Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá công tác thực hiện kiểm toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac thực hiện

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2774 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
lời mở đầu

Cùng với sự phát triển nhƣ vũ bão của khoa học và công nghệ ngày
nay, nền kinh tế thế giới đang chuyển mình từng bƣớc đi lên mạnh mẽ. Sự
biến chuyển của nền kinh tế gắn liền với sự thay đổi mạnh mẽ của từng quốc
gia trong từng khu vực trên thế giới. Song cùng với sự thay đổi đó, bƣớc vào
những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế
của Việt Nam đã phát triển mạnh. Nền kinh tế Việt Nam có sự biến chuyển
mạnh mẽ, bƣớc chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp
sang cơ chế thị trƣờng đã làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế quốc dân. Nền kinh
tế mở đặt ra nhiều yêu cầu mới. Trƣớc sự đòi hỏi của nền kinh tế, hoạt động
kiểm toán đã đƣợc công nhận ở Việt Nam với sự ra đời của các tổ chức độc
lập về kế toán kiểm toán nhằm giúp cá nhân, tổ chức nắm rõ kiến thức, tăng
cƣờng hiểu biết về tài chính, kế toán trong bối cảnh mới. Sự ra đời của các
công ty kiểm toán độc lập quốc tế và nội địa ở Việt Nam đánh dấu một bƣớc
ngoặt quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và tƣ vấn cho những
ngƣời quan tâm đến các số liệu tài chính ở Việt Nam. Kiểm toán đã trở thành
một hoạt động chuyên sâu, một khoa học chuyên ngành. Theo ier - Khan Sere: Kiểm toán có ý nghĩa lớn trên nhiều mặt: đó là “Quan toà công minh
của quá khứ”, là “Ngƣời dẫn dắt cho hiện tại” và “ Ngƣời cố vấn sáng suốt
cho tƣơng lai”.
Báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh của quá trình kinh doanh. Một tập hợp
các thông tin có đƣợc từ việc xử lý các giao dịch cuối cùng sẽ đƣợc phản ánh
thành các bộ phận, các khoản mục trên báo cáo tài chính. Vì vậy, để đạt đƣợc
mục đích kiểm toán toàn diện báo cáo tài chính kiểm toán viên cần phải xem
xét kiểm tra riêng biệt các bộ phận của chúng.
Tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định đóng một vai trò rất quan
trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. Vì vậy việc
hạch toánTSCĐ cung nhƣ việc trích lập chi phí khấu hao cần phải đƣợc ghi
chép đúng đắn và tính toán chính xác. Hơn nữa khoản mục TSCĐ trên bảng
cân đối kế toán thƣờng chiếm một tỷ trọng lớn nên sai sót đối với khoản mục
này thƣờng gây ảnh hƣởng trọng yếu tới báo cáo tài chínhcủa doanh nghiệp.

Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Do đó kiểm toán TSCĐ và khấu hao TSCĐ đóng một vai trò quan trọng trong
kểm toán Báo cáo tài chính. Nhân thức đƣợc điều này nên trong quá trình
thực tập tại công ty TNHH Kiểm toán và Tƣ vấn tài chính quốc tế (IFC) em
đã lựa chọ...
Chuyên đề thc tp tt nghip
lời mở đầu
Cùng với sự phát triển nhƣ bão của khoa học công nghệ ngày
nay, nền kinh tế thế giới đang chuyển mình từng bƣớc đi lên mạnh mẽ. Sự
biến chuyển của nền kinh tế gắn liền với sự thay đổi mạnh mẽ của từng quốc
gia trong từng khu vực trên thế giới. Song cùng với sự thay đổi đó, bƣớc vào
những năm đầu thập k90 của thế kỉ XX xu hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế
của Việt Nam đã phát triển mạnh. Nền kinh tế Việt Nam sbiến chuyển
mạnh mẽ, bƣớc chuyển đổi nền kinh tế từ chế tập trung quan liêu bao cấp
sang cơ chế thị trƣờng đã làm thay đổi bộ mặt nền kinh tế quốc dân. Nền kinh
tế mđặt ra nhiều yêu cầu mới. Trƣớc sự đòi hỏi của nền kinh tế, hoạt động
kiểm toán đã đƣợc công nhận Việt Nam với sự ra đời của các tổ chức độc
lập vkế toán kiểm toán nhằm giúp nhân, tổ chức nắm kiến thức, tăng
cƣờng hiểu biết về tài chính, kế toán trong bối cảnh mới. Sự ra đời của các
công ty kiểm toán độc lập quốc tế nội địa Việt Nam đánh dấu một bƣớc
ngoặt quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán vấn cho những
ngƣời quan tâm đến các số liệu tài chính ở Việt Nam. Kiểm toán đã trở thành
một hoạt động chuyên sâu, một khoa học chuyên ngành. Theo ier - Khan -
Sere: Kiểm toán ý nghĩa lớn trên nhiều mặt: đó Quan toà ng minh
của quá khứ”, Ngƣời dẫn dắt cho hiện tại” Ngƣời cố vấn sáng suốt
cho tƣơng lai”.
Báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp nói chung trên mọi khía cạnh của qtrình kinh doanh. Một tập hợp
các thông tin có đƣợc từ việc xử các giao dịch cuối cùng sẽ đƣợc phản ánh
thành các bộ phận, các khoản mục trên báo cáo tài chính. vậy, để đạt đƣợc
mục đích kiểm toán toàn diện báo cáo tài chính kiểm toán viên cần phải xem
xét kiểm tra riêng biệt các bộ phận của chúng.
Tài sản cđịnh khấu hao tài sản cố định đóng mt vai trất quan
trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp. vậy việc
hạch toánTScung nviệc trích lập chi phí khấu hao cần phải đƣợc ghi
chép đúng đắn và tính toán chính xác. Hơn nữa khoản mc TSCĐ trên bảng
cân đối kế toán thƣờng chiếm một tỷ trọng lớn nên sai sót đối với khoản mục
này thƣờng gây ảnh hƣởng trọng yếu tới báo cáo i chínhcủa doanh nghiệp.
Đánh giá công tác thực hiện kiểm toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac thực hiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá công tác thực hiện kiểm toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac thực hiện - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Đánh giá công tác thực hiện kiểm toán tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và kế toán aac thực hiện 9 10 394