Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

số:

……., Ngày

tháng

năm

ĐƠN THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mã đơn vị (1): ………………………….Tên đơn vị:…………………………………….……..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………..Fax:………………………………………………………..
Tài khoản tiền gửi mở tại NHNN:
Xin được tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với cam kết tuân thủ các quy
định trong Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, Quy tắc vận hành và các Quy định liên quan khác
của Hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng.
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các cán bộ có thẩm quyền thực hiện Thanh toán điện tử
liên ngân hàng và đăng ký các thiết bị đầu cuối:
1- Giới thiệu các cán bộ (Gửi kèm giấy đề nghị cấp chứng thư số (2))
STT

Họ và tên

Chức vụ

Chữ ký 1

Chữ ký 2

1
2
2- Đăng ký các dịch vụ thanh toán và thiết bị đầu cuối
Kênh truyền thông sẽ sử Loại dịch vụ thanh toán
Loại thiết dụng
bị
đầu
STT cuối
Giá trị Chuyển Nợ
Quay
Giá
trị
thấp
Leasedline Khác
(3)
số
cao
(4)
(4)
1
2
Chú thích:
- (1) Theo Quyết định 23/2007/QĐ-NHNN ngày 5/6/2007 của Thống đốc NHNN.
- (2) Mẫu số 1, Quyết định số 04/2008/QĐ-NHNN ngày 21/02/2008 của Thống đốc NHNN.
- (3) Máy chủ hay máy trạm, hệ điều hành, tốc độ, dung lượng bộ nhớ, dung lượng đĩa cứng.

- (4) Kèm theo các điều kiện tại Điều 45 Thông tư này.
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu)

...
Tên n v :đơ
s :
C NG HÒA X H I CH NGH A VI T NAM Ã Ĩ
c l p T do H nh phúcĐộ
--------------
……., Ng y tháng n mà ă
ĐƠN THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Mã đơn vị
(1)
: ………………………….Tên đơn vị:…………………………………….……..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………..Fax:………………………………………………………..
Tài khoản tiền gửi mở tại NHNN:
Xin được tham gia Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với cam kết tuân thủ các quy
định trong Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ, Quy tắc vận hành các Quy định liên quan khác
của Hệ thống thanh toán điện tử liên Ngân hàng.
Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu các cán bộ thẩm quyền thực hiện Thanh toán điện tử
liên ngân hàng và đăng ký các thiết bị đầu cuối:
1- Giới thiệu các cán bộ (Gửi kèm giấy đề nghị cấp chứng thư số
(2)
)
STT H v tên à Ch c v Ch ký 1 Ch ký 2
1
2
2- Đăng ký các dịch vụ thanh toán và thiết bị đầu cuối
STT
Lo i thi t ế
b u đầ
cu i
(3)
Kênh truy n thông s s
d ng
Lo i d ch v thanh toán
Quay
s
Leasedline Khác
Giá tr
cao
Giá tr
th p
(4)
Chuy n N
(4)
1
2
Chú thích:
- (1) Theo Quyết định 23/2007/QĐ-NHNN ngày 5/6/2007 của Thống đốc NHNN.
- (2) Mẫu số 1, Quyết định số 04/2008/QĐ-NHNN ngày 21/02/2008 của Thống đốc NHNN.
- (3) Máy chủ hay máy trạm, hệ điều hành, tốc độ, dung lượng bộ nhớ, dung lượng đĩa cứng.
ĐƠN THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH - Trang 2
ĐƠN THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN THAM GIA HỆ THỐNG TTLNH 9 10 671