Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách kích cầu VN năm 2009

Được đăng lên bởi vanhylulu
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chính sách kích cầu Việt Nam năm 2009

LỜI NÓI ĐẦU
Cuộc khủng hoảng tài chính ở Mĩ đã nhanh chóng lan ra toàn cầu gây hậu
quả nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới, nền kinh tế Việt Nam cũng không nằm
ngoài khu vực bị ảnh hưởng nhất là khi chúng ta đã trở thành thành viên thứ 150
của tổ chức thương mại thế giới WTO.
Khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội của các
nước.Các nhà kinh tế học trên thế giới, chính phủ các nước trong đó có Việt Nam
đã và đang làm hết sức mình để đưa nền kinh tế nước mình vượt qua khủng hoảng.
Bằng việc nghiên cứu các lí thuyết kinh tế đặc biệt là lí thuyết Bàn tay hữu hình
khi nói về tác động của chính phủ trong việc điều tiết nền kinh tế. Các quốc gia đã
tung ra những gói kích cầu nhằm kích thích đầu tư, tiêu dùng, tạo công ăn việc làm
cho người lao động, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế.
Vào năm 2009, chính phủ Việt Nam đã tung ra gói kích cầu để thúc đẩy nền
kinh tế. Vậy chính phủ ta đã áp dụng chính sách kích cầu như thế nào, lợi ích và
mặt trái của nó trên phạm vi toàn xã hội ra sao là vấn đề mà nhóm chúng em muốn
tìm hiểu. Cùng với mong muốn được tìm kiếm, hiểu biết thêm về nền kinh tế Việt
Nam thời kì khủng hoảng, nhóm sinh viên chúng em xin được nghiên cứu về đề
tài: Chính sách kích cầu Việt Nam năm 2009.những thành quả và hạn chế.
Trong đề tài này chúng em tập trung nghiên cứu về gói kích cầu của chính phủ
cũng như tác động của nó đến nền kinh tế dựa trên cơ sở dữ liệu từ website của
chính phủ, ngân hàng Nhà nước...từ đó chúng em sẽ phân tích và đưa ra những ý
kiến, đề xuất của nhóm về gói kích cầu năm 2009 cũng như các gói kích cầu tiếp
theo trong tương lai.
Nhóm nghiên cứu của chúng em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Vũ Thị
Minh Hằng đã giúp đỡ chúng em định hướng được mục tiêu, phạm vi nghiên cứu.
Vì còn hạn chế về kiến thức cũng như thời gian chuẩn bị nên bài tiểu luận không
~1~

Chính sách kích cầu Việt Nam năm 2009

tránh khỏi sai sót. Mong được nhận sự góp ý của cô để bài làm của chúng em được
hoàn thiện hơn.

CHÍNH SÁCH KÍCH CẦU VIỆT NAM NĂM 2009
THÀNH QUẢ VÀ HẠN CHẾ
I. TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC SUY THOÁI TOÀN CẦU ĐẾN NỀN KINH TẾ
VIỆT NAM
1. Tình hình kinh tế thế giới:
Năm 2008 thế giới đã rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể
từ cuộc Đại suy thoái 1929 - 1933. Cuộc khủng hoảng này khởi đầu bằng cuộc
khủng hoảng cho vay địa ốc dưới chuẩn ở Mỹ, nhưng lý do sâu xa của nó là sự
mất cân bằng quốc tế của các khu vực kinh tế trụ cột trên thế giới và những vấn đề
nội tại của hệ thống ngân hàng M...
Chính sách kích cầu Việt Nam năm 2009
LỜI NÓI ĐẦU

 !"#""$%#"&'( )*+
,-./012,3456
7308 9"$:;<=
>"0-"?@ABC
0$=C"!"$%DC0$&'(
, "@3 EF0#"0$ E,0G=
H+,'3C""I.'"Bàn tay hữu hình
,#CD,'#"#"=CA
J+ 0%KL%9*M,'
0?%MI@ "=
&M N66O%D&'( F2P#
"=&DCDKQ@C0"%G,
ICD9 ,B@,1#  2R  A
E F=L,$ A0GE " %F." ,##"&'
( ?E% @,2R B0G3,##
S Chính sách kích cầu Việt Nam năm 2009.những thành quả hạn chế=
;#2R D3,#D
)0C"#"K-8@KJ'TUR.@R
D%(0$===T2R @VD,0JW
"%#B1,#M N66O)0C"D
R08=
( 32R B 8XYZ=;Z&);/
[+2D\2R /0$0G Q%D9 ,3=
&E]9",#"3)0?P./.F*
~ 1 ~
Chính sách kích cầu VN năm 2009 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách kích cầu VN năm 2009 - Người đăng: vanhylulu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chính sách kích cầu VN năm 2009 9 10 437