Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương Australia

Được đăng lên bởi ttqt-ttxnk
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1038 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG AUSTRALIA TỪ
NĂM 2011 ĐẾN NAY.
I.Cơ sở lý thuyết
1.Khái quát chung về lãi suất:
1.1. Khái niệm lãi suất
Khi sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào, người vay cũng phải trả thêm một phần giá trị
ngoài phần vốn gốc vay ban đầu. Tỷ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần
vốn vay ban đầu được gọi là lãi suất. Đó là giá cả của quyền được sử dụng vốn vay trong
một thời gian nhất định mà người sử dụng trả cho người sở hữu nó.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất
1.2.1 Cung cầu quỹ cho vay
- Cầu quỹ cho vay là nhu cầu vay vốn phục vụ sản suất kinh doanh hoặc tiêu dùng của các
chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Cầu quỹ cho vay được hình thành từ nhu cầu vay
vốn của các doanh nghiệp và hộ gia đình, khu vực Chính phủ và nhu cầu vay vốn của chủ
thể nước ngoài và biến động ngược chiều với lãi suất.
- Cung quỹ cho vay là khối lượng vốn dùng để cho vay kiếm lời của các chủ thể khác
nhau trong xã hội. Cung quỹ cho vay được tạo bởi số vốn dư thừa chưa sử dụng đến của
hộ gia đình, của các doanh nghiệp, của Chính phủ và của người nước ngoài. Mặc dù có
những bộ phận biến động không phụ thuộc vào lãi suất nhưng tổng hợp lại cung quỹ cho
vay phản ứng đồng biến với sự thay đổi của lãi suất trong điều kiện các yếu tố ngoại sinh
không thay đổi.
*Những nhân tố làm dịch chuyển đường cầu quỹ cho vay:
a, Lợi tức dự tính của các cơ hội đầu tư
+Khi nền kinh tế tăng trưởng, cơ hội đầu tư sinh lợi lớn làm lượng cầu quỹ cho vay tăng
lên ở mọi mức lãi suất, lãi suất tăng.
+Khi nền kinh tế suy thoái, cơ hội đầu tư sinh lời giảm sút, lượng cầu quỹ cho vay giảm,
lãi suất giảm.
B, Lạm phát dự tính
+Mức lạm phát dự tính tăng, làm chi phí thực dự tính của việc vay tiền ở mức lãi suất cho
trước giảm xuống, làm tăng nhu cầu vay vốn, lượng cầu quỹ cho vay tăng, lãi suất tăng.
+Mức lạm phát dự tính giảm, cầu quỹ cho vay giảm, lãi suất giảm.
C, Tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước
+Khi mức bội chi ngân sách nhà nước tăng, nhu cầu vay vốn từ công chúng tăng, làm
tăng cầu quỹ cho vay, lãi suất tăng.
*Những nhân tố làm dịch chuyển đường cung quỹ cho vay:
A, Tài sản và thu nhập
Chính sách lãi suất Ngân hàng Dự trữ Úc từ năm 2011 đến nay

2

+Khi nền kinh tế tăng trưởng, tài sản và thu nhập của các chủ thể kinh tế tăng, cung quỹ
cho vay tăng, lãi suất giảm.
+Khi nền kinh tế suy thoái, lượng cung quỹ cho vay giảm, lãi suất tăng.
B, Tỷ suất lợi tức dự tính của công cụ nợ
+Khi tỷ suất lwoij tức dự tính của công cụ nợ giảm, cung quỹ cho vay giảm, lãi s...
1
CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG AUSTRALIA TỪ
NĂM 2011 ĐẾN NAY.
I.Cơ sở lý thuyết
1.Khái quát chung về lãi suất:
1.1. Khái niệm lãi suất
Khi sử dụng bất kỳ khoản tín dụng nào, người vay cũng phải trả thêm một phần giá trị
ngoài phần vốn gốc vay ban đầu. Tỷ lệ phần trăm của phần tăng thêm này so với phần
vốn vay ban đầu được gọilãi suất. Đó là giá c của quyền được sử dụng vốn vay trong
một thời gian nhất định mà người sử dụng trả cho người sở hữu nó.
1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất
1.2.1 Cung cầu quỹ cho vay
- Cầu quỹ cho vay là nhu cầu vay vốn phục vụ sản suất kinh doanh hoặc tiêu dùng của các
chủ thể khác nhau trong nền kinh tế. Cầu quỹ cho vay được hình thành từ nhu cầu vay
vốn của các doanh nghiệp và hộ gia đình, khu vực Chính phủ và nhu cầu vay vốn của chủ
thể nước ngoài và biến động ngược chiều với lãi suất.
- Cung quỹ cho vay khối lượng vốn dùng để cho vay kiếm lời của các chủ thể khác
nhau trong hội. Cung quỹ cho vay được tạo bởi số vốn thừa chưa sử dụng đến của
hộ gia đình, của các doanh nghiệp, của Chính phủ và của người nước ngoài. Mặc dù
những bộ phận biến động không phụ thuộc vào lãi suất nhưng tổng hợp lại cung quỹ cho
vay phản ứng đồng biến với sự thay đổi của lãi suất trong điều kiện các yếu tố ngoại sinh
không thay đổi.
*Những nhân tố làm dịch chuyển đường cầu quỹ cho vay:
a, Lợi tức dự tính của các cơ hội đầu tư
+Khi nền kinh tế tăng trưởng, hội đầu sinh lợi lớn làm lượng cầu quỹ cho vay tăng
lên ở mọi mức lãi suất, lãi suất tăng.
+Khi nền kinh tế suy thoái, hội đầusinh lời giảm sút, lượng cầu quỹ cho vay giảm,
lãi suất giảm.
B, Lạm phát dự tính
+Mức lạm phát dự tính tăng, m chi pthực dựnh của việc vay tiền ở mức lãi suất cho
trước giảm xuống, làm tăng nhu cầu vay vốn, lượng cầu quỹ cho vay tăng, lãi suất tăng.
+Mức lạm phát dự tính giảm, cầu quỹ cho vay giảm, lãi suất giảm.
C, Tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước
+Khi mức bội chi ngân ch nhà nước tăng, nhu cầu vay vốn từ công chúng tăng, làm
tăng cầu quỹ cho vay, lãi suất tăng.
*Những nhân tố làm dịch chuyển đường cung quỹ cho vay:
A, Tài sản và thu nhập
Chính sách lãi suất Ngân hàng Dự trữ Úc từ năm 2011 đến nay
Chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương Australia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương Australia - Người đăng: ttqt-ttxnk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chính sách lãi suất của ngân hàng trung ương Australia 9 10 337