Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng

Được đăng lên bởi lazybones
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC KINH DOANH BLOG

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng và IQ có đáp án
1. Việc thay đổi thời gian khấu hao khi thẩm định tài chính của dự án sẽ làm:
a. Dòng tiền của dự án tăng
b. Dòng tiền của dự án giảm
c. Dòng tiền của dự án không thay đổi
d. Dòng tiền của dự án giảm nếu lãi
2. Dòng tiền của dự án đứng trên danh nghĩa đầu tư (hay quan điểm của ngân hàng) được
định nghĩa:
a. Khấu hao và lợi nhuận
b. Khấu hao và lợi nhuận sau thuế
c. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền nhưng bao gồm trả nợ gốc và
lãi ngân hàng
d. Tổng dòng thu bằng tiền trừ đi tổng dòng chi bằng tiền
3. Ngân hàng sẽ xem xét cho vay dự án khi
a. Dự án có tỉ suất sinh lời cao
b. Dự án có NPV dương
c. Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của chủ đầu tư cao hơn lãi suất cho vay
d. Dự án có khả năng trả nợ ngân hàng và IR của dự án cao hơn tỉ suất sinh lời chung của
ngành
4. Tỷ lệ chiết khấu là:
a. Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền các năm về hiện tại mà tại đó NPV = 0
b. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tư bao gồm cả tỷ lệ lạm phát
c. Lãi suất cho vay
d. Chi phí sử dụng vốn bình quân của dự án
e. Lãi suất mong đợi của nhà đầu tự đã bao gồm hoặc không bao gồm tỷ lệ lạm phát.
5. Hình thức đầu tư nào dưới đây sẽ ít chịu rủi ro lãi suất nhất
a. Trái phiếu trả lãi một lần khi trả gốc
b. Trái phiếu kho bạc dài hạn
c. Cổ phần ưu đãi
d. Trái phiếu dài hạn của công tyHỌC KINH DOANH BLOG
e. Kỳ phiếu kho bạc ngắn hạn
6. Trong điều kiện đồng tiền của một quốc gia được tự do chuyển đổi khi tỷ giá hối đoái
được thả nổi thì trong dài hạn tỷ giá của đồng bản tệ so với đồng ngoại tệ sẽ tăng nếu
a. Ngân hàng trung ương bán đồng ngoại tệ ra nước ngoài nhiều hơn
b. Luồng vốn ra nước ngoài tăng lên
c. Tỷ lệ lạm phát giảm tương đối so với lạm phát của các quốc gia khác
d. Sản lượng toàn cầu giảm
7. Lãi suất thực thường nhỏ hơn lãi suất danh nghĩa vì
a. Lạm phát
b. Thâm hụt cán cân vãng lai
c. Việc thanh toán cổ tức
d. Khấu hao
8. Bảng tổng kết tài sản của doanh nghiệp là:
a. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng, quý,
năm
b. Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp trong một kỳ báo cáo, thông thường là tháng,
quý, năm.
c. Một loại báo cáo kế toán phản ánh vốn, tài sản và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
tại thời điểm báo cáo.
d. Không có câu trả lời nào ở trên là đúng
9. Vốn vay ngắn hạn của ngân hàng dùng để:
a. Bổ sung vốn lưu động
b. Bổ sung vốn cố định
c. Mua cổ phiếu góp vốn liên doanh
d. Kinh doanh bất động sản
10. Nguồn ...
HC KINH DOANH BLOG
http://kienthucquantri.tk
Câu hi trc nghim thi vào ngân hàng và IQ có đáp án
1. Vic thay đổi thi gian khu hao khi thm định tài chính ca d án s làm:
a. Dòng tin ca d án tăng
b. Dòng tin ca d án gim
c. Dòng tin ca d án không thay đổi
d. Dòng tin ca d án gim nếu lãi
2. Dòng tin ca d án đứng trên danh nghĩa đầu tư (hay quan đim ca ngân hàng) đưc
định nghĩa:
a. Khu hao và li nhun
b. Khu hao và li nhun sau thuế
c. Tng dòng thu bng tin tr đi tng dòng chi bng tin nhưng bao gm tr n gc và
lãi ngân hàng
d. Tng dòng thu bng tin tr đi tng dòng chi bng tin
3. Ngân hàng s xem xét cho vay d án khi
a. D án có t sut sinh li cao
b. D án có NPV dương
c. D án có kh năng tr n ngân hàng và IR ca ch đầu tư cao hơn lãi sut cho vay
d. D án có kh năng tr n ngân hàng và IR ca d án cao hơn t sut sinh li chung ca
ngành
4. T l chiết khu là:
a. T l chiết khu dòng tin các năm v hin ti mà ti đó NPV = 0
b. Lãi sut mong đợi ca nhà đầu tư bao gm c t l lm phát
c. Lãi sut cho vay
d. Chi phí s dng vn bình quân ca d án
e. Lãi sut mong đợi ca nhà đầu t đã bao gm hoc không bao gm t l lm phát.
5. Hình thc đu tư nào dưới đây s ít chu ri ro lãi sut nht
a. Trái phiếu tr lãi mt ln khi tr gc
b. Trái phiếu kho bc dài hn
c. C phn ưu đãi
d. Trái phiếu dài hn ca công ty
Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng - Người đăng: lazybones
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng 9 10 556