Ktl-icon-tai-lieu

File excel Phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi thanhtancm
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 228 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BiÓu ®å biÓu thÞ t ¬ng quan gi÷a tµi s¶n vµ nguån vèn tõng n¨m
1 2 3 4 5 6
0
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
350,000,000,000
D i h nà
Ng n h n
T i s n/ngu n v nà
G tr
TS năm 0
NV
TS năm 1
NV
TS năm 2
NV
File excel Phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
File excel Phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: thanhtancm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
File excel Phân tích báo cáo tài chính 9 10 349