Ktl-icon-tai-lieu

Cơ sở hạ tầng và an toàn bảo mật

Được đăng lên bởi Hồng Lam Trần
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 970 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
---o0o---

BÀI TẬP NHÓM 5
MÔN THƯƠNG MAI ĐIỆN TỬ

CƠ SỞ HẠ TẦNG VỀ
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT
GV:

Ths. Ao Thu Hoài

SV thực hiện: Trần Thị Hồng Lam
Trịnh Thị Thùy Linh
Lớp:

D09QTKD1

Nội dung chính
2.1
2.2

Các loại tấn công trên mạng

2.3
2.4

Tổng quan về an toàn bảo mật

Các phương pháp mã hóa dữ liệu

Quản lý an toàn bảo mật trong TMĐT

2.1 Tổng quan về an toàn bảo mật
Hiệp hội an
toàn máy tính
quốc gia
(NCSA)

Tính xác
thực
Tính
riêng tư

Vấn đề an
toàn TMĐT
Không thoái
thác
Trung thực
trong giao
thức
Tính thừa
nhận

2.1 Tổng quan về an toàn bảo mật

Trang Website Thương mại Điện tử
Nghe trộm

Giả mạo

Mạo danh

Bất hợp
pháp

2.1 Tổng quan về an toàn bảo mật
 Công nghệ về an toàn và bảo mật trong TMĐT.

Trang Website Thương mại Điện tử

Chữ ký số và chứng thực
điện tử, cho phép:
• Mã hóa và giải mã
• Chống lại sự giả mạo
• Xác thực
• Không thể chối cãi

2.2. Các loại tấn công trên mạng
Trang Website Thương mại Điện tử

Tấn công kỹ thuật

Tấn công từ
chối dịch vụ
DOS

Tấn công từ
chối dịch vụ
phân tán

2.2. Các loại tấn công trên mạng

Virut
macro –
sâu macro

Vi-rút
(Virus)
Sâu
(Worm)

Con ngựa
thành
Tơ-roa
(Troy)

Một số kỹ thuật mà tin tặc hay sử dụng để
tấn công trên mạng

2.2. Các loại tấn công trên mạng
Tấn công từ chối dịch vụ DOS
Là tên gọi chung của các cuộc tấn công làm cho một hệ thống
nào đó bị quá tải không thể cung cấp dịch vụ hoặc phải ngưng
hoạt động

2.2. Các loại tấn công trên mạng
Tấn công từ chối dịch vụ DOS

SYN attack

Là một trong những kiểu
tấn công DoS cổ điển lợi
dụng sơ hở của thủ tục
TCP để làm tràn bộ nhớ

2.2. Các loại tấn công trên mạng
Tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDOS
Là cuộc tấn công từ chối
dịch vụ, kẻ tấn công lấy
trộm được quyền quản trị
mạng bất hợp pháp vào
càng nhiều máy tính càng
tốt, để gửi dữ liệu vào máy
tính mục tiêu từ rất nhiều
mấy khác nhau…

2.2. Các loại tấn công trên mạng
Cách phòng chống tấn công DOS

Đảm bảo an ninh và an toàn mạng thương mại
điện tử phải dùng các công nghệ mã hóa với độ
dài càng tăng
Xác nhận điện tử như xác nhận
nguồn gốc chứng từ
Đảm bảo không thoái thác

Đảm bảo tính riêng tư của giao dịch
TMĐT

2.3 Các phương pháp mã hóa dữ liệu
1. Phương pháp
hóa
Trang Website Thương mại mã
Điện
tửđối xứng.

Khóa (người gửi, người nhận)

Bức điện đã
được mã hóa

Bức điện gốc

Mạng internet

Bức điện đã
được mã hóa

-Mã đối xứng (khóa đơn):
sử dụng một mật khóa để
mã hóa và giải mã.
- Người gửi và người nhận
cùng sử dụ...
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
---o0o---
BÀI TẬP NHÓM 5
MÔN THƯƠNG MAI ĐIỆN TỬ
CƠ SỞ HẠ TẦNG VỀ
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT
GV: Ths. Ao Thu Hoài
SV thực hiện: Trần Thị Hồng Lam
Trịnh Thị Thùy Linh
Lớp: D09QTKD1
Cơ sở hạ tầng và an toàn bảo mật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cơ sở hạ tầng và an toàn bảo mật - Người đăng: Hồng Lam Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Cơ sở hạ tầng và an toàn bảo mật 9 10 296