Ktl-icon-tai-lieu

Định chế tài chính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỊNH CHẾ

TÀI CHÍNH
TRUNG GIAN

1 Khaùi nieäm, ñaëc ñieåm, phaân
loaïi ñònh cheá taøi chính trung
gian
2 Vai troø cuûa caùc ñònh cheá taøi
chính trung gian ( sinh vieân töï nghieân cöùu )
3 Caùc loaïi hình toå chöùc taøi chính
trung gian

1 khái nieäm, ñaëc ñieåm
- Khaùi nieäm: Caùc ñònh cheá taøi chính trung 
gian laø nhöõng toå chöùc thöïc hieän huy ñoäng 
nguoàn tieàn nhaøn roãi cuûa caùc chuû theå 
trong neàn kinh teá baèng nhieàu hình thöùc, 
phöông phaùp, cô cheá khaùc nhau, vaø sau ñoù 
cung caáp cho nhöõng chuû theå coù nhu caàu 
voán ñeå thöïc hieän muïc ñích cuoái cuøng.
   Ngöôøi tieát­­­­­­ñònh cheá TC­­­­ngöôøi caàn
     kieäm            trung gian           voán 

Ñaëc ñieåm
• - Ñònh cheá taøi chính trung gian laø
nhöõng toå chöùc kinh teá hoaït ñoäng
kinh doanh tieàn teä, caùc loaïi giaáy tôø
coù giaù
• - Ñònh cheá thöïc hieän caùc hoaït ñoäng
laøm trung gian trong vieäc huy ñoäng
voán nhaøn roãi qua caùc hình thöùc,
phöông phaùp, cô cheá khaùc nhau, töø
ñoù cung öùng nguoàn voán taäp trung
naøy cho moïi chuû theå trong neàn kinh
teá
•
. Baûo veä giaù trò voán cung öùng,
chuyeån giao ôû hieän taïi vaø töông lai
•
. Trung gian chuyeån giao veà thôøi
haïn söû
duïng
•
. Trung gian chuyeån giao ruûi ro,

Phaân loaïi
• -Caên cöù ñaêc tröng hoaït ñoäng
•
. Ngaân haøng thöông maïi
•
. Quyõ tín duïng
•
. Quyõ tieát kieäm
•
. Coâng ty BH
•
. Cty taøi chính
•
. Quyõ töông hoã
• -Caên cöù phöông thöùc huy ñoäng
•
. Ñònh cheá huy ñoäng tieàn gôûi
•
. Ñònh cheá huy ñoäng theo hôïp ñoàng
cung öùng dòch vuï baûo
hieåm
•
. Ñònh cheá laøm trung gian ñaàu tö

2 Vai troø
•
- Chu chuyeån caùc nguoàn voán coù trong
neàn kinh teá xaõ hoäi
•
- Chuyeån giao ruûi ro, thôøi cô
•
- Giaûm chi phí giao dòch xaõ hoäi
3 Caùc loaïi hình toå chöùc ñònh cheá taøi chính
trung gian
3.1 Ngaân haøng thöông maïi
Ngaân haøng thöông maïi laø moät ñònh cheá
taøi chính trung gian thöïc hieän toaøn boä
hoaït ñoäng ngaân haøng vaø caùc hoaït kinh
doanh khaùc coù lieân quan. Hoaït ñoäng ngaân
haøng laø hoaït ñoäng kinh doanh tieàn teä vaø
dòch vuï ngaân haøng vôùi noäi dung chuû
yeáu vaø thöôøng xuyeân laø nhaän tieàn göûi,
söû duïng soá tieàn naøy ñeå caáp tín duïng,
cung caáp caùc dòch vuï thanh toaùn.

•

Ngaân haøng thöông maïi caáp tín duïng
cho toå chöùc, caù nhaân döôùi caùc hình
thöùc cho vay, chieát khaáu thöông
phieáu vaø giaáy tôø coù giaù khaùc, baûo
laõnh, cho thueâ taøi chính, cung caáp
caùc dòch vụ taøi chính caùc hoaït ñoäng
ñaàu tö
3.2 Ñònh cheá phi ngaân haø...
ĐỊNH CHẾ
TÀI CHÍNH
TRUNG GIAN
Định chế tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Định chế tài chính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Định chế tài chính 9 10 643