Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi kinh tế công cộng

Được đăng lên bởi manhakai
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi hết môn
Học kì I năm học 2012 – 2013
Môn: Kinh tế công cộng

Câu 1: (2 điểm) Chứng minh tính hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Câu 2: (4 điểm) Lựa chọn đúng – sai, giải thích ngắn gọn
a. Đường cung co giãn nhiều, đường cầu co giãn ít thì gánh nặng thuế chủ yếu rơi
vào người bán
b. Vì thuế trong môi trường độc quyền luôn luôn làm giá tăng nên người tiêu dùng
luôn phải chịu hoàn toàn thuế
c. Phân tích thực chứng là so sánh các chính sách kinh tế để tìm ra chính sách tối
ưu nhất
d. Mức sản lượng tối ưu trên thị trường luôn luôn nhỏ hơn mức sản lượng tối ưu
của xã hội trong trường hợp ảnh hưởng ngoại lai tích cực và lớn hơn trong trường
hợp ảnh hưởng ngoại lai tiêu cực.
e. Theo thuyết vị lợi phúc lợi xã hội được đo lường ở độ thỏa dụng của người
nghèo nhất, một chính sách phân phối lại làm cho độ thỏa dụng của người nghèo
nhất tăng lên tức là phúc lợi xã hội tăng lên.
f. Đinh lí của nền kinh tế phúc lợi phát biểu là: Nếu người sản xuất và người tiêu
dùng trên mọi thị trường đều là những người chấp nhận giá thì tự thị trường sẽ dẫn
đến phân bổ đạt hiệu quả Pareto.
g. Muốn biết ai là người thực sự chịu thuế trước hết cần xác định xem thuế đó đánh
vào bên cung hay bên cầu.
h. Sử dụng hàng rào thuế quan để bảo vệ thị trường trong nước. Chính sách đó là
tương hợp với thị trường.
Câu 3: (4 điểm) Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Đường cầu, đường cung có
dạng sau:

P = 120 – Q/4 và

P = 30 + Q/8

a. Nếu chính phủ đánh thuế khối lượng T = 9 trên mỗi đơn vị sản phẩm, gánh nặng
thuế sẽ được phân phối cho người sản xuất, người tiêu dùng như thế nào?
b. Tính tổn thất hiệu quả do thuế gây ra
c. Minh họa các kết quả trên đồ thị
d. Tìm thuế giá trị (t) để tác động của thuế như trong trường hợp thuế khối lượng.

...
Đề thi hết môn
Học kì I năm học 2012 – 2013
Môn: Kinh tế công cộng
Câu 1: (2 điểm) Chứng minh tính hiệu quả của thị trường cạnh tranh hoàn hảo
Câu 2: (4 điểm) Lựa chọn đúng – sai, giải thích ngắn gọn
a. Đường cung co giãn nhiều, đường cầu co giãn ít thì gánh nặng thuế chủ yếu rơi
vào người bán
b. thuế trong môi trường độc quyền luôn luôn làm giá tăng nên người tiêu dùng
luôn phải chịu hoàn toàn thuế
c. Phân tích thực chứng so sánh c chính sách kinh tế để tìm ra chính sách tối
ưu nhất
d. Mức sản lượng tối ưu trên thị trường luôn luôn nhỏ hơn mức sản lượng tối ưu
của hội trong trường hợp ảnh hưởng ngoại lai tích cực lớn hơn trong trường
hợp ảnh hưởng ngoại lai tiêu cực.
e. Theo thuyết vị lợi phúc lợi hội được đo lường độ thỏa dụng của người
nghèo nhất, một chính sách phân phối lại làm cho độ thỏa dụng của người nghèo
nhất tăng lên tức là phúc lợi xã hội tăng lên.
f. Đinh của nền kinh tế phúc lợi phát biểu là: Nếu người sản xuất người tiêu
dùng trên mọi thị trường đều những người chấp nhận giá thì tự thị trường sẽ dẫn
đến phân bổ đạt hiệu quả Pareto.
g. Muốn biết ai là người thực sự chịu thuế trước hết cần xác định xem thuế đó đánh
vào bên cung hay bên cầu.
h. Sử dụng hàng rào thuế quan để bảo vệ thị trường trong nước. Chính sách đó
tương hợp với thị trường.
Câu 3: (4 điểm) Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Đường cầu, đường cung
dạng sau:
Đề thi kinh tế công cộng - Trang 2
Đề thi kinh tế công cộng - Người đăng: manhakai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi kinh tế công cộng 9 10 270