõng neùt ñaëc thuø cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam tröôùc khi caûi toå
ÔÛ Vieät Nam do saûn xuaát haøng hoaù chöa phaùt trieån, ngaân haøng ra ñôøi muoän vaø hoaït
ñoäng non yeáu theå hieän ôû choã ít veà soá löôïng, nhoû veà quy moâ, vaø keùm veà toå chöùc hoaït
ñoäng vaø nghieäp vuï. Tröôùc Theá Chieán I chöa heà coù ngaân haøng Vieät Nam chæ coù 3 ngaân
haøng nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng, ñoù laø Höông Caûng Ngaân Haøng (1865), Ñoâng Döông Ngaân
Haøng (1875), vaø chi nhaùnh Chartered Bank (1904). Ñieàu naøy chöùng toû raèng kinh teá
Vieät Nam thôøi ñoù coøn raát keùm phaùt trieån vaø giai caáp tö saûn Vieät Nam coøn raát non yeáu,
chöa coù tieáng noùi gì trong giôùi taøi chính.
Vaøi naêm sau Theá Chieán I, moät soá ngaân haøng nöôùc ngoaøi khaùc ñöôïc thaønh laäp
nhö Ñoâng AÙ Ngaân Haøng (1921), Ngaân Haøng Thöông Maïi Phaùp (1922). Trong thôøi kyø
naøy maàm moùng tö saûn taøi chính Vieät Nam baét ñaàu nhen nhoùm. Naêm 1927 moät soá thaân
haøo nhaân só caáp tieán coù tin thaàn ñoäc laäp daân toäc keâu goïi caùc nhaø tö saûn khaép nôi goùp
voán thaønh laäp Ngaân Haøng Vieät Nam, laø ngaân haøng thuaàn tuùy cuûa ngöôøi Vieät Nam,
phuïc vuï ngöôøi Vieät Nam vaø do ngöôøi Vieät Nam quaûn trò.
Sau chieán Theá Chieán II, coù 3 ngaân haøng nöôùc ngoaøi nöõa nhaûy vaøo Vieät Nam, ñoù
laø Trung Quoác Ngaân Haøng (1946), Giao Thoâng Ngaân Haøng, Quoác Gia Thöông Maõi vaø
Kyõ Ngheä Ngaân Haøng (1947). Theo sau ñaø baønh tröôùng cuûa ngaân haøng nöôùc ngoaøi,
haøng loaït ngaân haøng Vieät Nam khaùc ra ñôøi vöøa ñeå caïnh tranh vôùi ngaân haøng nöôùc
ngoaøi, vöøa chöùng toû söï lôùn maïnh cuûa ngaân haøng vaø giôùi tö baûn taøi chính Vieät Nam.
Sau naêm 1954, ñaát nöôùc bò chia caét thaønh 2 mieàn coù cheá ñoä kinh teá chính trò
khaùc nhau, do ñoù, hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ngaân haøng cuõng khaùc nhau giöõa 2 mieàn.
ÔÛ Mieàn Baéc
Ngaøy 05/06/1951 Hoà Chuû Tòch kyù saéc leänh soá 15/SL thaønh laäp Ngaâ...
Fulbright Economics Teaching Program Development Finance A Note on Vietnam’s Banking Reform
2002-03
Nguyn Minh Kiu
1
CAÛI TOÅ HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG ÔÛ VIEÄT NAM
Baøi ñoïc naøy nhaèm muïc tieâu trình baøy moät caùch coù heä thoáng veà caùc cuoäc caûi toå heä thoáng
ngaân haøng ôû Vieät Nam töø khi baét ñaàu coâng cuoäc ñoåi môùi kinh teá naêm 1986. Tröôùc heát
seõ giôùi thieäu khaùi quaùt vaø ñieåm qua nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa caûi toå heä thoáng ngaân haøng
Vieät Nam. Sau ñoù, chuùng ta seõ ñi vaøo chi tieát cuûa töøng ñôït caûi toå ngaân haøng töø naêm
1987 ñeán nay.
1. Nhöõng neùt ñaëc thuø cuûa heä thoáng ngaân haøng Vieät Nam tröôùc khi caûi toå
ÔÛ Vieät Nam do saûn xuaát haøng hoaù chöa phaùt trieån, ngaân haøng ra ñôøi muoän vaø hoaït
ñoäng non yeáu theå hieän ôû choã ít veà soá löôïng, nhoû veà quy moâ, vaø keùm veà toå chöùc hoaït
ñoäng vaø nghieäp vuï. Tröôùc Theá Chieán I chöa heà coù ngaân haøng Vieät Nam chæ coù 3 ngaân
haøng nöôùc ngoaøi hoaït ñoäng, ñoù laø Höông Caûng Ngaân Haøng (1865), Ñoâng Döông Ngaân
Haøng (1875), vaø chi nhaùnh Chartered Bank (1904). Ñieàu naøy chöùng toû raèng kinh teá
Vieät Nam thôøi ñoù coøn raát keùm phaùt trieån vaø giai caáp tö saûn Vieät Nam coøn raát non yeáu,
chöa coù tieáng noùi gì trong giôùi taøi chính.
Vaøi naêm sau Theá Chieán I, moät soá ngaân haøng nöôùc ngoaøi khaùc ñöôïc thaønh laäp
nhö Ñoâng AÙ Ngaân Haøng (1921), Ngaân Haøng Thöông Maïi Phaùp (1922). Trong thôøi kyø
naøy maàm moùng tö saûn taøi chính Vieät Nam baét ñaàu nhen nhoùm. Naêm 1927 moät soá thaân
haøo nhaân só caáp tieán coù tin thaàn ñoäc laäp daân toäc keâu goïi caùc nhaø tö saûn khaép nôi goùp
voán thaønh laäp Ngaân Haøng Vieät Nam, laø ngaân haøng thuaàn tuùy cuûa ngöôøi Vieät Nam,
phuïc vuï ngöôøi Vieät Nam vaø do ngöôøi Vieät Nam quaûn trò.
Sau chieán Theá Chieán II, coù 3 ngaân haøng nöôùc ngoaøi nöõa nhaûy vaøo Vieät Nam, ñoù
laø Trung Quoác Ngaân Haøng (1946), Giao Thoâng Ngaân Haøng, Quoác Gia Thöông Maõi vaø
Kyõ Ngheä Ngaân Haøng (1947). Theo sau ñaø baønh tröôùng cuûa ngaân haøng nöôùc ngoaøi,
haøng loaït ngaân haøng Vieät Nam khaùc ra ñôøi vöøa ñeå caïnh tranh vôùi ngaân haøng nöôùc
ngoaøi, vöøa chöùng toû söï lôùn maïnh cuûa ngaân haøng vaø giôùi tö baûn taøi chính Vieät Nam.
Sau naêm 1954, ñaát nöôùc bò chia caét thaønh 2 mieàn coù cheá ñoä kinh teá chính trò
khaùc nhau, do ñoù, hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ngaân haøng cuõng khaùc nhau giöõa 2 mieàn.
ÔÛ Mieàn Baéc
Ngaøy 05/06/1951 Hoà Chuû Tòch kyù saéc leänh soá 15/SL thaønh laäp Ngaân Haøng Quoác Gia
Vieät Nam vaø saéc leänh soá 17/SL quy ñònh moïi coâng vieäc cuûa Nha Ngaân Khoá Quoác Gia
vaø Nha Tín Duïng Saûn Xuaát giao cho Ngaân Haøng Quoác Gia phuï traùch. Ngaân Haøng
Quoác Gia Vieät Nam sau ñoù ñoåi teân thaønh Ngaân Haøng Nhaø Nöôùc Vieät Nam vaø ñöôïc t
chöùc thaønh heä thoáng thoáng nhaát töø Trung öông ñeán ñòa phöông theo ñòa giôùi haønh chính
do Nhaø nöôùc ñoäc quyeàn sôû höõu vaø quaûn lyù. Heä thoáng ngaân haøng naøy toàn taïi cho ñeán
ngaøy Mieàn Nam ñöôïc giaûi phoùng. Sau khi thoáng nhaát ñaát nuôùc heä thoáng ngaân haøng naøy
thay theá luoân heä thoáng ngaân haøng ôû Mieàn Nam cho ñeán naêm 1987.
Cải tổ hệ thống ngân hàng ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải tổ hệ thống ngân hàng ở Việt Nam - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cải tổ hệ thống ngân hàng ở Việt Nam 9 10 178