Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài khoa học: Kiểm định tính hiệu lực của các lý thuyết giải thích cho hiện tượng định dưới giá trong hoạt động phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúngbằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I

Mã số: …………….

Kiểm định tính hiệu lực của các lý thuyết giải
thích cho hiện tượng định dưới giá trong hoạt
động phát hành chứng khoán lần đầu ra công
chúng: Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam

I
MỤC LỤC
Tóm tắt............................................................................................................................... V
Chương 1 : Tổng quan bài nghiên cứu ............................................................................ 1
1.1 Lý do chọn đề tài ....................................................................................................... 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu .................................................................................................. 2
1.3 Phương pháp nghiên cứu. .......................................................................................... 3
1.4 Điểm mới của bài nghiên cứu .................................................................................... 3
1.5 Bố cục bài nghiên cứu ............................................................................................... 4
Chương 2 : Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm về hiện tượng định dưới giá
trong hoạt động phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúng ................................. 6
2.1 Các bằng chứng thực nghiệm trên thế giới về mẫu hình định dưới giá .................... 6
2.1.1 Bằng chứng thực nghiệm ở các thị trường phát triển ......................................... 7
2.1.2 Bằng chứng thực nghiệm ở các thị trường mới nổi ............................................ 8
2.1.3 Bằng chứng thực nghiệm ở thị trường Việt Nam ............................................. 11
2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm về giải thích hiện tượng định dưới giá ..................... 13
2.2.1 Lý thuyết sự không chắc chắn về thông tin trước đợt phát hành ..................... 13
2.2.2 Lý thuyết uy tín nhà bảo lãnh phát hành .......................................................... 15
2.2.3 Lý thuyết cung cấp tín hiệu .............................................................................. 17
Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 19
3.1 Giả thuyết nghiên cứu.............................................................................................. 19
3.2 Mô hình nghiên cứu ................................................................................................. 20
3.2.1 Phương pháp xác định mức độ định dưới giá.......................................
I
Kiểm định tính hiu lc ca các thuyết gii
thích cho hiện tượng định dưới giá trong hot
động phát hành chng khoán lần đầu ra công
chúng: Bng chng thc nghim Vit Nam
Mã số: …………….
Đề tài khoa học: Kiểm định tính hiệu lực của các lý thuyết giải thích cho hiện tượng định dưới giá trong hoạt động phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúngbằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài khoa học: Kiểm định tính hiệu lực của các lý thuyết giải thích cho hiện tượng định dưới giá trong hoạt động phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúngbằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề tài khoa học: Kiểm định tính hiệu lực của các lý thuyết giải thích cho hiện tượng định dưới giá trong hoạt động phát hành chứng khoán lần đầu ra công chúngbằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam 9 10 111