Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài khoa học: Mối quan hệ giữa độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 653 lần   |   Lượt tải: 0 lần
i

Mã số: …………….
ĐỀ TÀI: MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘ NHẠY CẢM
TỶ GIÁ VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI.
BẰNG CHỨNG THỰC NGHỆM Ở VIỆT NAM

04/2014

ii
TÓM TẮT ĐỂ TÀI
Bài viết này nghiên cứu về tầm quan trọng của rủi ro tỷ giá hối đoái trong tiến trình
tạo ra lợi nhuận cho một lượng lớn 102 tổ chức phi tài chính của Việt Nam. Khi có
sự biến động của tỷ giá, điều này sẽ làm tác động đến tỷ suất sinh lợi của chứng khoán
công ty. Tuy nhiên nếu xét chung trong các thời kì mà không chia ra giai đoạn nội tệ
tăng giá hay giảm giá thì dường như không tồn tại mối quan hệ này. Trong bài nghiên
cứu này, chúng tôi chỉ ra tôi chỉ ra được rằng những ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá hối
đoái đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán là mối quan hệ có điều kiện. Điều này có nghĩa
là mối quan hệ này chỉ tồn tại khi xét trong giai đoạn đồng nội tệ tăng giá hay giảm
giá mà thôi. Thêm vào đó, khi thực hiện phương trình thí nghiệm bổ xung chúng tôi
cho ra một kết quả rằng các yếu tố rủi ro thực tại chính các yêu tố tương tác giữa bê
ta thị trường và độ nhạy cảm của bê ta thị trường khoảng thời điểm đó cũng vẫn ảnh
hưởng đến tỷ suất sinh lợi của các cổ phiếu cổ phiếu công ty trong khoảng thời gian
sau đó. Điều này chứng tỏ rằng độ nhạy cảm rủi ro tỷ giá không chỉ anh hưởng đến
tỷ suất sinh lợi của công ty trong giai đoạn này mà còn ảnh hưởng trong giai đoạn sau
đó nữa.

iii

MỤC LỤC
1.1.

Lý do nghiên cứu ................................................................................................... 1

1.2.

Tổng quan về bài nghiên cứu ................................................................................. 1

1.2.1.

Mục tiêu nghiên cứu ........................................................................................ 1

1.2.2.

Câu hỏi nghiên cứu ......................................................................................... 2

1.2.3.

Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 2

1.3.

Kết cấu bài nghiên cứu........................................................................................... 3

2. CÁC BÀI NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN...................................................................... 4
2.1.

Tác động của tỷ giá hối đoái đến tỷ suất sinh lợi của các công ty phi tài chính .... 4

2.2.

Sự thay đổi của tỷ giá ảnh hưởng đến sự thay đổi của tỷ suất sinh lợi tạo ra một

phần bù rủi ro tỷ giá ......................................................................................................... 8
2.3.

Mối qua...
i
Mã số: …………….
ĐỀ TÀI: MI QUAN H GIỮA Đ NHY CM
T GIÁ VÀ T SUT SINH LI.
BNG CHNG THC NGHM VIT NAM
04/2014
Đề tài khoa học: Mối quan hệ giữa độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài khoa học: Mối quan hệ giữa độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đề tài khoa học: Mối quan hệ giữa độ nhạy cảm tỷ giá và tỷ suất sinh lợi bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam 9 10 608