Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

1

VAI TRÒ CỦA CTCK







Là một nhân tố không thể tách rời của TTCK
Trung gian huy động vốn (TTCK là thị trường
vốn)
Cung cấp cơ chế giá cả: đánh giá đúng thực tế
và chính xác các khoản đầu tư. Đồng thời còn
thể hiện vai trò điều tiết hoạt động của thị
trường (market maker)
Cung cấp cơ chế chuyển ra tiền mặt.
Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính
2

HOẠT ĐỘNG CỦA CTCK


Môi giới chứng khoán: là cầu nối giữa
người mua và người bán chứng khoán




Hoạt động kinh doanh chứng khoán đặc trưng
Môi giới chứng khoán niêm yết và OTC
Các kỹ năng cần có: chăm chỉ, cần cù, nhanh
nhẹn, kiên nhẫn, giỏi phân tích tâm lý và ứng
xử…

3

HOẠT ĐỘNG CỦA CTCK


Tự doanh chứng khoán:






Mua bán chứng khoán niêm yết và OTC
Vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker)
Đáp ứng 1 số yêu cầu nhất định: vốn & con
người
Yêu cầu:




Tách biệt quản lý
Ưu tiên khách hàng
Bình ổn thị trường
4

HOẠT ĐỘNG CỦA CTCK


Bảo lãnh phát hành chứng khoán:






Một hoặc 1 số tổ chức cùng bảo lãnh (tổ hợp bảo
lãnh): bảo lãnh về giá, bảo lãnh về khối lượng, bảo
lãnh toàn bộ, bảo lãnh từng phần,..
Hoa hồng cho tổ chức bảo lãnh: phí quản lý
(management fee), phí nhượng bán (selling
concession fee) và phí bảo lãnh (underwriting
compsensation)
Phân phối chứng khoán: lưu ý:



Mời chào chứng khoán (Roadshow)
Định giá đợt phát hành
5

HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ ĐẦU TƯ


Công bố thông tin:


Mục đích:






Đối với các nhà đầu tư: cho biết hoạt động và
hiệu quả kinh doanh của quỹ để quyết định đầu
tư hay rút vốn
Thu hút vốn đầu tư cho quỹ

Nội dung công bố thông tin:




Các báo cáo tài chính
Báo cáo của công ty quản lý quỹ
Báo cáo của người thụ ủy (tổ chức giám sát)
33

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á:

34

...
1
CÔNG TY CH NG KHOÁN
TRÊN TH TR NG CH NG KHOÁN ƯỜ
CÔNG TY CH NG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 9 10 676