Ktl-icon-tai-lieu

Công trình NCKH

Được đăng lên bởi Phạm Tuấn Minh
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỤC LỤC......................................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG.........................................................................................................v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ...................................................................................................vi
PHẦN MỞ ĐẦU............................................................................................................... 1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN
LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.......................................................................5
1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...............................................................5
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại.....................................................................5
1.1.2 Chức năng của Ngân hàng Thương mại...........................................................6
1.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng Thương mại........................................8
1.2 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ..............11
1.2.1 Khái niệm, đặc điểm và vai trò dịch vụ Ngân hàng bán lẻ..........................11
1.2.2 Các sản phẩm của dịch vụ Ngân hàng bán lẻ................................................15
1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI................................................................................................................................................17
1.3.1 Khái niệm phát triển dịch vụ NHBL...............................................................17
1.3.2 Nội dung phát triển dịch vụ NHBL.................................................................19
1.3.3 Những tiêu chí đánh giá sự phát triển của dịch vụ NHBL...........................27
1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ NHBL............................31
1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL CỦA MỘT SỐ NHTM NƯỚC
NGOÀI VÀ BÀI HỌC CHO NHTM VIỆT NAM..........................................................................36
1.4.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ NHBL của một số ngân hàng nước ngoài 36
1.4.2 Bài học kinh nghiệm đối với các NHTM Việt Nam.......................................41
Chương 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI
BIDV................................................................
MỤC LỤC
MỤC LỤC.........................................................................................................................i
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT................................................................................iv
DANH MỤC BẢNG.........................................................................................................v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ...................................................................................................vi
PHẦN MỞ ĐẦU...............................................................................................................1
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN
LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.......................................................................5
1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI...............................................................5
1.1.1 Khái nim ngân hàng thương mi.....................................................................5
1.1.2 Chc năng ca Ngân hàng Thương mi...........................................................6
1.1.3 Các hot đng cơ bn ca Ngân hàng Thương mi........................................8
1.2 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..............11
1.2.1 Khái nim, đc đim và vai trò dch v Ngân hàng bán l..........................11
1.2.2 Các sn phm ca dch v Ngân hàng bán lẻ................................................15
1.3 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI................................................................................................................................................17
1.3.1 Khái nim phát trin dch vụ NHBL...............................................................17
1.3.2 Ni dung phát trin dch v NHBL.................................................................19
1.3.3 Nhng tiêu chí đánh giá s phát trin ca dch v NHBL...........................27
1.3.4 Các nhân t nh hưng đến s phát trin dch v NHBL............................31
1.4 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL CỦA MỘT SỐ NHTM NƯỚC
NGOÀI VÀ BÀI HỌC CHO NHTM VIỆT NAM..........................................................................36
1.4.1 Kinh nghiệm phát trin dch v NHBL ca mt s ngân hàng nưc ngoài36
1.4.2 Bài hc kinh nghim đi vi các NHTM Vit Nam.......................................41
Chương 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI
BIDV...............................................................................................................................43
2.1 TỔNG QUAN VỀ BIDV...................................................................................................................43
2.1.1 Quá trình hình thành và phát trin ca BIDV...............................................43
2.1.2 Kết qu hot đng kinh doanh ca BIDV giai đon 2011-2015..................46
2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NHBL TẠI BIDV GIAI ĐOẠN 2011-
2015........................................................................................................................................................................48
i
Công trình NCKH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công trình NCKH - Người đăng: Phạm Tuấn Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
Công trình NCKH 9 10 416