Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài quản trị tài chính

Được đăng lên bởi hoanguyen241213
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1159 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Môn học: Quản trị tài chính

TS. Ngô Quang Huân

A - MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây
ra không ít khó khăn và đầy thử thách cho các doanh nghiệp. Qua đó cũng làm phát
sinh nhiều vấn đề phức tạp cho doanh nghiệp, đặt ra cho doanh nghiệp những yêu cầu
và thách thức mới, đòi hỏi doanh nghiệp phải tự vận động để vượt qua những thách
thức. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải kinh
doanh hiệu quả, luôn luôn tối đa hóa lợi nhuận hay gia tăng giá trị của doanh nghiệp.
Để đạt được, các nhà doanh nghiệp và các bên có liên quan đến doanh nghiệp đều
muốn biết tình tài chính của doanh nghiệp đó về cơ cấu vốn, khả năng sinh lời, khả
năng thanh toán ...Việc thường xuyên phân tích tài chính của doanh nghiệp sẽ giúp nhà
quản lý thấy rõ thực trạng hoạt động tài chính, từ đó có thể nhận ra những mặt mạnh,
mặt yếu của doanh nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù
hợp cho tương lai và đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng
cường tình hình tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tế đó, tôi đã chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính Công ty
Cổ phần Dược phẩm Imexpharm”.
2. Mục đích nghiên cứu:
Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp là việc vận dụng tổng thể các phương
pháp phân tích khoa học để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp,
giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính và an ninh tài chính
của doanh nghiệp, dự đoán được chính xác các chỉ tiêu tài chính trong tương lai cũng
như rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải; qua đó, đề ra các quyết định cho
phù hợp.
3. Phương pháp nghiên cứu:
 Thu thập số liệu các báo cáo và tài liệu liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm
Imexpharm từ năm 2011 đến năm 2013
Bùi Trung Dũng

Trang 1

Môn học: Quản trị tài chính

TS. Ngô Quang Huân

 Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu và đánh giá số liệu về số
tuyệt đối và số tương đối. Từ đó, đưa ra nhận xét về thực trạng tài chính của doanh
nghiệp.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
 Đối tượng nghiên cứu: thông tin, số liệu, các chỉ tiêu thể hiện tình hình tài chính
được tổng hợp trên báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm.
 Phạm vi nghiên cứu: tập trung nghiên cứu về báo cáo tài chính của Công ty Cổ
phần Dược phẩm Imexpharm từ năm 2011 đến năm 2013 bao gồm: bảng cân đối kế
toán, báo cáo kết quả hoạt độ...
Môn học: Quản trị tài chính TS. Ngô Quang Huân
A - MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thành phần kinh tế đã gây
ra không ít khó khăn đầy thử thách cho các doanh nghiệp. Qua đó cũng làm phát
sinh nhiều vấn đề phức tạp cho doanh nghiệp, đặt ra cho doanh nghiệp những yêu cầu
thách thức mới, đòi hi doanh nghiệp phải tự vận động để vượt qua những thách
thức. Trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại phát triển phải kinh
doanh hiệu quả, luôn luôn tối đa hóa lợi nhuận hay gia tăng giá trị của doanh nghiệp.
Để đạt được, các nhà doanh nghiệp các bên liên quan đến doanh nghiệp đều
muốn biết tình tài chính của doanh nghiệp đó về cấu vốn, khả năng sinh lời, khả
năng thanh toán ...Việc thường xuyên phân tích tài chính của doanh nghiệp sẽ giúp nhà
quản thấy thực trạng hoạt động tài chính, từ đó thể nhận ra những mặt mạnh,
mặt yếu của doanh nghiệp nhằm làm căn cứ để hoạch định phương án hành động phù
hợp cho tương lai đồng thời đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ổn định tăng
cường tình hình tài chính, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tế đó, tôi đã chọn đề tài: “Phân tích tình hình tài chính Công ty
Cổ phần Dược phẩm Imexpharm”.
2. Mục đích nghiên cứu:
Phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp việc vận dụng tổng thể các phương
pháp phân tích khoa học để đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh nghiệp,
giúp cho các đối tượng quan tâm nắm được thực trạng tài chính an ninh tài chính
của doanh nghiệp, dự đoán được chính xác các chỉ tiêu tài chính trong tương lai cũng
như rủi ro tài chính mà doanh nghiệp có thể gặp phải; qua đó, đề ra các quyết định cho
phù hợp.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Thu thập số liệu các báo cáo tài liệu liên quan của Công ty Cổ phần Dược phẩm
Imexpharm từ năm 2011 đến năm 2013
Bùi Trung Dũng Trang 1
Đề tài quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài quản trị tài chính - Người đăng: hoanguyen241213
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Đề tài quản trị tài chính 9 10 573