Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi quachyen
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 154 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
Khoa Tài chính – Ngân hàng
Bộ môn Tiền tệ - Ngân hàng

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
Môn học: Tài chính - Tiền tệ (60 tiết)

A. MỨC ĐỘ DỄ
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỀ
1. Trong các thuật ngữ sau đây, thuật ngữ nào phù hợp với khái niệm về tiền tệ
của các nhà kinh tế:
a. Tiền học phí
b. Thuế
c. Tiền gửi thanh toán
2. Tiền pháp định là:
a. Séc
b. Không thể chuyển đổi sang kim loại quý hiếm
c. Thẻ tín dụng
d. Tiền xu
3. Để một hàng hoá có thể trở thành tiền, hàng hoá đó phải:
a. Do chính phủ sản xuất ra
b. Được chấp nhận rộng rãi làm phương tiện thanh toán
c. Được đảm bảo bằng vàng hoặc bạc
d. b và c
4. Tài sản nào sau đây có tính lỏng cao nhất:
a. Nguyên liệu, vật liệu trong kho
b. Chứng khoán
c. Khoản phải thu khách hàng
d. Ngoại tệ gửi ngân hàng
5. Tiền giấy ngày nay:
a. Chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng các phương tiện thanh toán
b. Được phép đổi ra vàng theo tỷ lệ do luật định
c. Cả a và b
6. Tiền giấy lưu hành ở Việt nam ngày nay:
a. Vẫn có thể đổi ra vàng theo một tỷ lệ nhất định do Ngân hàng nhà nước qui
định
b. Có giá trị danh nghĩa lớn hơn nhiều so với giá trị thực của nó
c. Cả a và b
7. Séc du lịch:
a. Có thể ký phát với bất kỳ số tiền nào
b. An toàn vì là séc đích danh
c. Cả a và b
8. Hình thức thanh toán nào sau đây cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả
tiền sau”:
a. Thanh toán bằng thẻ ghi nợ
b. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
c. Thanh toán bằng séc doanh nghiệp
d. Thanh toán bằng séc du lịch.
9. Hoạt động thanh toán thẻ phát triển làm cho:

a. Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tăng lên
b. Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt giảm
c. Tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên
d. b và c
10. Trong các chức năng của tiền tệ:
a. Chức năng phương tiện trao đổi phản ánh bản chất của tiền tệ
b. Chức năng cất trữ giá trị là chức năng chỉ thấy ở tiền tệ
c. Cả a và b
11. Các quan hệ tài chính:
a. Xuất hiện chủ yếu trong khâu phân phối lại
b. Gắn liền với việc phân bổ các nguồn vốn tiền tệ trong nền kinh tế
c. Cả a và b
12. Tài chính doanh nghiệp thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện
b. Quan hệ tài chính không hoàn trả
c. Quan hệ tài chính nội bộ
13. Tín dụng thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện
c. Quan hệ tài chính nội
bộ
b. Quan hệ tài chính có hoàn trả
14. Bảo hiểm thuộc loại:
a. Quan hệ tài chính hoàn trả có điều kiện
c. Quan hệ tài chính
không hoàn trả
b. Quan hệ tài chính có hoàn trả

Chương 2. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
15. Thị trường chứng khoán tập trung có đặc điểm nào sau đây:
a. Thành viên tham gia trên thị tr...
TRƯỜNG ĐẠI HC NGOI THƯƠNG
Khoa Tài chính – Ngân hàng
B môn Tin t - Ngân hàng
ĐỀ THI TRC NGHIM
Môn hc: Tài chính - Tin t (60 tiết)
A. MC ĐỘ D
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG V TÀI CHÍNH VÀ TIN T
1. Trong các thut ng sau đây, thut ng nào phù hp vi khái nim v tin t
ca các nhà kinh tế:
a. Tin hc phí
b. Thuế
c. Tin gi thanh toán
2. Tin pháp định là:
a. Séc
b. Không th chuyn đổi sang kim loi quý hiếm
c. Th tín dng
d. Tin xu
3. Để mt hàng hoá có th tr thành tin, hàng hoá đó phi:
a. Do chính ph sn xut ra
b. Được chp nhn rng rãi làm phương tin thanh toán
c. Được đảm bo bng vàng hoc bc
d. b và c
4. Tài sn nào sau đây có tính lng cao nht:
a. Nguyên liu, vt liu trong kho
b. Chng khoán
c. Khon phi thu khách hàng
d. Ngoi t gi ngân hàng
5. Tin giy ngày nay:
a. Ch chiếm mt t trng nh trong tng các phương tin thanh toán
b. Được phép đổi ra vàng theo t l do lut định
c. C a và b
6. Tin giy lưu hành Vit nam ngày nay:
a. Vn có th đổi ra vàng theo mt t l nht định do Ngân hàng nhà nước qui
định
b. Có giá tr danh nghĩa ln hơn nhiu so vi giá tr thc ca nó
c. C a và b
7. Séc du lch:
a. Có th ký phát vi bt k s tin nào
b. An toàn vì là séc đích danh
c. C a và b
8. Hình thc thanh toán nào sau đây cho phép người s dng “tiêu tin trước, tr
tin sau”:
a. Thanh toán bng th ghi n
b. Thanh toán bng th tín dng
c. Thanh toán bng séc doanh nghip
d. Thanh toán bng séc du lch.
9. Hot động thanh toán th phát trin làm cho:
Đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ - Người đăng: quachyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 9 10 764