Ktl-icon-tai-lieu

HDNSV

Được đăng lên bởi sunchamvn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 426 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 13 :
a. Sai
b. Sai
Câu 14 : Hiện giá của tấm chắn thuế khấu hao giảm qua các hạng kỳ phục hồi chi phí như ở bảng 9.10 .
Kiểm tra lại : giả sử nguyên giá TSCĐ là 100$ , lãi suất chiết khấu là 10% , có thuế thu nhập DN là 35%
Hạng kỳ 5 năm
Năm
Mức khấu
hao hằng
năm
Lá chắn thuế

1

2

3

4

5

6

20

32

19

11,52

11,52

5,76

13

20,8

12,35

7,9

7,9

3,74

Hiện giá của tấm chắn thuế = 50,26
Hạng kỳ 7 năm
Năm
Mức
khấu hao
hằng
năm
Lá chắn
thuế

1

2

3

4

5

6

7

8

14,29

24,49

17,49

12,49

8,93

8,92

8,93

4,46

9,29

15,92

11,37

8,12

5,8

5,8

5,8

2,9

Hiện già của tấm chắn thuế = 46,89
Câu 15 :
a . Khi một doanh nghiệp hay một công ty đầu tư dự án mở rộng thì sẽ cần rất nhiều vốn luân chuyển ròng
ban đầu cần thiết vận hành dự án đầu tư thành công . Có nghĩa là lượng tiền mặt , hang tồn kho , các
khoản phải thu đều có xu hướng tăng lên . Do đó việc ước lượng dòng tiền này không tốt có thể dẫn đến
việc dự án bị trì trệ hay thất bại .
b . Việc định thời điểm của tất cả dòng tiền thu vào và chi ra được quy định một cách cẩn thận như là một
sự dự báo nhu cầu vốn luân chuyển . Do đó nếu việc này được làm một cẩn thận thì không cần phải dự
báo .
Cầu 18 : (Dvi USD)
Đầu tư vốn ban đầu = 150000
Vốn luân chuyển = 30000

Doanh thu hằng năm tăng thêm chính là doanh số sản xuất loại phụ tùng như đề bài yêu cầu : 400000
Chi phí trực tiếp : 300000
Năm
Tỷ lệ
khấu hao
theo
MACRC
(%)
Khấu
hao

1

2

3

4

5

6

7

8

14,29

24,49

17,49

12,49

8,93

8,92

8,93

4,46

21435

36735

26235

18735

13395

13380

13395

6690

Năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Thay đổi trong doanh thu ΔR

40000
0

40000
0

40000
0

40000
0

40000
0

40000
0

40000
0

40000
0

40000
0

40000
0

-ΔDep

30000
0
21435

30000
0
36735

30000
0
26235

30000
0
18735

30000
0
13395

30000
0
13380

30000
0
13395

30000
0
6690

30000
0
-

=ΔOEBT

78565

63265

73765

81265

86605

86620

86605

93310

- Thuế 40%
=ΔOEAT
+ΔDep
-ΔNWC
=NCF

27498
51067
21435

22143
41122
36735

25818
47947
26253

28443
52822
18735

30312
56293
13395

30317
56303
13380

30312
56293
13395

32659
60652
6690

30000
0
10000
0
35000
65000
0

72502

77857

74182

71557

69688

69683

69688

67342

65000

-

ΔO

Hiện giá NPV = 216511
Câu 29 :
Bảng tính không hợp lý những chỗ :
-

Chi tiêu cho NC và PT là chi phí chìm không tính vào dòng tiền
Không tính lãi vay vòa dòng tiền
Sử dụng phương pháp chuyển lỗ không hợp lí .
Dòng tiền thu nhập hoạt động sau thuế công khấu hao và thay đổi vốn luân chuyển .
Chi phí cơ hội c...
Câu 13 :
a. Sai
b. Sai
Câu 14 : Hiện giá của tấm chắn thuế khấu hao giảm qua các hạng kỳ phục hồi chi phí như ở bảng 9.10 .
Kiểm tra lại : giả sử nguyên giá TSCĐ là 100$ , lãi suất chiết khấu là 10% , có thuế thu nhập DN là 35%
Hạng kỳ 5 năm
Năm 1 2 3 4 5 6
Mức khấu
hao hằng
năm
20 32 19 11,52 11,52 5,76
Lá chắn thuế 13 20,8 12,35 7,9 7,9 3,74
Hiện giá của tấm chắn thuế = 50,26
Hạng kỳ 7 năm
Năm 1 2 3 4 5 6 7 8
Mức
khấu hao
hằng
năm
14,29 24,49 17,49 12,49 8,93 8,92 8,93 4,46
Lá chắn
thuế
9,29 15,92 11,37 8,12 5,8 5,8 5,8 2,9
Hiện già của tấm chắn thuế = 46,89
Câu 15 :
a . Khi một doanh nghiệp hay một công ty đầu tư dự án mở rộng thì sẽ cần rất nhiều vốn luân chuyển ròng
ban đầu cần thiết vận hành dự án đầu tư thành công . Có nghĩa là lượng tiền mặt , hang tồn kho , các
khoản phải thu đều có xu hướng tăng lên . Do đó việc ước lượng dòng tiền này không tốt có thể dẫn đến
việc dự án bị trì trệ hay thất bại .
b . Việc định thời điểm của tất cả dòng tiền thu vào và chi ra được quy định một cách cẩn thận như là một
sự dự báo nhu cầu vốn luân chuyển . Do đó nếu việc này được làm một cẩn thận thì không cần phải dự
báo .
Cầu 18 : (Dvi USD)
Đầu tư vốn ban đầu = 150000
Vốn luân chuyển = 30000
HDNSV - Trang 2
HDNSV - Người đăng: sunchamvn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
HDNSV 9 10 136