Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Được đăng lên bởi Devid Trịnh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý bán hàng tại công ty
TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật thanh bình
LỜI MỞ ĐẦU
Mục lục
Chương 1 : Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động bán hàng doanh
nghiệp Thương mại nước ta hiện nay.
1.1.

Tổng quan về bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1.Các phương pháp tiếp cận khái niệm về bán hàng
1.1.2. Các hình thức bán hàng
1.1.3. Ý nghĩa của bán hàng đối với các doanh nghiệp thương mại
1.2. phân định các nội dung của quản lý bán hàng ở các doanh nghiệp thương
mại
1.2.1 Các khái niệm cơ bản
1.2.2 Phân định các nội dung cơ bản của quản lý bán hàng ở các doanh nghiệp
thương mại.
1.2.2.1. Quản lý các quá trình công nghệ bán hàng thích ứng với chiến lược thị

1.2.2.2.
1.3.

trường và các hình thức bán của DN
Quản lý các yếu tố vật chất – kỹ thuật và nhân sự của của doanh nghiệp thương
mại
Nhưng nhân tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá hiệu lực quản lý bán hàng ở doanh
nghiệp thương
1.3.1 Những nhân tố ảnh hưởng tới quản lý bán hàng ở DNTM
1.3.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu lực quản lý bán hàng của DNTM
1.3.2.1 Doanh thu bán hàng
1.3.2.2. Lợi nhuận bán hàng

1.3.2.3. Thị phần bán hàng của DN
1.3.2.4. Năng suất lao động bán hàng
Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH thương
mại và dịch vụ kỹ thuật thanh bình
2.1. giới thiệu chung về công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật thanh
bình
2.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH thương mại
và dịch vụ kỹ thuật thanh bình
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Công ty TNHH thương mại và
dịch vụ kỹ thuật thanh bình
2.1.3. Phân tích và đánh giá kết quả của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ
kỹ thuật thanh bình hai năm 2012 và 2013
2.2. thực trạng quản lý hoạt động bán hàng của công ty TNHH thương mại và dịch vụ
thanh bình
2.2.1. Xây dựng mục tiêu bán hàng.
2. 2. 2. Thực trạng quản lý các quá trình công nghệ bán hàng chi tiết
2.2.3. Thực trạng tổ chức và quản trị các hoạt động bán hàng
2.2.4. Kiểm tra, đánh giá tình hình quản trị bán hàng tại công ty TNHH thương
mại và dịch vụ thanh bình.
2.3. Đánh giá chung về công tác quản lý bán hành tại Công ty TNHH thương
mại và dịch vụ thanh bình.

2.3.1. Đánh giá hiệu quả quản trị bán hàng qua một số chỉ tiêu (doanh thu, thị
phần bán hàng, năng suất lao động bán hàng)
2. 3. 2. Những ưu điểm - thành tựu:
2. 3. 3. Những hạn chế tồn tại
2. 3. 4. Nguyên nhân của những hạn chế trên
Chương 3 : Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác...
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý bán hàng tại công ty
TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật thanh bình
LỜI MỞ ĐẦU
Mục lục
Chương 1 : Một số vấn đề lý luận cơ bản về quản lý hoạt động bán hàng doanh
nghiệp Thương mại nước ta hiện nay.
1.1. Tổng quan về bán hàng trong doanh nghiệp thương mại
1.1.1.Các phương pháp tiếp cận khái niệm về bán hàng
1.1.2. Các hình thức bán hàng
1.1.3. Ý nghĩa của bán hàng đối với các doanh nghiệp thương mại
1.2. phân định các nội dung của quản lý bán hàng ở các doanh nghiệp thương
mại
1.2.1 Các khái niệm cơ bản
1.2.2 Phân định các nội dung cơ bản của quản lý bán hàng ở các doanh nghiệp
thương mại.
1.2.2.1. Quản lý các quá trình công nghệ bán hàng thích ứng với chiến lược thị
trường và các hình thức bán của DN
1.2.2.2. Quản lý các yếu tố vật chất – kỹ thuật và nhân sự của của doanh nghiệp thương
mại
1.3. Nhưng nhân tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá hiệu lực quản lý bán hàng ở doanh
nghiệp thương
1.3.1 Những nhân tố ảnh hưởng tới quản lý bán hàng ở DNTM
1.3.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu lực quản lý bán hàng của DNTM
1.3.2.1 Doanh thu bán hàng
1.3.2.2. Lợi nhuận bán hàng
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP - Người đăng: Devid Trịnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 9 10 974