Ktl-icon-tai-lieu

chương 1: nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

Được đăng lên bởi Đời Có Gì Vui
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 1840 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LOGO

CHƯƠNG 1:

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
KINH DOANH NGOẠI HỐI

LOGO

NỘI DUNG

1

Khái niệm của thị trường ngoại hối.

2

Chức năng của TTNH

3

Các thành viên tham gia TTNH

4

Đồng tiền giao dịch

5

Tỷ giá và vấn đề tỷ giá

6

Trạng thái luồng tiền và trạng thái ngoại
hối

LOGO

1.1 KHÁI NIỆM NGOẠI HỐI
 Ngoại hối ( the
foreign exchange )
bao gồm các phương
tiện thanh toán sử
dụng trong thanh toán
quốc tế. Trong đó
phương tiện thanh
toán là những thứ có
sẵn để chi trả, thanh
toán lẫn cho nhau.

LOGO

1.1 KHÁI NIỆM NGOẠI HỐI
 Đối với một quốc gia, ngoại hối
bao gồm:
- Ngoại tệ: Là đồng tiền nước
ngoài
- Giấy tờ có giá ghi bằng ngoại tệ
- Vàng tiêu chuẩn quốc tế
- Đồng tiền quốc gia do người
không cư trú nắm giữ

LOGO

1.1 KHÁI NIỆM NGOẠI HỐI
 Theo QĐ 1165/2001/QĐ –
NHNN: Vàng tiêu chuẩn quốc tế:
là vàng khối, vàng thỏi có chất
lượng từ 99,5% và khối lượng từ
1 kg trở lên, có nhãn hiệu của
nhà sản xuất vàng được Hiệp hội
vàng, Sở giao dịch vàng quốc tế
công nhận.
- SJC: Công ty vàng bạc đá quí Sài
Gòn
- AJC: NH No&PTNT VN

LOGO

1.2.Khái niệm TT ngoại hối

Theo nghĩa rộng

Theo nghĩa hẹp

Thị trường ngoại hối là
bất cứ nơi nào diễn ra
việc mua – bán các
đồng tiền khác nhau

Thị trường ngoại hối là
nơi mua bán ngoại tệ
giữa các NH –
Interbank.

6

LOGO

7

1.3. Đặc điểm TT ngoại hối

1.

Là bất cứ đâu diễn ra hoạt động mua bán tiền tệ khác nhau

2.

Là thị trường toàn cầu, hoạt động 24/24h

3.

Trung tâm là thị trường liên NH – Interbank

4.

Giao dịch thông qua các phương tiện liên lạc hiện đại

5.

Là thị trường quốc tế: ký hiệu tiền tệ là thống nhất và tỷ giá
giữa hai tiền tệ trên các thị trường khác nhau được niêm
yết hầu như thống nhất với nhau

6.

Tiền tệ sử dụng nhiều nhất là USD

7.

Là thị trường nhạy cảm với các sự kiện KT - CT - XH…

LOGO

2.1 Chức năng của FOREX
Luân chuyển các khoản đầu tư,
TDQT và các giao dịch TCQT khác
2

Phục vụ TMQT

Nơi hình thành
3
tỷ giá

1
FOREX

Là nơi NHTW 5
can thiệp lên tỷ giá
8

Cung cấp các công
4 cụ phòng ngừa rủi
ro tỷ giá

LOGO

9

2.2. Phân loại

LOGO

10

2.2. Phân loại

LOGO

11

2.2. Phân loại

LOGO

12

2.2. Phân loại

LOGO

13

2.2. Phân loại

LOGO

14

2.2. Phân loại

LOGO

15

2.2. Phân loại

LOGO

16

3. Thành viên tham gia

LOGO

Nhóm KH mua bán lẻ

 Mục đích tham gia FOREX:

- Mua bán ngoại tệ nhằm phục vụ cho nhu cầu
chuyển đổi tiền tệ
- Phòng ngừa rủi ro tỷ giá
 Đặc điểm:


Các khách hàng không trực tiếp giao dịch ngoại
tệ với nhau



Là những ng...
LOGO
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
KINH DOANH NGOẠI HỐI
CHƯƠNG 1:
chương 1: nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 1: nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối - Người đăng: Đời Có Gì Vui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
chương 1: nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối 9 10 494