Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương kiểm toán

Được đăng lên bởi lê thu thủy
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 792 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề cương Kiểm Toán _ Thu Thủy_ TCNH2
Nội dung nhóm 1:
1. Phân tích khái niệm Kiểm toán:


Kiểm toán bao hàm 5 yếu tố cơ bản:
Chức năng của kiểm toán: Là xác minh và bày tỏ ý kiến. Đây là yếu tố chi phối



cả quá trình kiểm toán và bộ máy kiểm toán.
Đối tượng trực tiếp của kiểm toán: Là các bản khai tài chính của các tổ chức
hay 1 thực thể kinh tế, đó là các bản tổng hợp kế toán (bảng CĐKT,




BCKQKD,LCTT…)
Khách thể kiểm toán: được xác định là thực thể kinh tế or 1 tổ chức pháp lý
Chủ thể kiểm toán: Là những kiểm toán viên độc lập, có nghiệp vụ, độc lập ở
đây được hiểu là khi tham gia vào hoạt động KT có thái độ độc lập hay tính độc



lập về nghiệp vụ.
Cơ sở thực hiện kiểm toán: Là những luật định, tiêu chuẩn hay chuẩn mực

chung
Khái niệm kiểm toán: Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt
động cần được kiểm toán bằng hệ thống pp kĩ thuật của kiểm toán chứng từ và
kiểm toán ngoài chứng từ do các KTV có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện
trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.
Từ khái niệm trên ta có thể phân tích như sau:
 Kiểm toán là những hoạt động độc lập với chức năng cơ bản là xác minh và
thuyết phục để tạo niềm tin cho những người quan tâm vào những kết luận kiểm
toán. Công việc cuối cùng của 1 cuộc kiểm toán chính là ý kiến nhận xét, kết luận
của KTV và cung cấp thông tin cho người sử dụng về mức đọ tương quan và phù


hợp giữa các thông tin của đơn vị với các chuẩn mực đã đc xây dựng
Kiểm toán phải thực hiện mọi hoạt động kiểm tra, kiểm soát, về những vấn đề liên
quan đến thực trạng TC và sự phản ánh của nó trên sổ kế toán cùng hiệu quả đạt



được
Kiểm toán hình thành 1 hệ thống pp kĩ thuật gồm pp kiểm toán chứng từ và pp



kiểm toán ngoài chứng từ thích hợp với đối tượng kiểm toán
Nội dung trực tiếp của kiểm toán trước hết và chủ yếu là thực trạng của hoạt động
TC 1 phần đã đc phản ánh trên tài liệu kế toán, còn 1 phần chưa đc phản ánh trong



tài liệu kế toán.
Kiểm toán được thực hiện bởi những người có trình độ chuyên sâu về kế toán và
kiểm toán. Các KTV độc lập và có năng lực. Độc lập về chuyên môn, độc lập về

kinh tế, và độc lập trong các mối quan hệ. Nếu độc lập của kiểm toán viên là đieuf
kiện cần thì năng lực là điều kiện đủ, năng lực bao gồm các yếu tố về kĩ năng,


phẩm chất về chuyên môn nghiệp vụ…
Các chuẩn mực, các vấn đề liê quan trong kiểm toán đều đc xây dựng và thiets lập
trên 1 cơ sở pháp lý có hiệu lực, được quy định trong các văn bản pháp quy…tùy
từng loại kiểm toán mà sử dụng các chuẩ...
Đề cương Kiểm Toán _ Thu Thủy_ TCNH2
Nội dung nhóm 1:
1. Phân tích khái niệm Kiểm toán:
Kiểm toán bao hàm 5 yếu tố cơ bản:
Chức năng của kiểm toán: Là xác minh và bày tỏ ý kiến. Đây là yếu tố chi phối
cả quá trình kiểm toán và bộ máy kiểm toán.
Đối tượng trực tiếp của kiểm toán: Là các bản khai tài chính của các tổ chức
hay 1 thực thể kinh tế, đó là các bản tổng hợp kế toán (bảng CĐKT,
BCKQKD,LCTT…)
Khách thể kiểm toán: được xác định là thực thể kinh tế or 1 tổ chức pháp lý
Chủ thể kiểm toán: Là những kiểm toán viên độc lập, có nghiệp vụ, độc lập ở
đây được hiểu là khi tham gia vào hoạt động KT có thái độ độc lập hay tính độc
lập về nghiệp vụ.
Cơ sở thực hiện kiểm toán: Là những luật định, tiêu chuẩn hay chuẩn mực
chung
Khái niệm kiểm toán: Kiểm toán là xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt
động cần được kiểm toán bằng hệ thống pp kĩ thuật của kiểm toán chứng từ và
kiểm toán ngoài chứng từ do các KTV có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện
trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.
Từ khái niệm trên ta có thể phân tích như sau:
Kiểm toán là những hoạt động độc lập với chức năng cơ bản là xác minh và
thuyết phục để tạo niềm tin cho những người quan tâm vào những kết luận kiểm
toán. Công việc cuối cùng của 1 cuộc kiểm toán chính là ý kiến nhận xét, kết luận
của KTV và cung cấp thông tin cho người sử dụng về mức đọ tương quan và phù
hợp giữa các thông tin của đơn vị với các chuẩn mực đã đc xây dựng
Kiểm toán phải thực hiện mọi hoạt động kiểm tra, kiểm soát, về những vấn đề liên
quan đến thực trạng TC và sự phản ánh của nó trên sổ kế toán cùng hiệu quả đạt
được
Kiểm toán hình thành 1 hệ thống pp kĩ thuật gồm pp kiểm toán chứng từ và pp
kiểm toán ngoài chứng từ thích hợp với đối tượng kiểm toán
Nội dung trực tiếp của kiểm toán trước hết và chủ yếu là thực trạng của hoạt động
TC 1 phần đã đc phản ánh trên tài liệu kế toán, còn 1 phần chưa đc phản ánh trong
tài liệu kế toán.
Kiểm toán được thực hiện bởi những người có trình độ chuyên sâu về kế toán và
kiểm toán. Các KTV độc lập và có năng lực. Độc lập về chuyên môn, độc lập về
Đề cương kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương kiểm toán - Người đăng: lê thu thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Đề cương kiểm toán 9 10 256