Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình quản trị tài chính

Được đăng lên bởi anhnguyetn93
Số trang: 201 trang   |   Lượt xem: 5908 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2007

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Biên soạn : ThS. VŨ QUANG KẾT (Chủ biên)
TS. NGUYỄN VĂN TẤN

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

LỜI NÓI ĐẦU
Quản trị Tài chính doanh nghiệp giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quản trị kinh
doanh. Trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế Việt nam đang trong thời kỳ mở của và hội nhập
vào các khu vực như AFTA, ASEAN, APEC, và gần đây là WTO, mức độ mở của thị trường
hàng hoá, dịch vụ, tài chính , ngân hàng, sẽ mạnh mẽ hơn để đưa nền kinh tế Việt nam hội nhập
sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và trên thế giới. Do vậy, quản trị tài chính doanh nghiệp cần phải
được thay đổi với những kiến thức về kinh tế thị trường hiện đại để phù hợp với xu hướng phát
triển đó.
Với mục đích cung cấp những kiến thức cơ bản có hệ thống và hiện đại về quản trị tài chính
doanh nghiệp, “Sách hướng dẫn học tập Quản trị Tài chính Doanh nghiệp” được biên soạn
nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên đặc biệt là sinh viên hệ đào tạo từ xa,
Chuyên ngành quản trị Kinh doanh, Học viện Công Nghệ Bưu chính Viễn thông,
Nội dung cuốn sách được bố cục gồm 10 chương do Th.S. Vũ Quang Kết làm chủ biên và
biên soạn các chương IV, V, VI, VII, VIII, IX , X, TS Nguyễn Văn Tấn biên soạn các chương I,
II, III Mỗi chương được kết cấu thành 4 phần : phần giới thiệu nhằm giới thiệu khái quát nội
dung của chương; phần nội dung được biên soạn theo trình tự, kết cấu, nội dung của môn học một
cách chi tiết, cụ thể, với những ví dụ minh hoạ thực tế dễ hiểu; phần tóm tắt nội dung nhằm nêu
bật những khái niệm cơ bản, những nội dung cốt yếu của chương; phần câu hỏi và bài tập ôn tập
có đáp án kèm theo giúp sinh viên luyện tập nhằm củng cố kiến thức đã học.
Mặc dù rất cố gắng để hoàn thành tài liệu này với nội dung, kết cấu hợp lý và khoa học, đáp
ứng nhu cầu đào tạo trong giai đoạn mới. Song do tài liệu được biên soạn lần đầu nên không tránh
khỏi thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc, sinh viên và các
giảng viên.
Xin chân thành cảm ơn!

Tác giả biên soạn
THS. VŨ QUANG KẾT (Chủ biên)
TS. NGUYỄN VĂN TẤN

Chương I: Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp

THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN

CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP

GIỚI THIỆU
Quản trị tài chính đóng vai trò quan trọng và có phạm vi rất rộng lớn hiện hữu ...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
QUN TR TÀI CHÍNH
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2007
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
giáo trình quản trị tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình quản trị tài chính - Người đăng: anhnguyetn93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
201 Vietnamese
giáo trình quản trị tài chính 9 10 553