Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách Thuế

Được đăng lên bởi Mo Tran
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
Thuế hiệu quả và thuế tối ưu

TS. Lê Quang Cường

ĐÁNH THUẾ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ
 Cách tiếp cận bằng đồ thị
 Thuế làm thay đổi đường giới hạn ngân

sách và kéo theo thay đổi tiêu dùng của xã
hội.
 Khi đánh thuế vào thị trường dẫn đến tổn
thất xã hội (deadweight loss: DWL).
Xem Hình 3.1 – Tổn thất xã hội do thuế gây
ra.

Hình 3.1

Tổn thất xã hội do thuế gây ra

Price per
gallon (P)
S2
S1

B
DWL

P2 = $1.80
P1 = $1.50

A

D
$0.50

C

D1
Q2 = 90 Q1 = 100

Quantity in billions
of gallons (Q)

ĐÁNH THUẾ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ

Cách tiếp cận bằng đồ thị
 Điểm cân bằng ban đầu A với lượng tiêu thụ 100

gallon, giá bán $1.5. Đường cung phản ảnh chi phí
biên của xã hội (SMC). Đường cầu phản ảnh lợi ích
biên của xã hội (SMB) và SMC = SMB.
 Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, đánh thuế
50¢ /gallon sẽ làm tăng chi phí sản xuất làm giảm
sản lượng xuống mức Q2 = 90 gallon và giá bán
tăng lên mức P2 = $1.8. Điểm cân bằng mới là điểm
B. Việc giảm lượng tiêu thụ và tăng giá bán đã tạo
ra tổn thất xã hội theo diện tích BAC.

ĐÁNH THUẾ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ

Cách tiếp cận bằng đồ thị
 Việc tăng giá lên $1.8 khiến người tiêu dùng giảm

lượng tiêu thụ từ 100 tỷ gallon xuống còn 90 tỷ gallon.
Điều này làm cho thặng dư của người tiêu dùng bị giảm
xuống bằng với diện tích BAD do thôi không mua 10 tỷ
gallon nữa.
 Việc đánh thuế 50¢ /gallon khiến cho nhà sản xuất
không kiếm được lợi nhuận đối với 10 tỷ gallon giảm
xuống. Do đó, thặng dư của người sản xuất giảm xuống
bằng với diện tích DAC.
 Tổng cộng mức giảm thặng dư của người sản xuất và
người tiêu dùng chính là tổn thất của xã hội:
 BAD + DAC = BAC

ĐÁNH THUẾ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ

Cách tiếp cận bằng đồ thị
 Tổn thất xã hội đo lường sự không hiệu quả

của việc đánh thuế. Mức tổn thất quyết
định bởi sự thay đổi số lượng hàng hóa
khi đánh thuế.
 Độ co giãn cung và cầu quyết định sự phân
phối gánh nặng thuế, thì chúng cũng quyết
định tính không hiệu quả của việc đánh
thuế.
 Độ co giãn càng cao thì những thay đổi
càng lớn về số lượng và tổn thất xã hội càng
lớn.

Hình 3.2

Tổn thất xã hội gia tăng theo độ co giãn

(a) Inelastic Demand

P

S2

(b) Elastic demand

P

S2

S1

S1

B
P2

DWL

P1

P2
P1

A
50¢
Tax

B

C

DWL
A

50¢
Tax

C

D1

D1
Q2 Q1

Q

Q2

Q1

Q

ĐÁNH THUẾ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ
Độ co giãn quyết định tổn thất xã hội
 Hình 3.2 minh họa thuế đánh vào người sản xuất

(người sản xuất nộp thuế):
 Nếu đường cầu không co giãn, có sự thay đổi về
giá cả thị trường rất lớn nhưng lượng tiêu dùng
gần như khô...
Chương 3
Thuế hiệu quả và thuế tối ưu
TS. Lê Quang Cường
Chính sách Thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách Thuế - Người đăng: Mo Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chính sách Thuế 9 10 574