Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi tham khảo về ANNs

Được đăng lên bởi thetung24
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu hỏi:
1. Theo như các nghiên cứu mà e đọc và tìm hiểu thêm, người ta sử dụng rất nhiều phần mềm
ứng dụng mạng thần kinh như Spice –SOM, SPSS, Stata… vậy nên sử dụng phần mềm nào?
2. Xử lý các số liệu thô ntn? Nên lựa chọn mô hình mạng nào? Tại sao?
3. Chạy và sử dụng các kiểm định ntn để đưa ra được kết luận về rủi ro tín dụng cao hay thấp? Ý
nghĩa của các kiểm định này là như thế nào?

...

  !"#$%&'(&
"#)(*+',+-.+/+++012 !"#'(&3
4 5!67 869:3;6<:=)3) 3
> )2 !"#*?$@*A61&$B$C"#2%'3D
EB*?26A3
Câu hỏi tham khảo về ANNs - Người đăng: thetung24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Câu hỏi tham khảo về ANNs 9 10 267