Ktl-icon-tai-lieu

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Được đăng lên bởi taducktth
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4972 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN
Chương 1: Tổng quan về Định giá tài sản.
1. Đối tượng của định giá tài sản là gì? Nêu các cách phân loại đối tượng
định giá tài sản.
2. Nêu khái niệm giá trị tài sản. Phân biệt các khái niệm giá cả và giá trị,
giá trị thị trường và giá trị phi thị trường.
3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản. Cho ví dụ minh
họa.
4. Định giá tài sản là gì? Sự cần thiết phải định giá tài sản trong nền kinh
tế thị trường?
5. Nêu và phân tích cơ sở lý luận, nội dung của các nguyên tắc định giá
tài sản. Tại sao khi xây dựng các phương pháp định giá tài sản cần
tuân thủ các nguyên tắc định giá?
6. Quy trình chung định giá tài sản gồm bao nhiêu bước? Nêu nội dung
các bước.

Chương 2: Các phương pháp định giá bất động sản.
1. Nêu khái niệm, đặc điểm và các cách phân loại bất động sản.
2. Nêu khái niệm và phân tích các đặc điểm của thị trường bất động sản.
Thị trường bất động sản có vai trò như thế nào trong nền kinh tế thị
trường? Liên hệ với thị trường bất động sản Việt Nam.
3. Nêu cơ sở lý luận, nội dung, ưu và nhược điểm, điều kiện áp dụng của
các phương pháp định giá bất động sản.
4. Khó khăn khi áp dụng các phương pháp định giá bất động sản ở Việt
Nam là gì?

Chương 3: Các phương pháp định giá máy móc thiết bị
1. Nêu khái niệm, đặc điểm và các cách phân loại máy móc thiết bị.
2. Phân biệt thị trường bất động sản với thị trường máy móc thiết bị.

3. Sự khác biệt giữa định giá bất động sản và định giá máy móc thiết bị
là gì?
4. Trình bày cơ sở lý luận, nội dung, ưu và nhược điểm, điều kiện áp
dụng của các phương pháp định giá máy móc thiết bị.
5. Khó khăn khi áp dụng các phương pháp định giá máy móc thiết bị ở
Việt Nam là gì?

Chương 4: Các phương pháp định giá doanh nghiệp.
1. Doanh nghiệp là gì? Nêu các đặc trưng của doanh nghiệp.
2. Nêu khái niệm giá trị doanh nghiệp.
3. Tại sao cần phải định giá doanh nghiệp. Phân tích các nhân tố tác
động tới việc định giá doanh nghiệp.
4. Trình bày cơ sở lý luận, nội dung, ưu và nhược điểm, điều kiện áp
dụng của các phương pháp định giá doanh nghiệp.
5. Khó khăn khi áp dụng các phương pháp định giá doanh nghiệp ở Việt
Nam là gì?

Chương 5: Tiêu chuẩn định giá tài sản.
1. Sự cần thiết phải ban hành hệ thống tiêu chuẩn định giá tài sản.
2. Nêu kết cấu chung của hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế.
3. Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam được xây dựng trên
cơ sở những nguyên tắc nào? Nêu nội dung chủ yếu của các tiêu
chuẩn trong Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam hiện ...
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SN
Chương 1: Tổng quan về Đnh giá tài sản.
1. Đối tượng của định giá tài sản là gì? Nêu các cách phân loi đối tượng
định giá tài sn.
2. Nêu ki niệm giá trị tài sản. Phân biệt các khái niệm giá cgiá trị,
giá trị thị trường và giá trị phi thị trường.
3. Phân tích các yếu tố nh hưởng đến giá trtài sản. Cho d minh
họa.
4. Định giá tài sản là gì? Sự cần thiết phải định giá tài sn trong nền kinh
tế thị trường?
5. Nêu phân tích s luận, nội dung của các nguyên tắc định giá
tài sn. Tại sao khi xây dng các phương pháp định giá i sản cần
tuân thủ các nguyên tắc định giá?
6. Quy trình chung định giá i sản gồm bao nhiêu bước? u nội dung
các bước.
Chương 2: Các phương pháp đnh giá bất động sản.
1. Nêu khái niệm, đặc điểm và các cách phân loi bất động sản.
2. Nêu khái niệm phân tích các đặc điểm của thị trường bất động sản.
Thị trường bất động sn vai trò như thế nào trong nền kinh tế thị
trường? Liên hvới thị trường bất động sản Việt Nam.
3. Nêu s luận, nội dung, ưu và nhược điểm, điều kiện áp dụng ca
các phương pháp định giá bất động sản.
4. Khó khăn khi áp dụng các phương pháp định giá bất động sản Việt
Namgì?
Chương 3: Các phương pháp đnh giá máy móc thiết bị
1. Nêu khái niệm, đặc điểm và các cách phân loi máy móc thiết bị.
2. Phân biệt th trường bất đng sản với thị trường máy móc thiết bị.
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN - Trang 2
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN - Người đăng: taducktth
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 9 10 991