Ktl-icon-tai-lieu

chương 4: Cung cầu và chính sách của chính phủ kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Link Ta Link Tink
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2212 lần   |   Lượt tải: 6 lần
CHƯƠNG 4
CUNG, CẦU VÀ CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH PHỦ
Các nhà kinh tế đóng hai vai trò. Là nhà khoa học, họ xây dựng và thử nghiệm các lý
thuyết để lý giải thế giới xung quanh mình. Là nhà hoạch định chính sách, họ sử dụng lý
thuyết của mình với mục đích làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Hai chương vừa qua
đã tập trung vào vai trò nhà khoa học. Chúng ta đã thấy cung và cầu quyết định giá cả và
lượng hàng hóa bán ra như thế nào. Chúng ta cũng đã thấy các sự kiện khác nhau làm
thay đổi cung và cầu, qua đó làm thay đổi giá và lượng cân bằng như thế nào.
Chương này đem lại cho chúng ta một cái nhìn ban đầu về chính sách. Ở đây, chúng ta phân
tích các loại chính sách khác nhau của chính phủ hoàn toàn bằng công cụ cung và cầu. Như
các bạn sẽ thấy, phương pháp phân tích này đem lại một số hiểu biết đáng ngạc nhiên. Các
chính sách thường gây ra các hậu quả mà các nhà hoạch định ra chúng không mong đợi hay
dự kiến trước.
Chúng ta bắt đầu bằng việc xem xét các chính sách kiểm soát giá cả trực tiếp. Ví dụ, luật về
kiểm soát tiền thuê nhà quy định mức tiền thuê tối đa mà chủ nhà được phép thu từ người
thuê nhà. Luật về tiền lương tối thiểu quy định tiền lương thấp nhất mà các doanh nghiệp
được phép trả cho công nhân. Những quy định về kiểm soát giá cả thường được đưa ra khi
các nhà hoạch định chính sách tin rằng giá thị trường của một hàng hóa hay dịch vụ nào đó
không công bằng đối với người mua hoặc người bán. Song như chúng ta sẽ thấy, chính các
chính sách này cũng có thể tạo ra sự bất công.
Sau khi đã thảo luận về các biện pháp kiểm soát giá cả, chúng ta sẽ xem xét ảnh hưởng của
thuế. Các nhà hoạch định chính sách sử dụng thuế vừa để tác động vào các kết cục thị trường,
vừa để tạo nguồn thu cho các mục tiêu công cộng. Cho dù tính phổ biến của thuế trong nền
kinh tế của chúng ta rất rõ ràng, nhưng hiệu quả của chúng thì khó hiểu hơn. Ví dụ khi chính
phủ đánh thuế vào tiền lương mà doanh nghiệp trả cho công nhân, doanh nghiệp hay công
nhân phải chịu gánh nặng về thuế này? Câu trả lời chỉ trở nên rõ ràng khi chúng ta sử dụng
các công cụ mạnh mẽ là cung và cầu.
CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT GIÁ CẢ
Để phân tích ảnh hưởng của biện pháp kiểm soát giá cả đối với các kết cục thị trường, một
lần nữa chúng ta lại xem xét thị trường kem. Như chúng ta đã thấy trong chương 4, nếu kem
được bán trên thị trường cạnh tranh, không có sự can thiệp của chính phủ, thì giá kem sẽ điều
chỉnh để cân bằng cung và cầu: Tại mức giá cân bằng, lượng kem mà người mua muốn mua
đúng bằng lượng kem mà người...
NGUYÊN LÝ KINH T HC
Chương 4 – Cung, cu và chính sách ca chính ph 1
CHƯƠNG 4
CUNG, CU VÀ CHÍNH SÁCH CA CHÍNH PH
Các nhà kinh tế đóng hai vai trò. Là nhà khoa hc, h xây dng và th nghim các lý
thuyết để lý gii thế gii xung quanh mình. Là nhà hoch định chính sách, h s dng lý
thuyết ca mình vi mc đích làm cho thế gii tr nên tt đẹp hơn. Hai chương va qua
đã tp trung vào vai trò nhà khoa hc. Chúng ta đã thy cung và cu quyết định giá c
lượng hàng hóa bán ra như thế nào. Chúng ta cũng
đã thy các s kin khác nhau làm
thay đổi cung và cu, qua đó làm thay đổi giá và lượng cân bng như thế nào.
Chương này đem li cho chúng ta mt cái nhìn ban đầu v chính sách. đây, chúng ta phân
tích các loi chính sách khác nhau ca chính ph hoàn toàn bng công c cung và cu. Như
các bn s thy, phương pháp phân tích này đem li mt s hiu biết đáng ngc nhiên. Các
chính sách thường gây ra các hu qu mà các nhà hoch định ra chúng không mong đợi hay
d kiến trướ
c.
Chúng ta bt đầu bng vic xem xét các chính sách kim soát giá c trc tiếp. Ví d, lut v
kim soát tin thuê nhà quy định mc tin thuê ti đa mà ch nhà được phép thu t người
thuê nhà. Lut v tin lương ti thiu quy định tin lương thp nht mà các doanh nghip
được phép tr cho công nhân. Nhng quy định v kim soát g c thường được đưa ra khi
các nhà hoch định chính sách tin rng giá th tr
ường ca mt hàng hóa hay dch v nào đó
không công bng đối vi người mua hoc người bán. Song như chúng ta s thy, chính các
chính sách này cũng có th to ra s bt công.
Sau khi đã tho lun v các bin pháp kim soát giá c, chúng ta s xemt nh hưởng ca
thuế. Các nhà hoch định chính sách s dng thuế va để tác động vào các kết cc th trường,
va để to ngun thu cho các m
c tiêu công cng. Cho dù tính ph biến ca thuế trong nn
kinh tế ca chúng ta rt rõ ràng, nhưng hiu qu ca chúng thì khó hiu hơn. Ví d khi chính
ph đánh thuế vào tin lương mà doanh nghip tr cho công nhân, doanh nghip hay công
nhân phi chu gánh nng v thuế này? Câu tr li ch tr nên rõ ràng khi chúng ta s dng
các công c mnh m là cung và cu.
CÁC BIN PHÁP KIM SOÁT GIÁ C
Để phân tích nh hưởng ca bin pháp ki
m soát giá c đối vi các kết cc th trường, mt
ln na chúng ta li xem xét th trường kem. Như chúng ta đã thy trong chương 4, nếu kem
được bán trên th trường cnh tranh, không có s can thip ca chính ph, thì giá kem s điu
chnh để cân bng cung và cu: Ti mc giá cân bng, lượng kem mà người mua mun mua
đúng bng lượng kem mà người bán mun bán. C th, chúng ta gi s giá cân b
ng là 3 đô
la mt chiếc kem.
Không phi ai cũng cũng vui mng vi kết qu mà th trường t do to ra. Gi s Hip
hi nhng người ăn kem M phàn nàn rng giá 3 đô la quá cao và mi người không th
thưởng thc mi ngày mt chiếc kem (định mc ăn kem mà h đưa ra). Trong khi đó, T
chc Quc gia các nhà sn xut kem li kêu ca rng mc g 3 đô la - kế
t qu ca s
“cnh tranh ct c” - đang làm cho thu nhp ca các thành viên ca h quá thp. C hai
chương 4: Cung cầu và chính sách của chính phủ kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 4: Cung cầu và chính sách của chính phủ kinh tế vĩ mô - Người đăng: Link Ta Link Tink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
chương 4: Cung cầu và chính sách của chính phủ kinh tế vĩ mô 9 10 69