Ktl-icon-tai-lieu

công thức tài chính DN

Được đăng lên bởi vu-truong-son
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
* Xác định nhu cầu vốn lưu động
- p2 dựa vào tình hình thực tế sử dụng vào vốn lưu động trước kỳ
Sdct: Vnc = Vbqo x M1 (1 +- t% )
Mo
Vnc = M1
L1
T% = K1 - K0 x 100%
K0
Vbq0 : VBQ kỳ báo cáo
M : mức luân chuyển vốn hay là doanh thu thuần
M = tổng doanh thu - h2 bị trả lại – giảm giá hàng bán – triết khấu hàng bán – các
khoản thuế (ttđb ,tài nguyên …)
Vbq0 = Vq1 + Vq2 + Vq3 + Vq4 = Vđq1/2 + Vcq1 + Vq2 + Vq3 + Vq4/2
4
4
* L : là số lần luân chuyển
L=

M
Vbq

( vốn kinh doanh)

* K : là kỳ luân chuyển
K =

N
L

= N x Vbq
M

( N số ngày trong kỳ )

* tiết kiệm vốn
- vốn tiết kiệm tuyệt đối
Vktđ = Vbq1 - Vbq0 = ( M1 x K1 ) – Vbq0
360
- vốn tiết kiệm tương đối
Vktgđ = M1 - M1 = M1 ( K1 – K0 )
L1 L0
360
* đánh giá về hiệu quả sử dụng VLĐ
- hiệu xuất
HVLĐ = M
doanh thu thuần
VLĐ
1

- hàm lượng vốn lưu động
HL = VLĐ
M
+ tỷ xuất lợi nhuận trước lãi vay và thuế trên VKD ( tỷ xuất sinh lời của tài sản)
ROI = EBIT

( lợi nhuận trước lãi vay và thuế)ٓ

- tỷ xuất lợi nhuận trước thuế trên vốn kinh doanh
TSV =

PST
VKD
- tỷ xuất lợi nhuận sau thuế
ROA = PST
VKD
VKD = VCĐ + VLĐ
Chương 4 : chi phí doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
1. giá thành sản phẩm
* nội dung giá thành sản phẩm
Giá thành SX = chi phí vật liệu trực tiếp + chi phí nhân công trực tiếp +
chi
phí sản xuất chung
Giá thành toàn bộ = giá thành SX + chi phí bán hàng + chi phí quản lý
DN
* hạ giá thành
- chỉ tiêu hạ giá thành
Gọi M là mức hạ giá thành SP so sánh được
+ gọi S là giá thành
MZ = ∑ ( Si1 x Zi2 ) – ( Si1 x Zi0 )
TZ = tỷ lệ giá thành =

Mz
( Si1 x Zi0 )

2

2 .lập kế hoạch doanh thu
T = ∑n = (Gi x Si )
i=1

- đối với hoạt động tài chính : XD lãi tiền gửi lĩa cho vay, đầu tư …..
- đối với thu nhập khác : dựa trên khoản việc tài sản …các hoạt động bồi thường, bảo
hiểm
I. lợi nhuận của doanh nghiệp
- tỷ xuất lợi nhuận trước lãi vay ROA
+ tỷ xuất lợi nhuân giá thành
+ tỷ xuất lợi nhuận củattdoanhST
P hoặc nghiệp bán hàng
TZ =
x 100%
Z tPTT St
bộ
TTBH =
x 100%
Doanh thu bán hàng
1. p2 về sản lượng hòa vốn
Gọi Q sản lượng
G : giá bán

V : chi phí biến đổi
F : chi phí cố định

P=Q(g–V)–F =o
=> Q, =

PQ + F
g–V

* p2 xđ sản lượng hòa vốn
- sản lượng hòa vốn
F
Q=
g–V
- doanh thu hòa vốn
F
DTHV =
=> chỉ tiêu tiêu thụ 1 sp
1 - V/g
F
3

DTHV =

=> nhiều loại sp
1 - ∑QV/ ∑Qg

* công suất hòa vốn
F
H% =
Q(g – v )

x 100%

H > 1 Dn bị lỗ và ngược lại
* T/G hòa vốn
Gọi T0 là thời gian hòa vốn
Q0 sản lượng hòa vốn
Q sản lượng theo công suất thiết kế
12 x Q0
T0 =
Q
- ngoài ra Xd theo doanh thu
12 x S0
T0 =
S

S0...
* Xác định nhu cầu vốn lưu động
- p
2
dựa vào tình hình thực tế sử dụng vào vốn lưu động trước kỳ
Sdct: V
nc
= V
bqo
x M
1
(1
+
- t% )
M
o
V
nc
= M
1
L
1
T% = K
1
- K
0
x 100%
K
0
V
bq0
: VBQ kỳ báo cáo
M : mức luân chuyển vốn hay là doanh thu thuần
M = tổng doanh thu - h
2
bị trả lại – giảm giá hàng bán – triết khấu hàng bán – các
khoản thuế (ttđb ,tài nguyên …)
V
bq0
= V
q1
+ V
q2
+ V
q3
+ V
q4
= V
đq1
/
2
+ V
cq1
+ V
q2
+ V
q3
+ V
q4
/
2
4 4
* L : là số lần luân chuyển
L = M
V
bq ( vốn kinh doanh)
* K : là kỳ luân chuyển
K = N = N x V
bq
( N số ngày trong kỳ )
L M
* tiết kiệm vốn
- vốn tiết kiệm tuyệt đối
V
ktđ
= V
bq1
- V
bq0
= ( M
1
x K
1
) – V
bq0
360
- vốn tiết kiệm tương đối
V
ktgđ
= M
1
- M
1
= M
1
( K
1
– K
0
)
L
1
L
0
360
* đánh giá về hiệu quả sử dụng VLĐ
- hiệu xuất
H
VLĐ
= M doanh thu thuần
VLĐ
1
công thức tài chính DN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
công thức tài chính DN - Người đăng: vu-truong-son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
công thức tài chính DN 9 10 840