Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống NHTM và NLCT quốc gia

Được đăng lên bởi hoathachthao28
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiểu luận: Thực trạng và triển vọng nâng cao khả năng cạnh tranh
của nền kinh tế Việt Nam

Chủ đề: Hệ thống ngân hàng thương mại với năng lực cạnh tranh
quốc gia của Việt Nam

Họ và tên: Trần Thị Hương Giang
Lớp: 4A01
STT: 13

1. Lí thuyết
- Năng lực cạnh tranh quốc gia là gì?
Ở cấp độ quốc gia, khái niệm “Năng lực cạnh tranh” (Competitiveness) có ý nghĩa là năng suất
sản xuất quốc gia. NLCT phụ thuộc vào năng suất sử dụng nguồn lực con người, tài nguyên và
vốn của một quốc gia, bởi chính năng suất xác định mức sống bền vững thể hiện qua mức lương,
tỉ suất lợi nhuận từ vốn bỏ ra, tỉ suất lợi nhuận thu được từ tài nguyên thiên nhiên,… NLCT
không phải là việc một quốc gia cạnh tranh trong lĩnh vực gì để thịnh vượng mà là quốc gia đó
cạnh tranh hiệu quả như thế nào trong các lĩnh vực.
Theo WEF và IMD thì năng lực cạnh tranh quốc gia được xác định bởi 8 yếu tố: Mức độ mở cửa
của nền kinh tế, bao gồm hoạt động thương mại và đầu tư. Vai trò của Chính phủ, năng lực tài
chính – tiền tệ, kết cấu hạ tầng, trình độ công nghệ, trình độ quản lý doanh nghiệp, lực lượng lao
động và thể chế kinh tế - chính trị.
- Vai trò của hệ thống ngân hàng thương mại với nâng cao NLCT quốc gia
Trong 8 yếu tố đánh giá NLCT quốc gia, yếu tố về năng lực tài chính – tiền tệ được xác định
thông qua chỉ tiêu:
- Sự phát triển của thể chế kinh tế thị trường phải được gắn chặt với sự phát triển của hệ thống tài
chính tiền tệ, ngân hàng. Quy mô của hệ thống tài chính tiền tệ so với GDP, sự đa dạng của các
loại hình dịch vụ tài chính, tỷ lệ tiết kiệm và mực đầu tư cho nền kinh tế, tỷ lệ nợ khó đòi… là
những chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính.
Như vậy có thể nói, hệ thống ngân hàng thương mại là “huyết mạch” của nền kinh tế và đóng vai
trò quan trọng nhất trong hệ thống trung gian tài chính. Bởi vậy, hoạt động ngân hàng cần phải

luôn thông suốt, hiệu quả và an toàn để duy trì sự vận hành trôi chảy các hoạt động trong nền
kinh tế, góp phần thúc đầy kinh tế phát triển, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Vài nét về hệ thống ngân hàng ở Việt Nam:
Hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay bao gồm 3 nhóm ngân hàng chính: các NHTM nhà
nước, các NHTMCP và các NHTM nước ngoài. Ngoài ra, còn có các ngân hàng liên doanh và
các văn phòng đại diện của các TCTD nước ngoài. Cụ thể, tính đến cuối năm 2011, có 5 NHTM
nhà nước (trong đó có 3 ngân hàng là: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCB, Ngân hàng
Công thương Việt Nam - Vietinbank, và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV đã
được cổ phầ...
Ti u lu n: Th c tr ng và tri n v ng nâng cao kh năng c nh tranh
c a n n kinh t Vi t Nam ế
Ch đ : H th ng ngân hàng th ng m i v i năng l c c nh tranh ươ
qu c gia c a Vi t Nam
Họ và tên: Trần Thị Hương Giang
Lớp: 4A01
STT: 13
Hệ thống NHTM và NLCT quốc gia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống NHTM và NLCT quốc gia - Người đăng: hoathachthao28
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Hệ thống NHTM và NLCT quốc gia 9 10 492