Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi Phạm Thành
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1078 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa Tài Chính - Ngân hàng

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---------------

---------------

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1. Tên môn học: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.
1.2. Mã môn học:
1.3. Trình độ: Đại học.
1.4. Ngành: Kế toán - Tài chính ngân hàng.
1.5. Khoa phụ trách: Tài chính Ngân hàng.
1.6. Số tín chỉ: 03 (50 tiết).
1.7. Yêu cầu đối với môn học: để người học nghiên cứu có hiệu quả đòi hỏi họ phải được trang bị
trước một số môn học mang tính chất cơ sở hay bổ trợ như: kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, lý thuyết tài
chính- tiền tệ.
1.8. Yêu cầu đối với sinh viên:
- Dự lớp: đọc trước giáo trình, phát hiện vấn đề, nghe giảng, nêu các câu hỏi và tham gia thảo luận
về các vấn đề do giảng viên và sinh viên khác đặt ra.
- Bài tập: thực hiện bài tập về nhà.
- Nghiên cứu: đọc thêm các tài liệu tham khảo.
2. MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
2.1. Mục tiêu và vai trò của môn học:
- Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành ở trình độ đại
học về thị trường chứng khoán, hàng hóa chứng khoán, nghiệp vụ phát hành và giao dịch chứng
khoán; hệ thống lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trừ chứng khoán - những chuẩn mực quốc tế cũng
như những nét đặc thù của Việt Nam. Đây là những tri thức ban đầu hết sức cần thiết và bổ ích để
người học có thể hiểu và tham gia vào thị trường chứng khoán- một trong những thị trường cao cấp
nhất và cũng phức tạp nhất.
- Giúp người học hiểu rõ cơ chế vận hành của thị trường chứng khoán nói chung và TTCK Việt
Nam nói riêng.
- Môn học đồng thời cũng giúp người học tìm hiểu những yếu tố pháp lý về TTCK Việt Nam và
những quy định về giao dịch của Sở GDCK HCM, Sở GDCK Hà Nội và thị trường UPCOM.
2.2 Đối tượng nghiên cứu của môn học
- Môn học được thiết kế để đào tạo sinh viên đại học khối ngành kinh tế- quản trị kinh doanh và
những đối tượng có giao dịch trên thị trường chứng khoán, hệ thống giao dịch, hệ thống niêm yếy, hệ
thống thông tin, thanh tra và giám sát trên TTCK Việt Nam.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Mục tiêu chương 1: Giới thiệu tổng quan về thị trường chứng khoán như: khái niệm, đặc điểm, cách
thức phân loại, tổ chức và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán,... làm nền tảng để
nghiên cứu các chương sau.
Nội dung chi tiết:
1.
Giới thiệu về thị trường tài chính
1.1. Bản chất của thị trường tài chính
Thị trường tài chính là nơi mua bán, trao đổi các công cụ tài...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Khoa Tài Chính - Ngân hàng Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
--------------- ---------------
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC
1.1. Tên môn học: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.
1.2. Mã môn học:
1.3. Trình độ: Đại học.
1.4. Ngành: Kế toán - Tài chính ngân hàng.
1.5. Khoa phụ trách: Tài chính Ngân hàng.
1.6. Số tín chỉ: 03 (50 tiết).
1.7. Yêu cầu đối với môn học: để người học nghiên cứu hiệu quả đòi hỏi hphải được trang b
trước một số môn học mang tính chất cơ sở hay bổ trợ như: kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, lý thuyết tài
chính- tiền tệ.
1.8. Yêu cầu đối với sinh viên:
- Dự lớp: đọc trước giáo trình, phát hiện vấn đề, nghe giảng, nêu các câu hỏi và tham gia thảo luận
về các vấn đề do giảng viên và sinh viên khác đặt ra.
- Bài tập: thực hiện bài tập về nhà.
- Nghiên cứu: đọc thêm các tài liệu tham khảo.
2. MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
2.1. Mục tiêu và vai trò của môn học:
- Nhằm cung cấp cho người học những kiến thức bản về thuyết và thực hành trình độ đại
học về thị trường chứng khoán, hàng hóa chứng khoán, nghiệp vụ phát hành giao dịch chứng
khoán; hthống lưu ký, đăng ký, thanh toán bù trchứng khoán - những chuẩn mực quốc tế cũng
như những nét đặc thù của Việt Nam. Đây là những tri thức ban đầu hết sức cần thiết và bích để
người học thể hiểu và tham gia vào thtrường chứng khoán- một trong những thtrường cao cấp
nhất và cũng phức tạp nhất.
- Giúp người học hiểu rõ cơ chế vận hành của thị trường chứng khoán nói chung và TTCK Việt
Nam nói riêng.
- Môn học đồng thời cũng giúp người học tìm hiểu những yếu tố pháp về TTCK Việt Nam và
những quy định về giao dịch của Sở GDCK HCM, Sở GDCK Hà Nội và thị trường UPCOM.
2.2 Đối tượng nghiên cứu của môn học
- Môn hc được thiết kế để đào tạo sinh viên đại học khối ngành kinh tế- quản trị kinh doanh
những đối tượng có giao dịch trên thtrường chứng khoán, hệ thống giao dịch, hệ thống niêm yếy, hệ
thống thông tin, thanh tra và giám sát trên TTCK Việt Nam.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Đề cương thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương thị trường chứng khoán - Người đăng: Phạm Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Đề cương thị trường chứng khoán 9 10 794