Ktl-icon-tai-lieu

Cung và cầu tiền tệ

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 4688 lần   |   Lượt tải: 11 lần
CUNG & CAÀU

TIEÀN TEÄ

  

•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 Caùc lyù thuyeát veà caàu tieàn teä
1.1. Lyù thuyeát ñònh löôïng tieàn teä
1.2. Lyù thuyeát öu thích thanh khoaûn
cuûa
Keynes
1.3. Lyù thuyeát cuûa Friedman
2. Caùc khoái tieàn trong löu thoâng
2.1 Caùc loaïi tieàn trong neàn kinh teá
hieän ñaïi
2.2 Pheùp ño toång löôïng tieàn
3 Caùc chuû theå cung öùng tieàn
3.1. Ngaân haøng trung öông
3.2 Ngaân haøng thöông maïi
3.3 Caùc chuû theå khaùc

I. LYÙ THUYEÁT VEÀ CAÀU TIEÀN TEÄ
      Neáu xeùt moät caùch toång quaùt trong
neàn kinh teá tieàn teä coù hai nhu caàu
lôùn chi phoái ñôøi soáng xaõ hoäi ñoù laø
nhu caàu ñaàu tö vaø nhu caàu tieâu
duøng.
- Ai ñaàu tö ? Ñoù laø caùc doanh nghieäp
muoán môû roäng qui moâ saûn xuaát,
muoán söû duïng coù hieäu quaû nguoàn
voán nhaøn roãi. Ñoù laø caùc caù nhaân
muoán kieám lôïi nhuaän töø ñoàng tieàn
tieát kieäm cuûa mình
Nhu caàu veà tieàn teä ñeå phuïc vuï
cho ñaàu tö seõ phuï thuoäc vaøo hai
nhaân toá quan troïng ñoù laø laõi suaát
tín duïng cuûa ngaân haøng vaø möùc lôïi
nhuaän:

Laõi suaát tín duïng ngaân haøng
laø möùc thu nhaäp mang tính bình
quaân cuûa caùc phöông aùn ñaàu tö
trong neàn kinh teá, laø coät moác
ñeå so saùnh vôùi caùc möùc tyû
suaát lôïi nhuaän cuûa caùc ngaønh
khaùc vaø noù cuõng laø nhaân toá
kích thích nhöõng nguoàn tieát
kieäm trong daân cö ñi tìm nhöõng
hoaït ñoäng ñaàu tö nhö saûn xuaát,
kinh doanh dòch vuï, hoaëc nhöõng
hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính nhö
kinh doanh ñòa oác, kinh doanh

Möùc lôïi nhuaän töø nhöõng hoaït
ñoäng ñaàu tö nhö saûn xuaát, kinh doanh
dòch vuï, hoaëc nhöõng hoaït ñoäng ñaàu
tö taøi chính nhö kinh doanh ñòa oác, kinh
doanh chöùng khoaùn, kinh doanh ngoaïi
hoái… cuõng laø nhaân toá taùc ñoäng
ñeán nhu caàu ñaàu tö.
- Nhu caàu veà tieàn giaønh cho tieâu duøng seõ
phuï thuoäc vaøo
Nhaân toá ñaàu tieân laø möùc thu nhaäp vì
neáu kinh teá coù taêng tröôûng, thu
nhaäp quoác daân taêng leân ñeå töø ñoù
taùc ñoäng ñeán thu nhaäp cuûa töøng
thaønh vieân trong xaõ hoäi theo chieàu
höôùng thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi
taêng thì möùc caàu veà tieâu duøng môùi
coù cô sôû naâng cao.

Nhaân toá thöù hai aûnh höôûng ñeán nhu
caàu tieâu duøng ñoù laø giaù trò cuûa
nhöõng hoaït ñoäng giao dòch. ÔÛ ñaây,
neáu chuùng ta giaû söû caùc nhaân toá
khaùc nhö soá laàn vaø soá löôïng giao
dòch trong moät thôøi gian nhaát ñònh
khoâng ñoåi thì söï bieán ñoäng cuûa heä
thoáng giaù caû haøng hoùa, dòch vuï seõ
tröïc tieáp aûnh höôûng ñeán möùc caàu
tieâu duøng.
Nhaân toá thöù ba aûnh höôûng ñe...
CUNG & CAÀU
TIEÀN TEÄ
Cung và cầu tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cung và cầu tiền tệ - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Cung và cầu tiền tệ 9 10 271