Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Tài chính tiền tệ - Phần 2

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 852 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương V
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH
CHẾ
TÀI CHÍNH TRUNG GIAN
I. KHÁI NIỆM VỀ THỊ TRƯỜNG
“Thị trường” là một khái niệm cơ bản của kinh tế học và được nhiều nhà
kinh tế học định nghĩa.
Trong từng thời kỳ khác nhau thì khái niệm về “thị trường” cũng khác nhau.
Trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, thị trường được hiểu là một cơ chế độc lập, tự
hoạt động, tự điều tiết.
Ngày nay, cơ cấu kinh tế hiện đại do các yếu tố tiến bộ khoa học kỹ thuật và
việc quốc tế hoá đời sống kinh tế tạo nên, thị trường được hiểu là một yếu tố của
một hệ thống kinh tế phức tạp, trong đó các qui luật thị trường luôn luôn biến đổi và
vố số những thể chế điều tiết (đặc biệt là thể chế nhà nước) tác động qua lại với
nhau một cách chặt chẽ.
Vì thế, nếu chúng ta hiểu “thị trường” là nơi diễn ra hoạt động mua bán hàng
hoá thì không sai nhưng chưa đủ, vì với cách hiểu đó chúng ta không thấy được sự
hiện diện của thị trường lao động, thị trường địa ốc,… (đây là những loại thị trường
mới hình thành) là thị trường không có “chợ” để mua bán tập trung. Đồng thời, nó
cũng không cho chúng ta thấy được một số thị trường mua bán những loại hàng hoá
vô hình như: thị trường vốn, thị trường dịch vụ,…
Xét về mặt bản chất, “thị trường” là sự kết hợp của các yếu tố: hàng hoá,
cung cầu giá cả, và phương thức thanh toán. Nơi nào, lúc nào có đủ 5 loại yếu tố
trên thì sẽ diễn ra hoạt động của thị trường. Với việc tìm ra được bản chất của thị
trường đã giúp chúng 1ta thấy được tất cả các loại thị trường kể cả thị trường “vô
hình”. Ngoài 5 yếu tố giống nhau ở trên thì các thị trường chỉ còn khác nhau ở: qui
mô thị trường rộng hay hẹp, phổ biến hay chưa phổ biến, hiện đại hay thô sơ.

90

II. TÀI SẢN TÀI CHÍNH
1. Phân biệt giữa tài sản và vốn
Tài sản là tất cả mọi thứ có giá trị trao đổi và được sở hữu bởi một chủ thể
nào đó.
Người ta thường phân loại tài sản theo tiêu chí sau đây:
Phân loại theo hình thái: tài sản hữu hình (là loại tài sản mà giá trị của nó tuỳ
thuộc vào thuộc tính vật chất đặc thù của nó, như: máy móc thiết bị, nhà, đất. TS
hữu hình có thể chia hành tài sản có thể tái sản xuất (máy móc, thiết bị) và tài sản
không có thể tái sản xuất (đất, mỏ, tác phẩm nghệ thuật) và tài sản hữu hình (thể
hiện quyền hợp pháp đối với một lợi ích nào đó trong tương lai. Giá trị của tài sản
vô hình không liên quan gì đến hình thức mà những quyền đó được ghi lại)
Phân loại theo tính chất: tài sản tài chính (là những loại tài sản có tính chất
tiền tệ: vàng, đá quí, chứng khoán, các giấy tờ có giá), tài sản ph...
Chương V
TH TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH
CH
TÀI CHÍNH TRUNG GIAN
I. KHÁI NIM V TH TRƯỜNG
“Th trường” là mt khái nim cơ bn ca kinh tế hc và được nhiu nhà
kinh tế hc định nghĩa.
Trong tng thi k khác nhau thì khái nim v “th trường” cũng khác nhau.
Trong thi k kế hoch hoá tp trung, th trường được hiu là mt cơ chế độc lp, t
hot động, t điu tiết.
Ngày nay, cơ cu kinh tế hi
n đại do các yếu t tiến b khoa hc k thut và
vic quc tế hoá đời sng kinh tế to nên, th trường được hiu là mt yếu t ca
mt h thng kinh tế phc tp, trong đó các qui lut th trường luôn luôn biến đổi và
v s nhng th chế điu tiết (đặc bit là th chế nhà nước) tác độ
ng qua li vi
nhau mt cách cht ch.
thế, nếu chúng ta hiu “th trường” là nơi din ra hot động mua bán hàng
hoá thì không sai nhưng chưa đủ, vì vi cách hiu đó chúng ta không thy được s
hin din ca th trường lao động, th trường địa c,… (đây là nhng loi th trường
mi hình thành) là th trường không có “chđể mua bán tp trung. Đồng thi, nó
cũng không cho chúng ta th
y được mt s th trường mua bán nhng loi hàng hoá
vô hình như: th trường vn, th trường dch v,…
Xét v mt bn cht, “th trường” là s kết hp ca các yếu t: hàng hoá,
cung cu giá c, và phương thc thanh toán. Nơi nào, lúc nào có đủ 5 loi yếu t
trên thì s din ra hot động ca th trường. Vi vic tìm ra được bn ch
t ca th
trường đã giúp chúng 1ta thy được tt c các loi th trường k c th trường “vô
hình”. Ngoài 5 yếu t ging nhau trên thì các th trường ch còn khác nhau : qui
mô th trường rng hay hp, ph biến hay chưa ph biến, hin đại hay thô sơ.
90
Giáo trình Tài chính tiền tệ - Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Tài chính tiền tệ - Phần 2 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Tài chính tiền tệ - Phần 2 9 10 900