Ktl-icon-tai-lieu

Công cụ kinh tế môi trường áp dụng trên thế giới và Việt Nam

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kinh tế môi trường

CÔNG CỤ KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
ÁP DỤNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
Công cụ kinh tế (EIS) (Economic Instruments) được coi là một công cụ bổ sung cho công
cụ pháp lý và hiện nay được sử dụng rộng rãi, trước khi nướ ta đang chuyển đổi từ nền kinh
tế bao cấp sang nền kinh tế trị trường như hiện nạy.
Trên thực tế công cụ quản lý môi trường và tài nguyên chỉ thực sự có hiệu quả trong nền
kinh tế thị trường.
Khái niệm: Công cụ kinh tế là phương tiện chính sách có tác dụng làm thay đổi chi phí và
lợi ích của những hoạt động kinh tế thường xuyên tác động tới môi trường, nhằm mục đích
tăng cường ý thức trách nhiệm trước việc gây ra sự hủy hoại môi trường.
1. Thuế, phí và lệ phí môi trường
* Thuế môi trường: Là khoản thu vào ngân sách nhà nước, nhằm điều tiết các hoạt động
môi trường Quốc gia, bù đắp các chi phí mà xã hội bỏ ra để giải quyết các vấn đề như: chi
phí y tế, chi phí phục hồi môi trường, chi phí xữ lý và ngăn ngừa ô nhiễm.
Nguyên tắc tính thuế môi trường:
- Người gây ô nhiễm phải trả tiền
Phân loại thuế môi trường:
- Thuế gián thu: Đánh vào giá trị sản phẩm hang hóa gây ra ô nhiễm môi trường trong quá
trình sản xuất.
- Thuế trực thu: Đánh vào lượng chất thải độc hại đối với môi trường do cơ sở sản xuất gây
ra.
Ví dụ: Thuế CO2, Thuế môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản
Thuế áp dụng trên thế giới và Việt Nam
+ Thế giới
- Ý tưởng đầu tiên về thuế ô nhiễm do Pigou một kinh tế gia người Anh đưa ra năm 1920.
- Mỗi quốc gia trên thế giới áp dụng luật thuế môi trường riêng. Không có tính đồng nhất
trên diện rộng giữa các nước nên kéo theo hệ quả khó khăn, thiếu bình đẳng trong cạnh
tranh.
- Một nghiên cứu gần đây ở Anh cho thấy, phần thu từ thuế đối với chất thải nhiên liệu có
thể giúp bù lại phần cắt giảm đáng kể trong tỉ lệ thuế giá trị gia tăng hiện hành.
+ Việt Nam

Page 1
Nhóm 5

Kinh tế môi trường

Dự thảo Thuế bảo vệ môi trường dự kiến biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 8,
Quốc hội khóa XII, tháng 10 năm 2010.
Luật thuế môi trường quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người
nộp thuế, căn cứ tính thuế, biểu khung thuế, kê khai thuế và nộp thuế môi trường. Trong đó,
thuế môi trường được hiểu là thuế đánh vào một số sản phẩm hàng hóa gây tác động xấu lâu
dài đến môi trường và sức khỏe con người.
Theo dự thảo, sẽ có 5 nhóm sản phẩm chịu thuế:
Dự kiến các tổ chức, cá nhân khai thác, sản xuất và nhập khẩu 5 nhóm hàng hóa gồm: xăng
dầu, than, chất làm lạnh chứa hydro-cloro-fluoro-carbon, túi ni lông và thuốc bả...



 !
"#"$%&'()*+,--''(.!/0
 '1"'02&3(4
56789$%(6:77;&890
24
"<&=#;#*'(!"=%
=>'?3@(6#-,A=
B$C#&-%&D('7>(34
 !"#$ %&'()*+,-
E9%D#-,A0#3
FG', HI"#"=@+ J'.98(#%10K
"=(,"="L,"=@?$%B/'M4
N(6I=K
OND(M"990
PD3K
O5#KQ#%#29"R';'D('M8#
S9@14
O57KQ#%193G%-*<T9@1D(
'4
U=*K5V
W
,5>'3'##9
./0,-()1,(-'2'!"'$(3%

OXTY6%0M*P'Z''B[\W]4
O^_8G'6-#"*`64;=L1
6*&?'#-6a&89;B, Sb3
'4
O^6CYD(TZ1(,"Y/G%-196&;
.c" H3"YI9#.:&#2'B&4

3-4
Nhóm 5
Công cụ kinh tế môi trường áp dụng trên thế giới và Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công cụ kinh tế môi trường áp dụng trên thế giới và Việt Nam - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Công cụ kinh tế môi trường áp dụng trên thế giới và Việt Nam 9 10 419