Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG 4: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Được đăng lên bởi Phạm Nhung
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 4: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ
Mỗi một quốc gia trên thế giới đều có những quan hệ về kinh tế, văn hoá, chính trị,
quân sự, ngoại giao với nhiều quốc gia khác. Gắn với các quan hệ này là các dòng ngoại tệ
chảy vào, chảy ra của từng quốc gia tức là phát sinh các khoản thu chi ngoại tệ. Để đánh giá
tình hình thu chi quốc tế trong từng thời kỳ, người ta tập hợp ghi chép trên một biểu đặc biệt
gọi là cán cân thanh toán quốc tế.
A. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG
- Hiểu được khái niệm của cán cân thanh toán quốc tế
- Nội dung của cán cân thanh toán quốc tế
- Các nhân tố ảnh hưởng
- Cán cân thanh toán quốc tế phản ánh điều gì?
- Các biện pháp bình ổn cán cân thanh toán quốc tế khi cán cân không cân bằng
B. NỘI DUNG CHI TIẾT (Số tiết: 8)
4.1 KẾT CẤU CỦA CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ
a. Khái niệm
Cán cân thanh toán quốc tế là một biểu tổng hợp ghi chép một cách có hệ thống tất cả
các khoản thu chi ngoại tệ của một nước phát sinh với các nước khác trong một thời kỳ nhất
định.
Có 2 loại cán cân thanh toán quốc tế:
- Cán cân thanh toán quốc tế thời kỳ: Là cán cân thanh toán phản ánh tất cả các khoản
ngoại tệ đã thu và đã chi của một nước với nước khác.
- Cán cân thanh toán quốc tế thời điểm: Là cán cân thanh toán phản ánh những khoản
ngoại tệ sẽ thu và sẽ chi vào một thời điểm nào đó.
Các giao dịch tiền tệ được phản ánh trong cán cân thanh toán thực chất là những giao
dịch tiền tệ giữa những người cư trú và những người không cưtrú và ngượclại.
b. Nội dung của Cán cân thanh toán quốc tế
Cán cân thanh toán quốc tế bao gồm 5 hạng mục sau: Cán cân vãng lai, cán cân vốn
và tài chính, lỗi và sai sót, cán cân tổng thể và tài trợ chính thức.
(1) Tài khoản vãng lai
Ghi lại các dòng hàng hóa, dịch vụ và các khoản chuyển tiền qua lại.
Khoản mục
cán cân vãng lai được chia thành 4 nhóm nhỏ: thương mại hàng hoá, dịch vụ, yếu tố thu
nhập, chuyển tiền thuần.
* Cán cân thương mại: (Cán cân hữu hình)
- Cán cân này phản ánh những khoản thu chi về xuất nhập khẩu hàng hoá trong một
thời kỳ nhất định.
- Khi cán cân thương mại thặng dư điều này có nghĩa là nước đó đã thu được từ xuất
khẩu nhiều hơn phải trả cho nhập khẩu. Ngược lại, cán cân bội chi phản ánh nước đó nhập
khẩu nhiều hơn xuất khẩu.
+Khi xuất khẩu, trị giá hàng xuất khẩu được phản ánh vào bên Có.
Khi nhập khẩu, trị giá hàng nhập khẩu được phản ánh vào bên Nợ. Vì xuất khẩu làm
phát sinh cung ngoại tệ và cầu nội tệ trên thị trường ngoại hối. Nhập khẩu làm phát sinh cầu
ngoại tệ.

1

* Cán cân dịch vụ (Cán cân vô hình).
- Phản ánh các kh...
CHƯƠNG 4: CÁN CÂN THANH TOÁN QUC T
Mi mt quc gia trên thế gii đều có nhng quan h v kinh tế, văn hoá, chính tr,
quân s, ngoi giao vi nhiu quc gia khác. Gn vi các quan h này là các dòng ngoi t
chy vào, chy ra ca tng quc gia tc là phát sinh các khon thu chi ngoi t. Để đánh giá
tình hình thu chi quc tế trong tng thi k, người ta tp hp ghi chép trên mt biu đặc bit
gi là cán cân thanh toán quc tế.
A. MC TIÊU CA CHƯƠNG
- Hiu được khái nim ca cán cân thanh toán quc tế
- Ni dung ca cán cân thanh toán quc tế
- Các nhân t nh hưởng
- Cán cân thanh toán quc tế phn ánh điu gì?
- Các bin pháp bình n cán cân thanh toán quc tế khi cán cân không cân bng
B. NI DUNG CHI TIT (S tiết: 8)
4.1 KT CU CA CÁN CÂN THANH TOÁN QUC T
a. Khái nim
Cán cân thanh toán quc tế là mt biu tng hp ghi chép mt cách có h thng tt c
các khon thu chi ngoi t ca mt nước phát sinh vi các nước khác trong mt thi k nht
định.
Có 2 loi cán cân thanh toán quc tế:
- Cán cân thanh toán quc tế thi k: Là cán cân thanh toán phn ánh tt c các khon
ngoi t đã thu và đã chi ca mt nước vi nước khác.
- Cán cân thanh toán quc tế thi đim: Là cán cân thanh toán phn ánh nhng khon
ngoi t s thu và s chi vào mt thi đim nào đó.
Các giao dch tin t đưc phn ánh trong cán cân thanh toán thc cht là nhng giao
dch tin t gia nhng người cư trú và nhng người không cưtrú và ngượcli.
b. Ni dung ca Cán cân thanh toán quc tế
Cán cân thanh toán quc tế bao gm 5 hng mc sau: Cán cân vãng lai, cán cân vn
và tài chính, li và sai sót, cán cân tng th và tài tr chính thc.
(1) Tài khon vãng lai
Ghi li các dòng hàng hóa, dch v và các khon chuyn tin qua li. Khon mc
cán cân vãng lai được chia thành 4 nhóm nh: thương mi hàng hoá, dch v, yếu t thu
nhp, chuyn tin thun.
* Cán cân thương mi: (Cán cân hu hình)
- Cán cân này phn ánh nhng khon thu chi v xut nhp khu hàng hoá trong mt
thi k nht định.
- Khi cán cân thương mi thng dư điu này có nghĩa là nước đó đã thu được t xut
khu nhiu hơn phi tr cho nhp khu. Ngược li, cán cân bi chi phn ánh nước đó nhp
khu nhiu hơn xut khu.
+Khi xut khu, tr giá hàng xut khu được phn ánh vào bên Có.
Khi nhp khu, tr giá hàng nhp khu được phn ánh vào bên N. Vì xut khu làm
phát sinh cung ngoi t và cu ni t trên th trường ngoi hi. Nhp khu làm phát sinh cu
ngoi t.
1
CHƯƠNG 4: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHƯƠNG 4: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ - Người đăng: Phạm Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CHƯƠNG 4: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ 9 10 139