Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ tín dụng

Được đăng lên bởi Đặng Trần Quyết
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 5220 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Câu 1 Trường hợp nà o dười ĝây dư nợ phải phân loại
và o nhóm 2?
a.
Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngà y ĝến 90 ngà y.
b.
Các khoản nợ ĝiờu chờnh kỳ hạn trả nợ lần ĝầu
(ĝời vời khách hà ng là doanh nghiờp, tờ chức thì Agribank
nơi cho vay phải có hờ sơ ĝánh giá khách hà ng vờ khả nĝng
trả nợ ĝầy ĝủ nợ gờc và lãi ĝúng kỳ hạn ĝược
ĝiờu chờnh lần ĝầu.
c.
Tất cả các trường hợp nêu trên.
$::c
Câu 2
Trường hợp nà o dười ĝây dư nợ phải phân loại
và o nhóm 4?
a.
Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngà y ĝến 360 ngà y.
b.
Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần ĝầu
quá hạn dười 90 ngà y theo thời hạn trả nợ ĝược cơ cấu
lại lần ĝầu.
c.
Các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ
hai.
d.
Tất cả các trường hợp nêu trên.
$::d
Câu 3
Mờt khách hà ng có 3 khoản nợ, trong ĝó khoản nợ A
phân loại và o nhóm 1, khoản nợ B phân loại và o nhóm 3 vÃ
khoản nợ C phân loại nhóm 4. Hời khoản nợ B phải phân
loại nợ và o nhóm nà o?
a.
Nhóm 4.
b.
Nhóm 3.
c.
Nhóm 2.
d.
Nhóm 1.
$::a
Câu 4
Giá trờ của tà i sản bảo ĝảm ĝược xác ĝờnh
như thế nà o?
a.
Theo ĝờnh giá của các tờ chức tư vấn, tờ chức
chuyên môn xác ĝờnh.
b.
Theo ĝờnh giá của Agribank nơi cho vay.
c.
Theo thoả thuáºn giữa Agribank nÆ¡i cho vay vời khách hà ng vÃ
bên bảo lãnh (nếu có).
d.
Giá trờ của Tà i sản bảo ĝảm tiờn vay do Chi nhánh
Agribank, khách hà ng vay, bên bảo lãnh (nếu có) thờa thuáºn
trên cơ sờ giá thờ trường tại thời ĝiờm xác ĝờnh, có
tham khảo giá quy ĝờnh của Nhà nườc (nếu có), giá mua, giá
trờ còn lại trên sờ sách kế toán và các yếu tờ khác vờ
giá, trừ trường hợp giá trờ quyờn sỠdụng ĝất nông
nghiờp do Nhà nườc giao cho hờ gia ĝình và cá nhân không thu
tiờn sỠdụng ĝất.
$::d
Câu 5
Giá trờ tà i sản bảo ĝảm là quyờn sỠdụng ĝất
nông nghiờp do Nhà nườc giao cho hờ gia ĝình và cá nhân, khÃ
´ng thu tiờn sá» dụng ĝất ĝược xác ĝờnh nhÆ° thế nà o?
a.
Theo thoả thuáºn giữa Agribank nÆ¡i cho vay và khách hà ng vay
vờn.
b.
Theo giá ĝất do UBND tờnh, thà nh phờ trực thuờc ...
Câu 1 TrÆ°á»ng hợp nà o dÆ°á»i Äây dÆ° nợ phải phân loại
và o nhóm 2?
a. Các khoản nợ quá hạn từ 10 ngà y Äến 90 ngà y.
b. Các khoản nợ Äiá»u chá»nh kỳ hạn trả nợ lần Äầu
(Äá»i vá»i khách hà ng là doanh nghiá»p, tá» chức thì Agribank
nÆ¡i cho vay phải có há» sÆ¡ Äánh giá khách hà ng vá» khả nÄng
trả nợ Äầy Äủ nợ gá»c và lãi Äúng kỳ hạn Äược
Äiá»u chá»nh lần Äầu.
c. Tất cả các trÆ°á»ng hợp nêu trên.
$::c
Câu 2 TrÆ°á»ng hợp nà o dÆ°á»i Äây dÆ° nợ phải phân loại
và o nhóm 4?
a. Các khoản nợ quá hạn từ 181 ngà y Äến 360 ngà y.
b. Các khoản nợ cÆ¡ cấu lại thá»i hạn trả nợ lần Äầu
quá hạn dÆ°á»i 90 ngà y theo thá»i hạn trả nợ Äược cÆ¡ cấu
lại lần Äầu.
c. Các khoản nợ cÆ¡ cấu lại thá»i hạn trả nợ lần thứ
hai.
d. Tất cả các trÆ°á»ng hợp nêu trên.
$::d
Câu 3 Má»t khách hà ng có 3 khoản nợ, trong Äó khoản nợ A
phân loại và o nhóm 1, khoản nợ B phân loại và o nhóm 3 vÃ
khoản nợ C phân loại nhóm 4. Há»i khoản nợ B phải phân
loại nợ và o nhóm nà o?
a. Nhóm 4.
b. Nhóm 3.
c. Nhóm 2.
d. Nhóm 1.
$::a
Câu 4 Giá trá» của tà i sản bảo Äảm Äược xác Äá»nh
như thế nà o?
a. Theo Äá»nh giá của các tá» chức tÆ° vấn, tá» chức
chuyên môn xác Äá»nh.
b. Theo Äá»nh giá của Agribank nÆ¡i cho vay.
c. Theo thoả thuáºn giữa Agribank nÆ¡i cho vay vá»i khách hà ng vÃ
bên bảo lãnh (nếu có).
d. Giá trá» của Tà i sản bảo Äảm tiá»n vay do Chi nhánh
Agribank, khách hà ng vay, bên bảo lãnh (nếu có) thá»a thuáºn
trên cÆ¡ sá» giá thá» trÆ°á»ng tại thá»i Äiá»m xác Äá»nh, có
tham khảo giá quy Äá»nh của Nhà nÆ°á»c (nếu có), giá mua, giá
trá» còn lại trên sá» sách kế toán và các yếu tá» khác vá»
giá, trừ trÆ°á»ng hợp giá trá» quyá»n sá» dụng Äất nông
nghiá»p do Nhà nÆ°á»c giao cho há» gia Äình và cá nhân không thu
tiá»n sá» dụng Äất.
$::d
Câu 5 Giá trá» tà i sản bảo Äảm là quyá»n sá» dụng Äất
nông nghiá»p do Nhà nÆ°á»c giao cho há» gia Äình và cá nhân, khÃ
´ng thu tiá»n sá» dụng Äất Äược xác Äá»nh nhÆ° thế nà o?
a. Theo thoả thuáºn giữa Agribank nÆ¡i cho vay và khách hà ng vay
vá»n.
b. Theo giá Äất do UBND tá»nh, thà nh phá» trá»±c thuá»c Trung
Æ°Æ¡ng quy Äá»nh, không khấu trừ giá trá» quyá»n sá» dụng
Äất Äá»i vá»i thá»i gian Äã sá» dụng.
c. Theo Äá»nh giá của phÃa thứ 3 là tá» chức Äá»nh
giá Äá»c láºp.
d. Theo Äá»nh giá của Agribank nÆ¡i cho vay.
$::b
Câu 6 Viá»c xác Äá»nh giá trá» tà i sản bảo Äảm phải
Äược xác láºp nhÆ° thế nà o?
a. Láºp thà nh vÄn bản riêng.
b. Ghi trong hợp Äá»ng tÃn »¥ng.
c. Láºp thà nh vÄn bản riêng hoặc ghi trong hợp Äá»ng tÃn
dụng.
$::c
Câu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ tín dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ tín dụng - Người đăng: Đặng Trần Quyết
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Câu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ tín dụng 9 10 938