Ktl-icon-tai-lieu

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Được đăng lên bởi dangthilanh2911
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 833 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẦU TƯ TÀICHÍNH
(Chương1-3)

6/15/15

1

PHẦN 1.
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIÊP

1.

Cácloạihìnhdoanhnghiệp

-Côngtytráchnhiệmhữuhạnnhiềuthànhviên
-Côngtytráchnhiệmhữuhạn1thànhviên
-Côngtycổphần
-Côngtyhợpdanh
-Doanhnghiệptưnhân
-Doanhnghiệpnhànước

6/15/15

2

Côngtytráchnhiệmhữuhạnnhiềuthànhviên
-Thànhviênlàtổchứccácnhân,thànhviênkhôngquá50.
-Thànhviênchịutráchnhiệmvềcáckhoảnnợ,cácnghĩavụtàisảnkháctrongphạmvisốvốn

6/15/15

3

Côngtytráchnhiệmhữuhạnmộtthànhviên
- Domộttổchứclàmchủsởhữu
chịutráchnhiệmvềcáckhoảnnợ,nghĩavụ,tàisảntrongphạmvisốvốnđiềulệdoanhnghi
ệp(Côngtyvệsinhmôitrườngđôthị)

6/15/15

4

Côngtycổphần

•
•
•
•

Vốnđượcchiaralàmnhiềuphầnbằngnhau(cổphần)
Thànhviênlàcáccổđông
Cổđôngchịutráchnhiệmềcáckhoảnnợ
Cổđôngđươctựdochuyểnvốnchongườikhác(trừcổđôngưuđãi,cổđôngsánglậptron
g3nămđầu)

6/15/15

5

Côngtyhợpdanh

•
•

Thànhviên:ítnhấtlà2,ngoàiracócácthànhviêngópvốnkhác.

•

Thànhviêngópvốnchỉchịutrácnhiệmvềcáckhoảnnợcủacôngtytrongphạmvịsốvốnđ
ónggóp

6/15/15

Thànhviênlàcácnhâncóuytínnghềnghiệp,trìnhđộchuyênmôn,chịutáchnhiệmbằngt
oànbộtàisảncủamunhfvềcácnghĩavụcủacôngty.

6

Doanhnghiệptưnhân

•
•

6/15/15

Domộtcánhânlàmchủtựchịutráchnhiệm
Bằngtoànbộtàisảncủamìnhvềhoạtđộngcủadanhnghiệp.

7

Doanhnghiệpnhànước

•
•

6/15/15

Doanhnghiệpdonhànướclàmchủ
Hoạtđộngbằngngânsáchnhànước

8

Ưuđiểm,nượcđiểmcủadoanhnghiệp

•
•
•
•
•
•
•
•

Doanhnghiệptưnhân
Ưuđiểm:
Thủtụcthànhlậpđơngiản
Khôngcầnnhiềuvốn
Sởhữutoànbộlợinhuận
ChủDNquyếtđinhkinhdoanh
Khôngcónhữnghạnchếvềpháplýđặcbiệt
Nhượcđiểm:

Chịutráchnhiệmvôhạn
-Khảnănghuyđộngvốnhạnchế;
-Kỹnăngchuyênmônquảnlýhạnchế

6/15/15

9

•

Côngtyhợpdanh

Ưuđiểm

-

6/15/15

Dễdàngthànhlập
Đượcchiatoànbộlợinhuận
Cóthểthuhútthêmthànhviênthamgia
Khôngbịđánhthuế2lần

10

•
•
•
•

6/15/15

Nhượcđiểm:
Chịutráchnhiệmvôhạn
Khótíchlũyvốn
Giảiquyếtmâuthuẫnlợiíchphứctạp

11

•
•
•
•
•
•
•
•

6/15/15

CôngtyCổphần
Ưuđiểm
Cổđôngchịutráchnhiệmhữuhạn
Dễthuhútvốn
Cóthểhoạtđộnglâudàikhôngphụthuộcvàotuổithọcủachủsởhữu
Cóthểchuyểnnhượngquyềnsởhữu
Cókhảnănghuyđộngđượcchuyênmôn,kynăngcủanhiềungười
Lợithếvềquymô

12

•

Nhượcđiểm:

-Tốnthờigian, chiphíkhithànhlập
-Bịđánhthuế2lần
-Bịchiphốicủanhiềuquyđịnhpháplý

6/15/15

13

MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIẸP

•

Tạoragiátrị

-Tốiđalợinhuânsauthuế(earning after tax
-Tốiđahóalợinhuậntrêncổphần(earning per share
-Tốiđahóagiátrịcổphiếu(Market price per share)

6/15/15

14

Kháiniệmvềtàichínhdoanhnghiệp

•
•
•
•

Hoạtđộngliênquanđếnhuyđộngvốnđểđầutư,tạolợinhuậnchodoanhnghi...



ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - Người đăng: dangthilanh2911
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 9 10 917