Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống tiền tệ quốc tế

Được đăng lên bởi Phát Kun
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 670 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 6

HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ
INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM
IMS

MỤC TIÊU




Tìm hiểu quá trình phát triển Hệ thống
tiền tệ dưới góc độ lịch sử;
Tìm hiểu đặc điểm và cơ chế vận hành
của các chế độ tỷ giá.

2/25/2013

2

HỆ THỐNG TIỀN TỆ
QUỐC TẾ






2/25/2013

Khái niệm, vai trò và tiêu chí phân
loại HTTTQT;
Phân loại chế độ tỷ giá theo mức độ
linh hoạt của tỷ giá;
Quá trình phát triển của HTTTQT.

3

1

1. KHÁI NIỆM HTTTQT
HTTTQT(THE INTERNATIONAL MONETARY
SYSTEM-IMS) là một hệ thống các tập quán,
quy tắc, thủ tục và các tổ chức quốc tế điều
hành các quan hệ tài chính giữa các quốc gia.

2/25/2013

4

KHÁI NIỆM HTTTQT(tt)
 Các quốc gia thống nhất thiết lập những
qui tắc, luật lệ và thể chế trên tinh thần tự
nguyện nhằm điều chỉnh mối quan hệ tài
chính - tiền tệ;

 Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh
tế quốc tế

2/25/2013

5

2. CHỨC NĂNG HTTTQT

2/25/2013

6

2

3. VAI TRÒ HTTTQT
HTTTQT đóng vai trò quan trọng:


Ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế;



Ảnh hưởng đến sự phân bổ các nguồn tài nguyên
trên thế giới;



HTTTQT chỉ rõ vai trò của chính phủ và các định chế
tài chính quốc tế trong việc xác định tỷ giá khi chúng
không được phép vận động theo các thế lực thị
trường.

2/25/2013

7

4. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI HTTTQT
Hai tiêu chí phân loại của HTTTQT:


Mức độ linh hoạt của tỷ giá: hệ thống tỷ giá cố định,
hệ thống tỷ giá thả nổI, hệ thống tỷ giá thả nổi có điều
tiết…



Đặc điểm của dự trữ ngoại hối quốc tế:


Bản vị hàng hóa (pure commodity standards)



Bản vị tiền giấy (pure fiat standards)



Bản vị kết hợp (mixed standards)

2/25/2013

8

PHÂN LOẠI CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ THEO MỨC ĐỘ
LINH HOẠT TỶ GIÁ
 Chế độ tỷ giá cố định
 Chế độ tỷ giá linh hoạt/thả nổi
 Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết
 Chế độ tỷ giá cố định có điều chỉnh
 Chế độ tỷ giá cố định, tuy nhiên được linh hoạt
phạm vi một biên độ

trong

 Chế độ tỷ giá bò trườn
 Chế độ hai loại tỷ giá

2/25/2013

9

3

CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH
 NHTW ấn định mức tỷ giá ngang giá
 NHTW chịu trách nhiệm duy trì tỷ giá cố định.
 Để duy trì tỷ giá này, NHTW can thiệp trực tiếp
bằng cách thay đổi dự trữ ngoại hối
 NHTW cũng có thể can thiệp bằng các biện
pháp khác.

2/25/2013

10

CHẾ ĐỘ TỶ GIÁ CỐ ĐỊNH
NHTW phải làm gì để duy trì tỷ giá cố định?

 Lựa chọn 1: Can thiệp vào TTNH
 Bán ra một lượng ngoại tệ bằng với lượng cầu vượt cung
tạI mức tỷ giá Sfixed ;

 Tuy nhiên, nếu cầu liên tục vượt cung, NHTW sẽ không có
đủ ngoại tệ để can thiệp, dự trữ ngoại tệ sẽ nhanh chóng...
1
CHƯƠNG 6
HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ
INTERNATIONAL MONETARY SYSTEM
IMS
2/25/2013 2
MỤC TIÊU
Tìm hiểu quá trình phát triển Hệ thống
tiền tệ dưới góc độ lịch sử;
Tìm hiểu đặc điểm chế vận hành
của các chế độ tỷ giá.
2/25/2013 3
HỆ THỐNG TIỀN TỆ
QUỐC TẾ
Khái niệm, vai t tiêu chí phân
loại HTTTQT;
Phân loại chế độ t giá theo mức đ
linh hoạt của tỷ giá;
Quá trình phát triển của HTTTQT.
Hệ thống tiền tệ quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống tiền tệ quốc tế - Người đăng: Phát Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Hệ thống tiền tệ quốc tế 9 10 766