Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHÔI ĐA DIỆN

Được đăng lên bởi Phạm Ngọc Hòa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 14820 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ÔN THI ĐẠI HỌC 2013
CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHÔI ĐA DIỆN
Lưu ý: Cách xác định nhanh hình chiếu vuông góc H của đỉnh S của khối chóp trên đáy:
+) Nếu S cách đều các đỉnh thì đáy H là tâm của đường tròn ngoại tiếp của đáy (Tâm của đường tròn ngoại
tiếp tam giác là giao điểm các đường trung trực của ba cạnh tam giác).
+) Nếu có một mặt bên của khối chóp vuông góc với đáy thì H nằm trên giao tuyến của mặt bên đó với đáy
+) Nếu S cách đều hai đỉnh của đáy thì H năm trên giao tuyến của mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng nối hai
đỉnh của đáy.
Dạng 1.Tính thể tích khối đa diện
Bài 1.B Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB = a; AD = 2a. Cạnh SA vuông góc với
mặt phẳng đáy (ABCD), cạnh bên SB tạo với mặt đáy một góc 60o. Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho AM =
a 3
; (BCM) cắt SD tại N. Tính thể tích khối chóp S.BCNM .
3

Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc
với mặt đáy (ABCD). Mặt bên (SAD) cân tại S và tạo với đáy một góc 60o. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
Bài 3. Trên mặp phẳng (P) chứa tam giác đều ABC cajnh a, D là điểm đối xứng của A qua trung điểm I của
BC. Lấy điểm S trên đường thẳng vuông góc với (P) tại D, biết SD =

a 6
. Gọi H là hình chiếu của I trên
2

SA. Chứng minh: (SAB) vuông góc (SAC). Tính thể tích khối chóp H.ABC.
Bài 4. Cho hình lăng trụ tam giác ABCA’B’C’ có đáy là tam giác vuông ABC tại A. AB =

a 3

; AC = a.

6a
Biết đỉnh C cách đều các đỉnh A,B,C và khoảng cách từ đỉnh B đến (C’AC) bằng
. Tính thể tích khối
15

chóp A’ABC’ theo a và tính cosin góc tạo mặt phẳng (ABB’A’) và mặt phẳng đáy (ABC).
Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành AB = 2a, AD = a, ∠BAD = 600 SAB là tam
giác đều. Gọi H là trung điểm AB, K là hình chiếu vuông góc của H lên (SCD). Tính thể tích khối chóp
S.ABCD biết HK =

a 15
và điểm K nằm trong tam giác SCD,.
5

Bài 6. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB =BC = a 3 khoảng cách từ A đến
(SBC) bằng a 2 và ∠SAB= ∠SCB= 90o. Tính thể tích khối chóm S.ABC theo a.
Bài 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. SA = SB = a, SD = a 2 và mặt phẳng
(SBD) và vuông góc với (ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
Dạng 2: Phương pháp tỉ số thể tích
Bài 1. Tính thể tích khối tứ diện ABCD, biết AB = a, AC = b, AD = c và các góc BAC, CAD, DAB đều bằng
600.
Bài 2. (D-2006)Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA = 2a, SA ⊥ (ABC). Gọi M,N lần
lượt là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng SB và SC....
ÔN THI ĐẠI HỌC 2013
CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHÔI ĐA DIỆN
Lưu ý: Cách xác định nhanh hình chiếu vuông góc H của đỉnh S của khối chóp trên đáy:
+) Nếu S cách đều các đỉnh thì đáy H là tâm của đường tròn ngoại tiếp của đáy (Tâm của đường tròn ngoại
tiếp tam giác là giao điểm các đường trung trực của ba cạnh tam giác).
+) Nếu có một mặt bên của khối chóp vuông góc với đáy thì H nằm trên giao tuyến của mặt bên đó với đáy
+) Nếu S cách đều hai đỉnh của đáy thì H năm trên giao tuyến của mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng nối hai
đỉnh của đáy.
Dạng 1.Tính thể tích khối đa diện
Bài 1.B Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB = a; AD = 2a. Cạnh SA vuông góc với
mặt phẳng đáy (ABCD), cạnh bên SB tạo với mặt đáy một góc 60
o
. Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho AM =
3
3a
; (BCM) cắt SD tại N. Tính thể tích khối chóp S.BCNM .
Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc
với mặt đáy (ABCD). Mặt bên (SAD) cân tại S và tạo với đáy một góc 60
o
. Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
Bài 3. Trên mặp phẳng (P) chứa tam giác đều ABC cajnh a, D là điểm đối xứng của A qua trung điểm I của
BC. Lấy điểm S trên đường thẳng vuông góc với (P) tại D, biết SD =
2
6a
. Gọi H là hình chiếu của I trên
SA. Chứng minh: (SAB) vuông góc (SAC). Tính thể tích khối chóp H.ABC.
Bài 4. Cho hình lăng trụ tam giác ABCA’B’C’ có đáy là tam giác vuông ABC tại A. AB =
3a
; AC = a.
Biết đỉnh C cách đều các đỉnh A,B,C và khoảng cách từ đỉnh B đến (C’AC) bằng
15
6a
. Tính thể tích khối
chóp A’ABC’ theo a và tính cosin góc tạo mặt phẳng (ABB’A’) và mặt phẳng đáy (ABC).
Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành AB = 2a, AD = a,
BAD = 60
0
SAB là tam
giác đều. Gọi H là trung điểm AB, K là hình chiếu vuông góc của H lên (SCD). Tính thể tích khối chóp
S.ABCD biết HK =
5
15a
và điểm K nằm trong tam giác SCD,.
Bài 6. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, AB =BC =
3a
khoảng cách từ A đến
(SBC) bằng
2a
SAB=
SCB= 90
o
. Tính thể tích khối chóm S.ABC theo a.
Bài 7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. SA = SB = a, SD =
2a
và mặt phẳng
(SBD) và vuông góc với (ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
Dạng 2: Phương pháp tỉ số thể tích
Bài 1. Tính thể tích khối tứ diện ABCD, biết AB = a, AC = b, AD = c và các góc BAC, CAD, DAB đều bằng
60
0
.
Bài 2. (D-2006)Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác đều cạnh a, SA = 2a, SA
(ABC). Gọi M,N lần
lượt là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng SB và SC. Tính thể tích khối chóp A.BCNM theo a.
Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a,
BAD = 60
0
; SA
(ABCD), SA =a. Gọi
C’ trung điểm của SC. Mặt phẳng (P) đi qua AC’ song song song với BD, cắt cạnh SB, SD của hình
chóp lần lượt tại B’, D’. Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’.
Bài 4. (D2010) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên
SA a=
; hình chiếu vuông
góc của S lên (ABCD) là điểm H thuộc đoạn AC,
4
AC
AH =
. CM là đường cao của tam giác SAC. CMR: M
là trung điểm của SA và tính thể tích khối tứ diện SMBC.
Bài 5. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB = a, SA = a
. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của SA,
SB, CD. Chứng minh rằng MN
SP. Tính theo a thể tích tứ diện AMNP.
Bài 6. Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác vuông tại C, AB = 2a, AC = a, SA
(ABC) SA = a
.
Gọi H,K lần lượt hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng SB,SC. nh thể tích khối chóp
A.BCKH theo a.
Bài 7. Cho hình chóp đều S.ABCD có đáy bằng a, cạnh bên bằng a
. Mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc
với SC cắt SB,SC,SD lần lượt tại B’, C’, D’. Tính thể tích khối chóp S.AB’C’D’ theo a.
Bài 8. Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có tất cả các cạnh đều bằng a. Gọi M,N lần lượt là trung
điểm của BC, CC’. Tính thể tích khối tứ diện AA’MN và khoảng cách từ A’ đến (AMN)
Dạng 3: ứng dụng thể tích để tính khoảng cách
GV: Nguyễn Văn Đạt
CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHÔI ĐA DIỆN - Trang 2
CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHÔI ĐA DIỆN - Người đăng: Phạm Ngọc Hòa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ: THỂ TÍCH KHÔI ĐA DIỆN 9 10 114