Ktl-icon-tai-lieu

Đề án cái cách

Được đăng lên bởi Trúc Pé
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 504 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NỘI VỤ
------Số: 207/BNV-CCHC
V/v Hướng dẫn triển khai
Chương trình tổng thể CCHC
nhà nước giai đoạn 2011-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Ngày 08/11/2011, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) tại Nghị
quyết số 30c/NQ-CP. Với trách nhiệm là cơ quan thường trực tổ chức triển khai
thực hiện Chương trình, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc triển khai thực hiện như sau:
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chương trình.
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
Chương trình sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chương trình nhằm đạt được
những vấn đề sau:
- Nâng cao nhận thức của nhân dân, toàn xã hội và của cán bộ, công chức, viên
chức về sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách hành chính;
- Nắm vững mục tiêu, nội dung và các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh
vực;
- Liên hệ tới trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ, công chức,
viên chức trong triển khai cải cách hành chính.
2. Công tác xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và
hàng năm
Căn cứ nội dung Chương trình và điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương, các Bộ,
cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh tiến hành xây
dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch cải cách hành
chính hàng năm cho phù hợp. Việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cần chú
ý các vấn đề sau:

- Thể hiện rõ các mục tiêu, kết quả cụ thể phải đạt trong cả giai đoạn và trong năm
kế hoạch.
- Các nhiệm vụ cải cách hành chính phải bao gồm đầy đủ các lĩnh vực: Cải cách
thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước,
xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách
tài chính công và hiện đại hóa hành chính.
- Căn cứ vào các mục tiêu, kết quả cụ thể đã được xác định trong Chương trình của
Chính phủ, mỗi bộ, ngành Trung ương và UBND cấp tỉnh cũng phải xác định mục
tiêu và kết quả cụ thể tương ứng trong kế hoạch cả giai đoạn và kế hoạch năm.
- Kế hoạch cần nêu rõ các giải pháp cụ thể để thực hiện Chương trình đạt kết quả....
BỘ NỘI VỤ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 207/BNV-CCHC
V/v Hướng dẫn triển khai
Chương trình tổng thể CCHC
nhà nước giai đoạn 2011-2020
Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2012
Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Ngày 08/11/2011, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể cải ch hành
chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi tắt Chương trình) tại Nghị
quyết số 30c/NQ-CP. Với trách nhiệm là quan thường trực tổ chức triển khai
thực hiện Chương trình, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc triển khai thực hiện như sau:
1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chương trình.
Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt
Chương trình sâu rộng trong nhân dân, đặc biệtđội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức. Công tác tuyên truyền, ph biến, quán triệt Chương trình nhằm đạt được
những vấn đề sau:
- Nâng cao nhận thức của nhân dân, toàn hội và của cán bộ, công chức, viên
chức về sự cần thiết phải đẩy mạnh cải cách hành chính;
- Nắm vững mục tiêu, nội dung các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh
vực;
- Liên hệ tới trách nhiệm của các quan, đơn vị nhân cán bộ, công chức,
viên chức trong triển khai cải cách hành chính.
2. Công tác xây dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015
hàng năm
Căn cứ nội dung Chương trình và điều kiện cụ thể của đơn vị, địa phương, các Bộ,
quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ UBND cấp tỉnh tiến hành xây
dựng kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 và kế hoạch cải cách hành
chính hàng năm cho phù hợp. Việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính cần chú
ý các vấn đề sau:
Đề án cái cách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề án cái cách - Người đăng: Trúc Pé
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề án cái cách 9 10 350