Ktl-icon-tai-lieu

Công thức tài chính doanh nghiệp

Được đăng lên bởi thaiuyen1702
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tài Chính Doanh Nghiệp 1

Full Công thức

Chƣơng 2: GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN
Lãi đơn

Lãi kép
n

FVn = PV( 1 + r.n )
I = PV.r.n = FV – PV

FVn = PV( 1 + r )
-n
PV = FVn (1 + r )

[

]

DÒNG TIỀN
I. GIÁ TRỊ TƢƠNG LAI ( FVAn)
1. CHUỖI CUỐI KỲ:
 Dòng tiền không đều:
n-1
n-2
0
FVAn = CF1(1 + r)
+ CF2(1+r) +….+ CFn-1(1+r) + CFn(1+r)
 Dòng tiền đều: CFt = C

Hệ quả:





[

]

 Tính r bằng cách bấm máy tính CASIO như sau:

với
2. CHUỔI ĐẦU KỲ:
 Dòng tiền không đều:
n
n-1
n-2
2
FVAn = CF1(1+r) + CF2(1+r) + CF3(1+r) +…+ CFn-1(1+r) + CFn(1+r)
 Dòng tiền đều: CFt = C

Bao Đậu

Page 1

Tài Chính Doanh Nghiệp 1

Full Công thức

II. GIÁ TRỊ HIỆN TẠI ( PVA)
1. CHUỖI CUỐI KỲ:
 Dòng tiền không đều:
-1
-2
-3
-(n-1)
-n
PVA = CF1(1+r) + CF2(1+r) + CF3(1+r) +…+ CFn-1(1+r)
+ CFn(1+r)
 Dòng tiền đều: CFt = C

Hệ quả:


[



]

 Tính r bằng cách bấm máy tính CASIO như sau:

với
2. CHUỔI ĐẦU KỲ:
 Dòng tiền không đều:
-1
-2
-(n-2)
-(n-1)
PVA = CF1 + CF2(1+r) + CF3(1+r) +…+ CFn-1(1+r)
+ CFn(1+r)
 Dòng tiền đều: CFt = C

Giải thích thuật ngữ:
FVAn : Giá trị tương lai của dòng tiền tại thời điểm n
PVA : Giá trị hiện tại của dòng tiền
CFt = C : Giá trị khoản tiền phát sinh trong kỳ t ( đầu kỳ hoặc cuối kỳ)
r
: Lãi suất mỗi thời kỳ
n
: Số kỳ hạn
CÁCH CHUYỂN ĐỔI LÃI SUẤT DANH NGHĨA VÀ LÃI SUẤT THỰC

re
re
r
m
M

: Lãi suất thực trong thời đoạn tính toán
: Lãi suất danh nghĩa trong thời đoạn phát biểu
: số thời đoạn ghép lãi trong thời đoạn phát biểu
: số thời đoạn ghép lãi trong thời đoạn tính toán

VD: lãi suất 3%/ quý, ghép lãi theo quý, tính lãi suất thực năm?
m =1
Bao Đậu

M=4
Page 2

Tài Chính Doanh Nghiệp 1

Full Công thức

Chƣơng 4: ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN
 Tốc độ tăng trƣởng đều
D1=D0(1+g)
2
D2=D0(1+g)
3
D3=D0(1+g)
…
n
Dn=D0(1+g)
 Tốc độ tăng trƣởng không đều
D1=D0(1+g1)
2
D2=D0(1+g1)
D3=D2(1+g2)
2
D4=D2(1+g2)
….

 Giá hiện tại của cổ phiếu: ( Quan trọng)


 Nếu tốc độ tăng trưởng g = 0 thì :
 Hoặc :

 Tính D0 theo EPS như sau:
EPS0  EPSn: tính giống như D qua các tốc độ tăng trưởng g
g = ROE * Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại ( %)

VD: Có timeline như sau:
g1

0

Bao Đậu

1

g2

2

3

4

g3

5
P5

6

7

8

9

10

năm

Page 3

Tài Chính Doanh Nghiệp 1

Full Công thức

Ta tính nhƣ sau:
D1= D0(1+g1)
2
D2=D0(1+g1)
3
D3=D0(1+g1)

D4=D3(1+g2)
2
D5=D3(1+g2)
D6=D5(1+g3)

Thay các dữ liệu vừa tìm được ở trên vào công thức tổng quát:

 Trường hợp cho EPS và hệ số PE thì ta tính như sau:

EPS0  EPS5: tính giống như D qua các tốc độ tăng trưởng g
Có được D0 ta tính D1,...
Tài Chính Doanh Nghip 1 Full Công thc
Bao Đậu Page 1
Chƣơng 2: GIÁ TR TIN T THEO THI GIAN
Lãi đơn Lãi kép
FV
n
= PV( 1 + r.n ) FVn = PV( 1 + r )
n
I = PV.r.n = FV PV PV = FV
n
(1 + r )
-n










 
DÒNG TIN
I. GIÁ TR TƢƠNG LAI ( FVAn)
1. CHUI CUI K:
Dòng tiền không đu:
FVA
n
= CF
1
(1 + r)
n-1
+ CF
2
(1+r)
n-2
+….+ CF
n-1
(1+r) + CF
n
(1+r)
0
Dòng tiền đều: CF
t
= C

  
 
H qu:







Tính r bng cách bấm máy tính CASIO như sau:


vi

2. CHUI ĐU K:
Dòng tiền không đu:
FVA
n
= CF
1
(1+r)
n
+ CF
2
(1+r)
n-1
+ CF
3
(1+r)
n-2
+…+ CF
n-1
(1+r)
2
+ CF
n
(1+r)
Dòng tiền đều: CF
t
= C

  
 
  
Công thức tài chính doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công thức tài chính doanh nghiệp - Người đăng: thaiuyen1702
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Công thức tài chính doanh nghiệp 9 10 353