Ktl-icon-tai-lieu

Chứng từ, sổ kế toán

Được đăng lên bởi vysadoan-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

Hình thức kế toán
Số TT

Tên sổ

Ký hiệu

Nhật ký
chung

1
2
3
4

Nhật ký - Sổ Cái
Chứng từ ghi sổ
Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng
từ ghi sổ)

-

x
-

5
6
7
8
9
10

Sổ Nhật ký chung
Sổ Nhật ký thu tiền
Sổ Nhật ký chi tiền
Sổ Nhật ký mua hàng
Sổ Nhật ký bán hàng
Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật
ký chung)

S01-DNN
S02a-DNN
S02b-DNN
S02c1-DNN
S02c2-DNN
S03a-DNN
S03a1-DNN
S03a2-DNN
S03a3-DNN
S03a4-DNN
S03b-DNN

x
x
x
x
x
x

-

x
x
x
x
-

11
12
13
14
15

Bảng cân đối số phát sinh
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
Sổ tiền gửi ngân hàng
Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm,
hàng hóa

S04-DNN
S05a-DNN
S05b-DNN
S06-DNN
S07-DNN

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

16

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ,
sản phẩm, hàng hóa

S08-DNN

x

x

x

17
18
19

Thẻ kho (Sổ kho)
Sổ tài sản cố định (TSCĐ)
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại
nơi sử dụng

S09-DNN
S10-DNN
S11-DNN

x
x
x

x
x
x

x
x
x

20
21

Thẻ Tài sản cố định
Sổ chi tiết thanh toán với người mua
(người bán)

S12-DNN
S13-DNN

x
x

x
x

x
x

22

Sổ chi tiết thanh toán với người mua
(người bán) bằng ngoại tệ

S14-DNN

x

x

x

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
Sổ chi tiết tiền vay
Sổ chi tiết bán hàng
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
Sổ chi tiết các tài khoản
Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh

S15-DNN
S16-DNN
S17-DNN
S18-DNN
S19-DNN
S20-DNN
S21-DNN
S22-DNN
S23-DNN
S24-DNN

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Nhật ký - Chứng từ
Sổ Cái
ghi sổ

33
34
35
36
37

Sổ chi phí đầu tư xây dựng
Sổ theo dõi thuế GTGT
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại
Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm
Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý
của doanh nghiệp

S25-DNN
S26-DNN
S27-DNN
S28-DNN

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

DANH MỤC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

1
2
3

A- CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH NÀY
I- Lao động tiền lương
01a-LĐTL
Bảng chấm công
01b-LĐTL
Bảng chấm công làm thêm giờ
02-LĐTL
Bảng thanh toán tiền lương
03-LĐTL
Bảng thanh toán tiền thưởng
04-LĐTL
Giấy đi đường
05-LĐTL
Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
06-LĐTL
Bảng ...
DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số TT Tên sổ
Ký hiệu
Hình thức kế toán
Chứng từ
ghi sổ
1 Nhật ký - Sổ Cái
S01-DNN
- x -
2 Chứng từ ghi sổ
S02a-DNN
- - x
3 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
S02b-DNN
- - x
4
S02c1-DNN
- - x
S02c2-DNN
x
5 Sổ Nhật ký chung
S03a-DNN
x - -
6 Sổ Nhật ký thu tiền
S03a1-DNN
x - -
7 Sổ Nhật ký chi tiền
S03a2-DNN
x - -
8 Sổ Nhật ký mua hàng
S03a3-DNN
x - -
9 Sổ Nhật ký bán hàng
S03a4-DNN
x - -
10
S03b-DNN
x - -
11 Bảng cân đối số phát sinh
S04-DNN
x - x
12 Sổ quỹ tiền mặt
S05a-DNN
x x x
13 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
S05b-DNN
x x x
14 Sổ tiền gửi ngân hàng
S06-DNN
x x x
15
S07-DNN
x x x
16
S08-DNN
x x x
17 Thẻ kho (Sổ kho)
S09-DNN
x x x
18 Sổ tài sản cố định (TSCĐ)
S10-DNN
x x x
19
S11-DNN
x x x
20 Thẻ Tài sản cố định
S12-DNN
x x x
21
S13-DNN
x x x
22
S14-DNN
x x x
23 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ
S15-DNN
x x x
24 Sổ chi tiết tiền vay
S16-DNN
x x x
25 Sổ chi tiết bán hàng
S17-DNN
x x x
26 Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh
S18-DNN
x x x
27 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
S19-DNN
x x x
28 Sổ chi tiết các tài khoản
S20-DNN
x x x
29 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu
S21-DNN
x x x
30 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ
S22-DNN
x x x
31 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán
S23-DNN
x x x
32 Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh
S24-DNN
x x x
Nhật ký
chung
Nhật ký -
Sổ Cái
Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng
từ ghi sổ)
Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật
ký chung)
Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm,
hàng hóa
Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ,
sản phẩm, hàng hóa
Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại
nơi sử dụng
Sổ chi tiết thanh toán với người mua
(người bán)
Sổ chi tiết thanh toán với người mua
(người bán) bằng ngoại tệ
Chứng từ, sổ kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chứng từ, sổ kế toán - Người đăng: vysadoan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Chứng từ, sổ kế toán 9 10 584