Ktl-icon-tai-lieu

đề thi hóa 8

Được đăng lên bởi Orj Smile
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 321 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ONTHIONLINE.NET

PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2011-2012
MÔN HÓA HỌC LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút (không kể giao đề)

Câu 1. (3,0 điểm)
Viết phương trình hóa học minh họa cho mỗi trường hợp sau:
a) Kim loại phản ứng với khí oxi tạo thành oxit bazơ.
b) Phi kim phản ứng với khí oxi tạo thành oxit axit.
c) Oxit bazơ phản ứng với nước tạo thành bazơ tan trong nước.
d) Oxit axit phản ứng với nước tạo thành axit tan trong nước.
e) Kim loại phản ứng với dung dịch axit tạo thành muối và khí hidro.
f) Oxit bazơ phản ứng với khí hidro tạo thành kim loại và nước.
Câu 2. (2,0 điểm)
Phân loại và gọi tên các hợp chất có công thức hóa học sau: Mg(OH) 2,
H2SO4, Al2(SO4)3 và FeCl3.
Câu 3. (3,0 điểm)
a)
Nêu khái niệm và viết công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm
của dung dịch.
b)
Vận dụng: Hòa tan hoàn toàn 15,9 gam Na 2CO3 vào nước tạo ra 300
ml dung dịch có khối lượng riêng D = 1,05 g/ml. Tính nồng độ mol và nồng độ
phần trăm của dung dịch Na2CO3 tạo thành.
Câu 4. (2,0 điểm)
Để điều chế 5,4 gam H2O, người ta cho khí O2 tác dụng với khí H2 ở nhiệt độ
cao. Viết phương trình hóa học và tính:
a) Thể tích khí O2 và H2 phản ứng (đo đktc).
b) Tỉ lệ về thể tích khí oxi và hidro phản ứng tạo thành nước.
Cho: Na = 23; C = 12; O = 16; H =1.
---------- Hết ----------

PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ

HDC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2011-2012
MÔN HÓA HỌC LỚP 8

Câu 1. (3,0 điểm)
Mỗi trường hợp: 0,5đ x 6 = 3,0đ. Ví dụ:
3Fe
+
2O2  t
Fe3O4
a)
t
S +
O2
SO2

b)
Na2O +
H2O 
2NaOH
c)
SO2
+
H2O 
H2SO3
d)
Zn
+
2HCl
ZnCl2 +
H2
e)
t
CuO
+
H2 
Cu +
H2O
f)
Câu 2. (2,0 điểm)
Phân loại: 0,25đ x 4 = 1,0đ.
Gọi tên: 0,25đ x 4 = 1,0đ
Mg(OH)2
Bazơ không tan Magie hidroxit
H2SO4
Axit có oxi
Axit sunfuric
Al2(SO4)3
Muối trung hòa Nhôm sunfat
FeCl3
Muối trung hòa Sắt (III) clorua
Câu 3. (3,0 điểm)
a) Khái niệm: 0,5đ x 2 = 1,0đ.
Công thức tính: 0,25đ x 2 = 0,5đ
- Nồng độ mol cho biết số mol chất tan có trong một lít dung dịch.
0
0

0

CM 

n
(mol / l ) .
V

- Nồng độ phần trăm cho biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.
C% 

mct
.100(%)
mdd

b) Mỗi trường hợp: 0,75 x 2 = 1,5đ
15,9
0,15
 0,15(mol )  CM 
 0,5(mol / l )
106
0,3
106
15,9
 5, 05%
mdd  1, 05.300  315( g )  C % 
.100  5, 05% hay C %  0,5.
10.1, 05
315
nNa2CO3 

Câu 4. (2,0 điểm)
nH 2O 

5, 4
 0,3(mol )
18
+
2H2 

O2
0,15mol

(0,5đ)
2H2O
 0,3mol

t0

0,3mol

a) VO  0,15.22, 4  3,36(l ) và VH  0,3.22, 4  6, 72(l )
2

V

2

3,36

1

O
b) V  6, 72  2
H
2

(0,5đ)
(0,5đ)
(0,5đ)...
ONTHIONLINE.NET
PHÒNG GD-ĐT CAM LỘ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2011-2012
MÔN HÓA HỌC LỚP 8
Thời gian làm bài 45 phút (không kể giao đề)
Câu 1. (3,0 điểm)
Viết phương trình hóa học minh họa cho mỗi trường hợp sau:
a) Kim loại phản ứng với khí oxi tạo thành oxit bazơ.
b) Phi kim phản ứng với khí oxi tạo thành oxit axit.
c) Oxit bazơ phản ứng với nước tạo thành bazơ tan trong nước.
d) Oxit axit phản ứng với nước tạo thành axit tan trong nước.
e) Kim loại phản ứng với dung dịch axit tạo thành muối và khí hidro.
f) Oxit bazơ phản ứng với khí hidro tạo thành kim loại và nước.
Câu 2. (2,0 điểm)
Phân loại gọi tên các hợp chất công thức hóa học sau: Mg(OH)
2
,
H
2
SO
4
, Al
2
(SO
4
)
3
và FeCl
3
.
Câu 3. (3,0 điểm)
a) Nêu khái niệm viết công thức tính nồng độ mol, nồng độ phần trăm
của dung dịch.
b) Vận dụng: Hòa tan hoàn toàn 15,9 gam Na
2
CO
3
vào nước tạo ra 300
ml dung dịch khối lượng riêng D = 1,05 g/ml. Tính nồng đmol nồng đ
phần trăm của dung dịch Na
2
CO
3
tạo thành.
Câu 4. (2,0 điểm)
Để điều chế 5,4 gam H
2
O, người ta cho khí O
2
tác dụng với khí H
2
ở nhiệt độ
cao. Viết phương trình hóa học và tính:
a) Thể tích khí O
2
và H
2
phản ứng (đo đktc).
b) Tỉ lệ về thể tích khí oxi và hidro phản ứng tạo thành nước.
Cho: Na = 23; C = 12; O = 16; H =1.
---------- Hết ----------
đề thi hóa 8 - Trang 2
đề thi hóa 8 - Người đăng: Orj Smile
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi hóa 8 9 10 576