Ktl-icon-tai-lieu

Chiến lược phát triển Indovinabank đến năm 2020

Được đăng lên bởi bqkhanh
Số trang: 120 trang   |   Lượt xem: 2087 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

----------

BÙI QUỐC KHÁNH

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH
DOANH NGÂN HÀNG INDOVINA
ĐẾN NĂM 2020

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2013

--------------------------------------------------------------------

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng
Indovina đến năm 2020” là trình bày và nghiên cứu của riêng tôi, chưa được
công bố trong tài liệu nghiên cứu nào khác.

Các số liệu được sử dụng trong luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng và đúng
theo sự công bố của các đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp.

Tôi cũng hy vọng rằng kết quả nghiên cứu trong luận văn của tôi sẽ được
áp dụng vào thực tiễn hoạt động tại Ngân hàng Indovina.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2013
Tác giả luận văn

Bùi Quốc Khánh

--------------------------------------------------------------------

A

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa
Lời cam đoan và cảm ơn
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng biểu
Danh mục các hình vẽ, sơ đồ
Danh mục các phụ lục
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................... 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 3
4. Phương pháp nghiên cứu .................................................................................... 3
5. Phương pháp thu thập thông tin và xử lý dữ liệu................................................. 3
6. Ý nghĩa và ứng dụng của đề tài nghiên cứu ........................................................ 3
7. Nội dung kết cấu của luận văn ........................................................................... 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH
DOANH CỦA MỘT TỔ CHỨC ............................................................................... 5
1.1 Các khái niệm và vai trò của chiến lược .............................................. 5
1.1.1. Khái niệm ........................................................................... 5
1.1.2. Vai trò của chiến lược đối với tổ chức ................................. 6
1.2 Phân loại chiến lược kinh doanh ......................................................... 6
1.2.1 Nhóm chiến lư...
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
B
B
Ù
Ù
I
I
Q
Q
U
U
C
C
K
K
H
H
Á
Á
N
N
H
H
X
X
Â
Â
Y
Y
D
D
N
N
G
G
C
C
H
H
I
I
N
N
L
L
Ư
Ư
C
C
K
K
I
I
N
N
H
H
D
D
O
O
A
A
N
N
H
H
N
N
G
G
Â
Â
N
N
H
H
À
À
N
N
G
G
I
I
N
N
D
D
O
O
V
V
I
I
N
N
A
A
Đ
Đ
N
N
N
N
Ă
Ă
M
M
2
2
0
0
2
2
0
0
L
L
U
U
N
N
V
V
Ă
Ă
N
N
T
T
H
H
C
C
S
S
Ĩ
Ĩ
K
K
I
I
N
N
H
H
T
T
T
T
P
P
.
.
H
H
C
C
h
h
í
í
M
M
i
i
n
n
h
h
N
N
ă
ă
m
m
2
2
0
0
1
1
3
3
Chiến lược phát triển Indovinabank đến năm 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến lược phát triển Indovinabank đến năm 2020 - Người đăng: bqkhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
120 Vietnamese
Chiến lược phát triển Indovinabank đến năm 2020 9 10 146