Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống tài khoản kế toán

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 462 trang   |   Lượt xem: 7524 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Topsoft.vn - Diễn đàn kế toán máy
Bộ tài chính

Chế độ kế toán doanh nghiệp
Quyển 1

Hệ thống
tài khoản kế toán
(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 Danh mục hệ thống tài khoản kế toán Doanh nghiệp


Giải Thích Nội DUNG, Kết Cấu Và PHƯƠNG Pháp GHI Chép Tài Khoản Kế
Toán

Nhà xuất bản tài chính
Hà Nội - 2006

Lời nói đầu
Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành
Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần
kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT. Để giúp cho
các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý Nhà nước và đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện
trong việc sử dụng và thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn
sách Chế độ Kế toán Doanh nghiệp bao gồm 5 phần, chia thành 2 quyển:

Phạm Văn Dũng ( 0989 355 375)

1

Topsoft.vn - Diễn đàn kế toán máy
Quyển I. Hệ thống tài khoản kế toán
Quyển II. Báo cáo tài chính, chứng từ, sổ kế toán và sơ đồ kế toán chủ yếu
Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành lần này gồm bốn phần cơ bản:
- Hệ thống tài khoản kế toán;
- Hệ thống báo cáo tài chính;
- Chế độ chứng từ kế toán;
- Chế độ sổ kế toán.
Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài
khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Chế độ kế toán
doanh nghiệp mới ban hành đã được thiết kế với nhận thức mới về đối tượng sử dụng thông tin kế
toán nên đã xây dựng theo phương châm dễ làm, dễ hiểu, minh bạch, công khai, dễ kiểm tra, dễ kiểm
soát, với cách bố trí, sắp xếp tài khoản, Bảng cân đối kế toán, thông tin do kế toán cung cấp cho
phép đánh giá thực trạng tài chính của doanh nghiệp ở mọi thời điểm. Chi phí kinh doanh, thu nhập
và kết quả hoạt động kinh doanh được xử lý theo cách nhìn và quan niệm của kinh tế thị trường.
Chế độ kế toán doanh nghiệp mới cũng đã giải quyết nhiều hoạt động kinh tế mới đã hoặc sẽ phát
sinh như chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán các khoản đầu tư chứng khoán, cổ phiếu, đầu
tư vào công ty liên kết, các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng, hợp nhất kinh doanh, mua bán
doanh nghiệp....
Cải cách và đổi mới hệ thống kế toán Việt Nam là công việc chuyên môn phức tạp, diễn ra rất
khẩn trương trong quá trình đổi mới chính sách quản lý kinh tế, tài chính, cải cách nền hành chính
Quốc gia. Với tư cách là công cụ quản lý, kế toán gắn liền...
Topsoft.vn - Diễn đàn kế toán máy
Phạm Văn Dũng ( 0989 355 375)
1
Bộ tài chính
Chế độ kế toán doanh nghiệp
Quyển 1
Hệ thống
tài khoản kế toán
(Ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Danh mc hệ thống tài khoản kế toán Doanh nghiệp
Giải Thích Nội DUNG, Kết Cấu PHƯƠNG Pháp GHI Chép Tài Khoản Kế
Toán
Nhà xuất bản tài chính
Hà Nội - 2006
Lời nói đầu
Ngày 20/3/2006, B trưởng Bộ Tài chính đã Quyết định s15/2006/QĐ-BTC ban nh
Chế đ kế toán doanh nghiệp áp dụng choc doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phn
kinh tế trong c nước từ năm tài cnh 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT. Để giúp cho
các doanh nghiệp, các quan quản Nhà nước đông đảo người học tập, nghiên cứu, thuận tiện
trong việc sử dụng và thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài chính xuất bn cuốn
sách Chế độ Kế toán Doanh nghiệp bao gồm 5 phần, chia thành 2 quyn:
Hệ thống tài khoản kế toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống tài khoản kế toán - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
462 Vietnamese
Hệ thống tài khoản kế toán 9 10 407