Ktl-icon-tai-lieu

chương 8: độc quyền nhóm

Được đăng lên bởi Link Ta Link Tink
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8
ĐỘC QUYỀN NHÓM
Sau khi đến cửa hàng để mua bóng ten nít, có thể bạn sẽ trở về với những quả bóng mang
một trong bốn nhãn hiệu sau: Wilson, Penn, Dunlop và Spalding. Bốn công ty này sản xuất
gần như toàn bộ số bóng ten nít bán ở thị trường Mỹ. Các công ty trên cùng nhau quyết định
lượng bóng ten nít được sản xuất và giá bán với đường cầu thị trường cho trước.
Chúng ta có thể mô tả thị trường bóng ten nít này như thế nào? Hai chương trước đã bàn về hai
loại cấu trúc thị trường. Trên thị trường cạnh tranh, mỗi doanh nghiệp quá nhỏ so với thị trường
nên không thể ảnh hưởng tới giá bán và do vậy phải chấp nhận mức giá do các điều kiện thị
trường quy định. Trên thị trường độc quyền, một doanh nghiệp duy nhất cung ứng hàng hóa
cho cả thị trường, do đó có thể chọn bất kỳ giá và lượng nào trên đường cầu thị trường.
Thị trường bóng ten nít không giống thị trường cạnh tranh và thị trường độc quyền. Cạnh
tranh và độc quyền là các thái cực của cấu trúc thị trường. Cạnh tranh xảy ra khi có nhiều
doanh nghiệp trên một thị trường mà các hàng hóa về cơ bản là giống hệt nhau; độc quyền
xảy ra khi chỉ có một doanh nghiệp trên thị trường. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu tổ chức
ngành từ hai trường hợp cực đoan này vì chúng là những trường hợp dễ hiểu nhất. Tuy vậy có
rất nhiều ngành, trong đó có ngành sản xuất bóng ten nít, nằm ở đâu đó ở giữa hai thái cực
này. Các doanh nghiệp trong những ngành này có đối thủ cạnh tranh, nhưng đồng thời lại
không phải cạnh tranh nhiều như khi họ là người chấp nhận giá. Các nhà kinh tế gọi tình
huống này là cạnh tranh không hoàn hảo.
Trong chương này, chúng ta thảo luận về các dạng cạnh tranh không hoàn hảo và nghiên cứu
một dạng đặc biệt gọi là độc quyền nhóm. Bản chất của thị trường độc quyền nhóm là ở đây
chỉ có một số ít người bán. Kết quả là hành động của một nhà cung ứng sẽ ảnh hưởng đến lợi
nhuận của tất cả các nhà cung ứng khác. Nghĩa là các doanh nghiệp độc quyền nhóm phụ
thuộc vào nhau theo cách mà các doanh nghiệp cạnh tranh không có. Mục tiêu của chương
này là xem xét sự phụ thuộc lẫn nhau đó quyết định hành vi của các doanh nghiệp như thế
nào và những vấn đề gì đặt ra cho chính sách của chính phủ.
GIỮA ĐỘC QUYỀN VÀ CẠNH TRANH HOÀN HẢO
Hai chương trước đã phân tích các thị trường với rất nhiều doanh nghiệp cạnh tranh và các thị
trường chỉ có một doanh nghiệp độc quyền duy nhất. Trong chương 14, chúng ta đã thấy giá
cả trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo luôn bằng chi phí sản xuất cận biên. Chúng ta cũng
thấy rằng việc gia nhậ...
NGUYÊN LÝ KINH T HC
Chương 8 – Độc quyn nhóm 1
CHƯƠNG 8
ĐỘC QUYN NHÓM
Sau khi đến ca hàng để mua bóng ten nít, có th bn s tr v vi nhng qu bóng mang
mt trong bn nhãn hiu sau: Wilson, Penn, Dunlop và Spalding. Bn công ty này sn xut
gn như toàn b sng ten nít bán th trường M. Các công ty trên cùng nhau quyết định
lượng bóng ten nít được sn xut và giá bán vi đường cu th trường cho trước.
Chúng ta có th mô t th trường bóng ten nít này như thế nào? Hai chương tr
ước đã bàn v hai
loi cu trúc th trường. Trên th trường cnh tranh, mi doanh nghip quá nh so vi th trường
nên không th nh hưởng ti giá bán và do vy phi chp nhn mc giá do các điu kin th
trường quy định. Trên th trường độc quyn, mt doanh nghip duy nht cung ng hàng hóa
cho c th trường, do đó có th chn bt k giá và lượng nào trên đườ
ng cu th trường.
Th trường bóng ten nít không ging th trường cnh tranh và th trường độc quyn. Cnh
tranh và độc quyn là các thái cc ca cu trúc th trường. Cnh tranh xy ra khi có nhiu
doanh nghip trên mt th trường mà các hàng hóa v cơ bn là ging ht nhau; độc quyn
xy ra khi ch có mt doanh nghip trên th trường. Chúng ta bt đầu nghiên cu t chc
ngành t hai trườ
ng hp cc đoan này vì chúng là nhng trường hp d hiu nht. Tuy vy có
rt nhiu ngành, trong đó có ngành sn xut bóng ten nít, nm đâu đó gia hai thái cc
này. Các doanh nghip trong nhng ngành này có đối th cnh tranh, nhưng đồng thi li
không phi cnh tranh nhiu như khi h là người chp nhn giá. Các nhà kinh tế gi tình
hung này là cnh tranh không hoàn ho.
Trong chương này, chúng ta tho lu
n v các dng cnh tranh không hoàn ho và nghiên cu
mt dng đặc bit gi là độc quyn nhóm. Bn cht ca th trường độc quyn nhóm là đây
ch có mt s ít người bán. Kết qu là hành động ca mt nhà cung ng s nh hưởng đến li
nhun ca tt c các nhà cung ng khác. Nghĩa là các doanh nghip độc quyn nhóm ph
thuc vào nhau theo cách mà các doanh nghi
p cnh tranh không có. Mc tiêu ca chương
này là xem xét s ph thuc ln nhau đó quyết định hành vi ca các doanh nghip như thế
nào và nhng vn đề đặt ra cho chính sách ca chính ph.
GIA ĐỘC QUYN VÀ CNH TRANH HOÀN HO
Hai chương trước đã phân tích các th trường vi rt nhiu doanh nghip cnh tranh và các th
trường ch có mt doanh nghip độc quyn duy nht. Trong chương 14, chúng ta đã thy giá
c
trên th trường cnh tranh hoàn ho luôn bng chi phí sn xut cn biên. Chúng ta cũng
thy rng vic gia nhp và ri khi ngành trong dài hn đẩy li nhun kinh tế xung bng 0,
vì vy mà giá c bng chi phí bình quân. Trong chương 15, chúng ta đã thy các doanh
nghip vi sc mnh th trường có th gi giá cao hơn chi phí cn biên, to ra li nhun kinh
tế dương cho doanh nghip và gây ra khon mt không cho xã hi.
Tr
ường hp cnh tranh hoàn ho và độc quyn minh ha cho nhng ý tưởng quan trng v cơ
chế vn hành ca th trường. Tuy nhiên, phn ln th trường trong nn kinh tế có các yếu t
ca các cu trúc trên, do đó không th mô t chúng đầy đủ ch bng mt trong hai trường hp
này. Doanh nghip đin hình trong nn kinh tế phi đối mt vi cnh tranh, nhưng cnh tranh
không mnh đến mc làm cho nó tr thành người chp nhn giá như đã phân tích chương
14. Doanh nghip đin hình có sc mnh th trường mt mc độo đó, nhưng sc mnh
chương 8: độc quyền nhóm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 8: độc quyền nhóm - Người đăng: Link Ta Link Tink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
chương 8: độc quyền nhóm 9 10 757