Ktl-icon-tai-lieu

Giải thích thuật ngữ chứng khoán

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 416 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán? Môi giới? Đầu tư?...
Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11-7-98 đã dành nguyên cả Điều 2, Chương I
để giải thích các thuật ngữ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong
Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau :
1. Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận các quyền và lợi
ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ
chức phát hành. Chứng khoán bao gồm :
a. Cổ phiếu ;
b. Trái phiếu ;
c. Chứng chỉ quỹ đầu tư ;
d. Các loại chứng khoán khác.
2. Phát hành chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán có thể
chuyển nhượng được theo các điều kiện quy định.
3. Tổ chức phát hành là pháp nhân được phát hành chứng khoán ra công chúng
theo quy định của Nghị định này.
4. Bản cáo bạch là bản thông báo của tổ chức phát hành trình bày tình hình tài
chính, hoạt động kinh doanh và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát
hành nhằm giúp công chúng đánh giá và đưa ra các quyết định mua chứng
khoán.
5. Niêm yết chứng khoán là việc cho phép các chứng khoán có đủ tiêu chuẩn
được giao dịch tại thị trường giao dịch tập trung.
6. Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng
khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng.
7. Tự doanh là việc công ty chứng khoán mua và bán chứng khoán cho chính
mình.
8. Phân phối chứng khoán là việc bán chứng khoán thông qua đại lý hoặc bảo
lãnh phát hành trên cơ sở hợp đồng.
9. Bảo lãnh phát hành là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện
các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua chứng khoán của tổ
chức phát hành để bán lại, hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân
phối hết.
10. Giao dịch chứng khoán là việc mua, bán chứng khoán trên thị trường giao
dịch tập trung.

11. Tư vấn đầu tư chứng khoán là các hoạt động phân tích, đưa ra khuyến nghị
liên quan đến chứng khoán, hoặc công bố và phát hành các báo cáo phân tích
có liên quan đến chứng khoán.
12. Quản lý danh mục đầu tư là hoạt động quản lý vốn của khách hàng thông
qua việc mua, bán và nắm giữ các chứng khoán vì quyền lợi của khách hàng.
13. Công ty chứng khoán là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn được
phép thực hiện một hoặc một số loại hình kinh doanh chứng khoán.
14. Vốn khả dụng là tiền mặt và tài sản lưu động có khả năng chuyển đổi thành
tiền mặt trong một thời hạn nhất định.
15. Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của người đầu tư
được ủy thác cho công ty quản lý quỹ quản lý và đầu tư tối thiểu 60% giá trị t...
Giải thích thut ngữ: Chứng khoán? Môi giới? Đu tư?...
Nghị đnh 48/1998/NĐ-CP ngày 11-7-98 đã dành nguyên cả Điều 2, Chương I
để giải thích các thuật ngữ về chứng khoán và th trường chứng khoán. Trong
Nghị đnh này, các từ ngữ dưới đây được hiu như sau :
1. Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi s, c nhn các quyn và li
ích hợp pp của nời shữu chứng khoán đi với tài sản hoặc vn ca tổ
chức pt hành. Chứng khoán bao gồm :
a. C phiếu ;
b. Ti phiếu ;
c. Chứng ch quỹ đầu ;
d. Các loại chứng khoán kc.
2. Phát hành chứng khoán ra công chúng là vic chào bán chứng khoán có th
chuyển nhượng được theo các điu kiện quy đnh.
3. T chức pt hành là pháp nhân được pt hành chứng khoán ra công cng
theo quy đnh của Ngh đnhy.
4. Bản cáo bạch là bản thông báo của tổ chức pt hành trình bày tình hình i
cnh, hoạt đng kinh doanh và kế hoạch sử dng s tiền thu được từ việc pt
hành nhằm giúp công chúng đánh giá và đưa ra các quyết đnh mua chứng
khoán.
5. Niêm yết chứng khoán là việc cho pp các chứng khoán có đ tiêu chuẩn
được giao dch tại th trường giao dch tập trung.
6.i gii chứng khoán là hoạt đng trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng
khoán cho khách hàng đ hưởng hoa hồng.
7. Tự doanh là việc công ty chứng khoán mua bán chứng khoán cho chính
mình.
8. Phân phi chứng khoán là việc bán chứng khoán thông qua đại lý hoặc bảo
lãnh pt hành trên cơ sở hợp đng.
9. Bảo lãnh phátnh là việc tổ chức bảo lãnh giúp tổ chức pt hành thực hin
các th tục trước khi co bán chứng khoán, nhận mua chứng khoán của tổ
chức pt hành để bán lại, hoặc mua s chứng khoán còn li ca được pn
phối hết.
10. Giao dch chứng khoán là việc mua, bán chứng khoán trên th trường giao
dch tập trung.
Giải thích thuật ngữ chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải thích thuật ngữ chứng khoán - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giải thích thuật ngữ chứng khoán 9 10 693