Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ

Được đăng lên bởi Phuong Tran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1121 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản trị
kinh doanh Chuyên ngành: Tài chính DN, Kế toán DN, Kế toán tổng họp, Quản trị kinh doanh tổng
họp
ĐỀ CƯƠNG CHI TIÊT HỌC PHÀN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Loại học phần: Bắt buộc
1.
Thông tin về giảng viên
1Ễ Giảng viên tham gia giảng dạy
Trần Ngọc Nghĩa, Thạc sỹ Kinh tế, Trưởng khoa Kế toán, Giảng viên chính Điện thoại:
0914030552, Email: traraigocnghia@tckt.edu.vn
Lê Văn Khương, Thạc sỹ Kinh tế, Trưởng bộ môn Kế toán DN, Giảng viên chính Điện thoại:
0905189526, Email: levankhuong@tckt.edu.vn
Nguyễn Thị Minh Tâm, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 0909351189, Email: nguventhHninhtam@tckt.edu.vn
Nguyễn Thị Thu Nga, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 0935053678, Email: nguyenthithunga@tckt.edu.vn
II.
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán - Điện thoại: 0553.845.765
2.
Thông tín về học phần
1.
Tên học phần: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
2.
Mã số học phần: KTQT032
3Ẽ Số tín chỉ: 03
Mục tiêu của học phần
Mạc tiều về kiến thức: Trang bị cho sinh viên nhũng kiến thức cơ bản về kế toán quản trị
doarủi nghiệp.
Mạc tiều về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về vận dụng các phương pháp kế toán
quản trị để thu thập, xử lý, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp
thông qua các tinh huống kế toán quản trị giả định. Trên cơ sở đó, hình thành cho KÚrủi viên một số
kỹ năng cơ bản trong việc thu thập, xử lý, phân tích, đánh giá, trình bày, cưng cấp thông tin cho nhà
quản trị vói các tình huống kế toán quản trị có thể phát sinh trong thực t iễn công tác kế toán.
Mục tiêu về thái độ người học: Qua môn học này giúp người học hiểu được vai trò quan
trọng của kế toán quản trị đối vói công tác quản trị các hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức. Từ
đó xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng
cho hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
Học phần tiên quyết: Sau khi sinh viên đã được học các môn học cơ sở ngành
Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm 6 chương, cung cấp cho sinh wen những kiến thức: bản chất, phương pháp kế toán kế
toán quản trị; kế toán quản trị chi phí và giá thành; kế toán quản trị trong việc định giá bán sản phẩm;
mối quan hệ chi phí - khối lượng, lợi nhuận; sử dụng thông tin kế toán quản trị trong việc ra các quyết
định; lập dự toán sản xuất kinh doanh.
Nhiệm vụ của sinh viên
Đảm bảo thòi gian lên lớp
Nghiên cứu tài liệu học tập, chuẩn bị nội đung rà tham gia thảo luận tại lóp theo hướng đẫn
của giảng viên
Làm đầy đủ các bài tập,...
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản tr
kinh doanh Chuyên ngành: Tài chính DN, Kế toán DN, Kế toán tổng họp, Quản trị kinh doanh tổng
họp
Đ CƯƠNG CHI TIÊT HC PHÀN: K TOÁN QUN TR Loại học phần: Bắt buộc
1. Thông tin về giảng viên
1
Giảng viên tham gia giảng dạy
- Trần Ngọc Nghĩa, Thạc sỹ Kinh tế, Trưởng khoa Kế toán, Giảng viên chính Điện thoại:
0914030552, Email: traraigocnghia@tckt.edu.vn
- Lê Văn Khương, Thạc sỹ Kinh tế, Trưởng bộ môn Kế toán DN, Giảng viên chính Điện thoại:
0905189526, Email: levankhuong@tckt.edu.vn
- Nguyễn Thị Minh Tâm, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 0909351189, Email: nguventhHninhtam@tckt.edu.vn
- Nguyễn Thị Thu Nga, Cử nhân Kinh tế
Điện thoại: 0935053678, Email: nguyenthithunga@tckt.edu. vn
II. Địa chỉ liên hệ: Khoa Kế toán - Điện thoại: 0553.845.765
2. Thông tín về học phần
1. Tên học phần: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
2. Mã số học phần: KTQT032
3
Số tín chỉ: 03
- Mục tiêu của học phần
- Mạc tiều về kiến thức: Trang bị cho sinh viên nhũng kiến thức cơ bản về kế toán quản trị
doarủi nghiệp.
- Mạc tiều về kỹ năng: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng về vận dụng các phương pháp kế toán
quản trị để thu thập, xử lý, cung cấp thông tin cho việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp
thông qua các tinh huống kế toán quản trị giả định. Trên cơ sở đó, hình thành cho KÚrủi viên một số
kỹ năng cơ bản trong việc thu thập, xử lý, phân tích, đánh giá, trình bày, cưng cấp thông tin cho nhà
quản trị vói các tình huống kế toán quản trị có thể phát sinh trong thực t iễn công tác kế toán.
- Mục tiêu về thái độ người học: Qua môn học này giúp người học hiểu được vai trò quan
trọng của kế toán quản trị đối vói công tác quản trị các hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức. Từ
đó xác lập một thái độ, động cơ học tập đúng đắn, chủ động trong học tập, nghiên cứu, làm nền tảng
cho hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
- Học phần tiên quyết: Sau khi sinh viên đã được học các môn học cơ sở ngành
- Tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm 6 chương, cung cấp cho sinh wen những kiến thức: bản chất, phương pháp kế toán kế
toán quản trị; kế toán quản trị chi phí và giá thành; kế toán quản trị trong việc định giá bán sản phẩm;
mối quan hệ chi phí - khối lượng, lợi nhuận; sử dụng thông tin kế toán quản trị trong việc ra các quyết
định; lập dự toán sản xuất kinh doanh.
- Nhiệm vụ của sinh viên
- Đảm bảo thòi gian lên lớp
- Nghiên cứu tài liệu học tập, chuẩn bị nội đung rà tham gia thảo luận tại lóp theo hướng đẫn
của giảng viên
- Làm đầy đủ các bài tập, bài kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ.
- i liệu học tập
Giáo ừình chính: Giáo trình Kế toán quản trị và Bài tập kế toán quản trị, Trường Cao đẩng
Tài chírủiKế toán, 2007.
3. Tài liệu tham khảo
[ 1 ]Ke toán chi phí, Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2007
- Ke toán quản trị, Khoa Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2007
- Kế toán quản trị, Học viện Tài chính, 2006
- Kế toán quản trị, Nguyễn Tất Binh, NXB Đại học Quốc giaTP. Hồ Chí Minh, 2006
- Thông tư số 53/2006/TT- BTC - Hướng đẫn thực hiện kế toán quản tn trong doanh nghiệp
III. Kiểm tra, đánh giá học phần
4. Kiểm tra thường xuyên (trọng số 0,2): Được đánh giá trong quá trình tham gia học tập như
tham gia phát biểu ý kiến, đua ra ý kiến đóng góp trong các buổi thảo luận, b ài tập, tham gia đầy đủ
các buổi học, làm bài tập đầy đủ và chấm vở bài tập.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ - Người đăng: Phuong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 9 10 879